Beviljade projekt

Skånska Lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service

Publicerades den 20 oktober 2020

Projektägare: Coompanion kooperativ utveckling Skåne

Projektet vill stärka och bygga vidare på ett nätverk av lokala lanthandlare för att stärka dessa och hitta lösningar på gemensamma utmaningar. 

Detta är ett samarbetsprojekt med leaderområde MittSkåne Utveckling. Syftet är att stärka och bygga vidare på det nätverk av små skånska lanthandlare som finns i områdena för att mobilisera och etablera samverkan mellan aktörerna och för att hitta lösningar kring gemensamma utmaningar. Målet i förlängningen är att skapa livskraftiga livsmedelsföretag runt om i Skåne.

Genom att också koppla ihop lanthandlarna med andra mindre aktörer som lokala odlare/producenter och gårdsbutiker, kan det uppstå nya synergier, främja lokal produktion, och bildas nya tjänster och service. Målgruppen för projektet är i första hand livsmedelsaktörer/ butiker på landsbygden med omsättning mindre än 10 000 kkr/år, på platser med mindre än 3000 invånare.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2020-06-15

Projektnamn: Skånska Lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service

Sökande: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne ekonomisk förening

Journalnummer: 2020-1378

Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande, samverkan

Insatsområde: 2, Växtkraft till entreprenörer

Bedömning (poäng): 500 poäng (avslagsnivå 300 poäng)

LAGs motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan med motiveringen att projektet bidrar till de övergripande målen i Lundalands utvecklingsstrategi, att stimulera grön inkluderande hållbar tillväxt, innovation och entreprenörskap och att öka attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland. LAG bedömer även att projektet kommer att bidra till att utöka servicen på landsbygden och därigenom öka den lokala attraktionskraften. Genom att stötta målgruppen lanthandlare finns förutsättningar för att i förlängningen skapa livskraftiga lanthandlare, främja lokal produktion, skapa nya tjänster, service och mötesplatser samt bidra till en levande landsbygd. Förutom målgruppen lanthandlare vänder sig projektet även till lokalbefolkningen i och med att de inkluderas i aktiviteter som anornas samt att nyttan av projektet tillfaller boende i området. Projektet bidrar tydligt till insatsområde två genom att stimulera ökad tillväxt hos små och medelstora företag.

Budget/finansiering: 739 371 kr, varav projektstöd 495 379 kr och LAG-pott 243 992 kr.

Dela: