Vanliga frågor

2014-2020? Kan vi fortfarande söka projektstöd?

Programperioden för 2014-2020 är förlängd. Skånes leaderområden har tilldelats ytterligare medel för förlängningsåren som det är möjligt att söka utifrån befintliga strategierna. Den nya programperioden beräknas starta i januari 2023.

Vad är ett leaderprojekt?
 • Ett leaderprojekt är ett projekt som bygger på leadermetoden och som bidrar till att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppnås.
 • Ett leaderprojekt ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
 • Ett leaderprojekts förväntade resultat ska vara till bred nytta, det vill säga innebära förbättringar och/eller utveckling för fler än de som genomför projektet.
Vem kan söka projektstöd?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet.

Vad kan man få stöd för?

Stöd ges till faktiska kostnader för utgifter för personal, indirekta kostnader, investeringar och utgifter som har en koppling till insatser som har nytta för flera och/eller är förutsättningsskapande för positiv utveckling. Insatserna ska också bidra till måluppfyllelse av den lokala utvecklingsstrategin.

Hur mycket stöd kan jag söka?

För projektstöd gäller minst 22 000 kr.

Projektstöd för företag får vara högst 200 000 kr.

Observera att leaderområden kan ha en övre gräns för projektstöd.

Hur ansöker man?

Man ansöker via e-ansökan och med e-legitimation. Kontakta alltid ert leaderkontoret innan ni söker så kan vi ge er råd.

När kan man lämna in en ansökan?

En ansökan kan lämnas när som helst under året. Observera att det kan skilja mellan hur leaderområdena hanterar ansökningar. Det kan exempelvis förekomma särskilda utlysningar eller begränsningar. Det är den lokala styrelsen, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd och sedan Jordbruksverket som fattar det formella beslutet.

Hur lång är ansökningstiden?

En komplett ansökan steg 2 ska vara inskickad för att kunna behandlas.

Hur lång tid innan LAG-möte en ansökan ska vara inskickad skiljer mellan olika områden, men räkna med minst en månad innan möte. Tänk på att också räkna in tid för framtagande och förankring av projektplan innan ansökan skickas in.

Tiden för Jordbruksverkets handläggning av det formella beslutet beräknas till högst 90 dagar.

Vilka projekttyper finns inom lokalt ledd utveckling?

Projektstöd till insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.

Projektstöd till företag som är till nytta för enskilda företag eller till ett fåtal samarbetande företag.

Vilka stöd finns inom lokalt ledd utveckling?

Dessa stöd finns inom lokalt ledd utveckling:

 • Genomförande
 • Samarbete (projekt som sträcker sig över flera leaderområden eller nationsgränser)
 • Driftstöd (kan enbart sökas av LAG)

Alla beviljade projekt ska bidra till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin och programmen. Projekt ska bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna.

Vilka utgifter kan vi få stöd för?

Stöd kan ges i form av faktiska utgifter, enhetskostnader, eller som procentuellt påslag.

Stöd ges för nedanstående utgifter kopplade till beviljade aktiviteter:

a) Uppförande, inköp eller upprustning av fast egendom, dock inte för inköp av mark

b) Inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning eller begagnat material upp till tillgångens marknadsvärde eller inköp eller avbetalningsköp av begagnade maskiner och begagnad utrustning eller begagnat material om samtliga av följande villkor är uppfyllda:

 1. Den som söker ska bifoga ett intyg där den tidigare ägaren intygar att den inte har fått stöd för inköpet.
 2. Priset får inte vara högre än marknadsvärdet och ska vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning eller material.
 3. Utrustningen eller materialet ska ha de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.

c) Arvoden och lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönekostnadspåslag 44,31 procent

d) Indirekta kostnader ersätts med 15 procent schablonpåslag på utgifterna för personal (lön inklusive lönekostnadspåslag)

e) Eget arbete för att genomföra projektet (gäller då enskild företagare eller delägare i kommandit- eller handelsbolag arbetar i projektet) se nedan under enhetskostnad

f) Köp av tjänst för att genomföra projektet

g) Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara

h) Offentliga resurser

i) Övriga utgifter som är kopplade till projektet, som utgifter för tryckning av material, möteslokaler och resor.

Enhetskostnader används i dessa fall:

 • utgifter för lunch eller middag ersätts enligt Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet. Högre utgifter för mat kan vara godkända vid konferenser, transnationella projekt och specifika aktiviteter i projekt där mat har en central roll
 • utgifter för fika ersätts enligt faktiska utgifter men högst till Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet
 • milersättning för resor ersätts med 30 kronor per mil
 • traktamente ersätts enligt skatteverkets riktlinje
 • eget arbete ersätts med 220 kronor per redovisad timme. Detta gäller endast om stödmottagaren är en enskild firma, kommandit- eller handelsbolag och där stödmottagaren har fyllt 16 år.

Stödmottagare som är offentliga organisationer ska följa lagen om offentlig upphandling. Även andra än offentliga organisationer kan omfattas av den lagen. Läs mer på: www.upphandlingsmyndigheten.se

Varför leadermetoden?

Leadermetoden är ett framgångsrikt sätt att bedriva utvecklingsarbete på som innebär att allt arbete utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ.

Det gemensamma ansvaret för lokalsamhället, där samarbete mellan samhällets olika sektorer står i fokus, skapar en bra grund för långsiktig och hållbar utveckling. Kreativa och innovativa arbetssätt gör leadermetoden till en arbetsform som ger området stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar. Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera och realisera det gemensamma utvecklingsarbetet. Projekten, och dess olika aktörer, stärker varandra och skapar på så sätt en positiv utveckling för området. Kort sagt: det är de boende som bäst vet vad området behöver.

När får vi pengarna?

Alla pengar betalas ut i efterskott, efter faktiska kostnader. När kostnader uppstått kan en ansökan om utbetalning skickas till Jordbruksverket. Det finns möjlighet att söka förskott för ideella och ekonomiska föreningar, samfällighetsförening eller allmännyttig stiftelse.

Dela: