Europeiska struktur- och investeringsfonderna

I Sverige finns fyra europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för att förverkliga EU 2020. De används för att skapa en hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i Europa. Stödet inom lokalt ledd utveckling kan komma från samtliga fyra fonder. Ett projekt finansieras enbart med medel från en fond.

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) – EJFLU
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (havs- och fiskerifonden) – EHFF
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (regionalfonden) – ERUF
  • Europeiska socialfonden (socialfonden) – ESF

De olika fonderna samspelar på många olika sätt och kompletterar varandra vid olika tillfällen. Regionalfonden fokuserar på starka regioner och konkurrenskraftiga företag och socialfonden på att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete. Landsbygdsfonden inriktas mot grön tillväxt och förutsättningar att bo på landsbygden medan havs- och fiskefonden handlar om hållbart och konkurrenskraftigt fiske.

Dela: