Leaders historia

bokLeader, som är en akronym på franska för sammanlänkade åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale), är ett EU-initiativ som vuxit fram ur ett experiment.

Leadermetoden introducerades 1991-1993 som ett sätt att få landsbygdsområden inom EU att blomstra och bemöta svårigheter, som inte verkade gå att lösa genom ett traditionellt styre ovanifrån.

Leader växer

Metoden visade sig vara framgångsfull, och 1994 utökades de 217 leaderområdena till ungefär 1000 stycken i LEADER II (1994-1999). Fokus låg fortfarande vid områden med sämre utvecklingsförutsättningar. Ett år efter Sveriges inträde i EU, 1995, introducerades LEADER II även här och införandet påbörjades av Glesbygdsverket. Då var Leader ett okänt fenomen.

Nya idéer

Leader förnyades 2000 till LEADER + (1999-2006) och växte till att omfatta fler typer av landsbygdsområden. Att testa nya idéer präglade perioden. Vid införandet av programperioden 2007-2013 integrerades Leader i EU:s gemensamma jordbrukspolitik, med en minsta budget om 5 % av totala budget. Inom EU fanns 2416 leaderområden. I Sverige betydde det att leaderområden bildades över hela landet, istället för att som tidigare enbart funnits i delar av landet.

Leader kommer till Skåne

I Skåne påbörjades bildandet av leaderområden 2007-2008, med Länsstyrelsen Skåne som en sammanhållande part. Områdenas avgränsning styrdes av befolkningsmängd och gemensamma behov som identifierades i en omfattande process. Slutligen delades Skåne upp i åtta leaderområden. Under perioden beviljades över 600 lokala utvecklingsprojekt och ungefär lika många delprojekt inom tematiska paraplyprojekt.

Nuvarande period

När programperioden 2014-2020 skulle starta infördes möjligheten att finansiera utvecklingsprojekt med medel från flera europeiska struktur- och investeringsfonder, och Leader blev Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Genom detta steg kan man arbeta med leadermetoden även längs kuster och i vattendrag samt i urbana miljöer.  I Skåne blev de åtta leaderområdena sju, då man i nordväst valde att slå samman två leaderområden.

Programperioden för 2014-2020 är förlängd och Skånes leaderområden har tilldelats ytterligare medel för förlängningsåren som det är möjligt att söka utifrån befintliga strategierna. Den nya programperioden beräknas starta i januari 2023

Läs mer: Webbplatsen för ENRD (Europeiska landsbygdsnätverket)

Nästa programperiod

Programperioden 2023-2027 kommer att innebära förändringar i Skånes leadergeografi. Fyra grupperingar har lämnat in strategier och ansökt om att bilda leaderområde. Besked för hur det blir väntas hösten 2022.

Dela: