Skånes leadergala 4 maj 2023

 

Torsdagen den 4 maj 2023 genomfördes Skånes leadergala på Tejarps gård som lockade över hundra landsbygdsintresserade deltagare. Under dagen fick publiken stifta bekantskap med 17 olika leaderprojekt från hela Skåne. På kvällen korades vinnarna i fem olika kategorier; Hållbarhet & Miljö, Inkludering, Innovation, Mötesplats/Nätverk samt Ungdom.

I juryn satt:
Bodil Nilsson, Hela Sverige ska leva
Kristina Larsson, Länsstyrelse Skåne
Kristina Yngwe, LRF Syd
Lia Sandberg, Europa Direkt Sydskåne
Ludvig Einarsson, EU-kontor Skåne Nordost
Lovisa Westling, Lokal Utveckling Sverige
Oddvar Fiskesjö, Region Skåne

Här nedanför presenteras de samtliga projekt.

Skånes leadergala arrangerades av Skånes leaderområden i samarbete med Hela Sverige ska leva Skåne med sponsring från Kiviks Musteri, HGM Dryckservice och Svedala Blommor. Foto: BlueBone Media (några foton är tagna av Jeanette Junge & Julia Falkman)

Skånes bästa landsbygdsprojekt 2023

CIRCLE

CIRCLE – vinnare i kategorin Hållbarhet & Miljö

Beskrivning
CIRCLE var ett transnationellt projekt mellan fyra Leaderområden från Sverige, Finland och Luxemburg. Genom utbyte av kunskap och erfarenheter kring cirkulär ekonomi stimulerades företag och organisationer på landsbygden till bättre resurs- och energianvändning. Tack vare nya samarbetskonstellationer inspirerades företagen att tänka nytt kring att göra verksamheterna mer resurseffektiva och cirkulära.

Resultat
Projektet har ökat kunskapen om cirkulär ekonomi bland deltagarna som har antagit utmaningen att effektivisera resursanvändningen. Kontakter har knutits mellan företag och individer som har fått stöttning i omställningsprocessen. Deltagarna har fått spridning av sina innovativa idéer. Via Miljöbron har företagen fått hjälp med hållbarhetsarbetet och kunnat implementera nya lösningar.

Juryns motivering
Projektet CIRCLE har genom att jobba med lokala företag nationellt och internationellt visat att vi står inför samma utmaningar och hur vi gemensamt och lokalt kan försöka lösa dem. Genom erfarenhetsutbyte och lärande exempel om resurseffektivisering och innovationer har projektet visat att små företag kan bidra till att samhällets funktioner blir allt hållbarare och inordnas i en alltmer cirkulär ekonomi.

Leaderområde: Skånes Ess
Tidsperiod: 2019 – 2022
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 500 178 kronor
Hemsida: Skånes Ess
Broschyr

Equine Monitoring

Equine Monitoring – vinnare i kategorin Innovation

 

Beskrivning
Projektet ville påvisa att hästar som växer upp under naturliga förhållanden blir mer hållbara individer samt ge markägare möjlighet att erbjuda optimala uppväxtförhållanden för hästar. I projektet hölls unga hästar på stora och kuperade betesmarker utrustade med sensorer för övervakning av välmående och beteende. Som referens hölls andra hästar med mer traditionell hästhållning.

Resultat
Sammanlagt registrerades hästarna under 34 000 timmar, vilket gör projektet till en av världens största enskilda studie av hästbeteende. Det har nu tagits fram en faktabas för de som önskar starta en liknande verksamhet. Detta kostnadseffektiva och säkra system för tillsyn av hästar kan dessutom användas på andra djurslag.

Juryns motivering
Projektet har visat på innovation genom att se ett problem och sedan skapa en lösning på ett unikt sätt. Att utrusta hästar med sensorer och övervaka hästarna i sina hagar har projektet skapat unik data för att förändra hästhållningen, inte bara lokalt utan internationellt. Projektet har även öppnat upp möjligheterna för naturbetesmarker med biologisk mångfald samtidigt som projektet bidragit till etisk och ekonomiska fördelar av denna typ av djurhållning.

Leaderområde: LEADER Sydöstra Skåne
Tidsperiod: 2020 – 2022
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 632 753 kronor
Projektfilm: Equine Monitoring
Slutrapport
Hemsida: Hästen i Skåne

Växa med hästkraft

Växa med hästkraft – vinnare i kategorin Inkludering

Beskrivning
Projektet ska mynna ut i ett arbetsintegrerat socialt företag. Deltagarna har tydligt mandat att styra sin verksamhet. Arbetsuppgifter till alla utifrån var och ens förmåga inom natur, djur och viss service. Genom att tänka service och se förbi sig själv och de egna behoven byggs verksamheten samtidigt som deltagarna utbildas fysiskt och psykiskt.

Resultat
Driver en gård på Fulltofta Naturcentrum, etablerat flera nätverk mellan kommuner, Stiftelsen Skånska Landskap, utbildningar och skolor. Deltagare har gått vidare till praktikplatser. Långsiktigt ser man att när människor med olika bakgrunder och förutsättningar möts och arbetar tillsammans skapar det förståelse, social kompetens och nya verktyg. Flera ASF startas med Växa med hästkraft som modell.

Juryns motivering
Projektet anpassar arbetet till individen på ett föredömligt sätt och är en förebild för alla som arbetar med social inkludering. Växa med hästkraft får unga människor att känna sig delaktiga, ta ansvar och växa med uppgiften. Det är tre viktiga ingredienser för att känna sig som en del i vårt samhälle. Fler som ni behövs!

Leaderområde: MittSkåne Utveckling
Tidsperiod: 2019 – 2021
Finansiering: Socialfonden
Stödbelopp: 1 998 000 kronor
Instagramkonto: Växa med hästkraft
Facebooksida: Växa med hästkraft

Fokus Hällestad

Fokus Hällestad – vinnare i kategorin Mötesplats/Nätverk

Beskrivning
Målet var en bygdeutvecklingsplan med vision som förankrats lokalt. Fastighetsbolaget (bygdeägt) som är projektägare bildades särskilt med syfte att främja en lokal serviceverksamhet genom tillhandahållande av adekvat service och lokaler i byn. Projektet har resulterat i en gemensam vision för utvecklingen av Torna Hällestad och en mer fokuserad utveckling av byn.

Resultat
Projektet har skapat förutsättningar för flera nya fysiska platser ex. Nya Tornavallen, kontorshotell och uteklassrum för naturhandledning samt en inventering och rapportering av ekosystemtjänster. Framför allt har projektet skapat en mer engagerad, öppen och tillgänglig by med en starkare gemensam röst.

Juryns motivering
Genom ett inkluderande arbetssätt har Fokus Hällestad skapat stort lokalt engagemang och lett till en gemensam vision baserat på byns styrkor och möjligheter. Projektet har förutom en stärkt gemenskap i byn även resulterat i en mängd ambitioner, förslag och idéer för att utveckla byn vidare och utvecklat ett traditionellt byalag till ett forum och samlande kraft för att föra arbetet vidare i dialog med kommunen och andra myndigheter.

Leaderområde: Lundaland
Tidsperiod: 2018 – 2021
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 999 031 kronor
Folder
Film på Facebook
Facebookgrupp: Vi i Torna Hällestad

Byutveckling via skateboard

Byutveckling via skateboard – vinnare i kategorin Ungdom

Beskrivning
Projektet har renoverat en gammal lada i anslutning till uteskatebana för att kunna skejta även vid dåligt väder. I en liten by har man i flera etapper byggt en skateanläggning som lockar besökare både nationellt och internationellt.

Resultat
En inomhusarena i en byggnad som annars inte fyllt någon funktion. Fixat väg och parkering, vilket också utvecklar byn då detta används t. ex. av förskolan. Ökad attraktivitet och ökad omsättning hos lokala företag, till exempel lanthandel och pizzeria. Positivare och gladare självbild. Nätverk mellan stad/landsbygd.

Juryns motivering
Idag är Skåne ett av norra Europas starkaste distrikt för skateboard. Genom att ta tillvara en befintlig lada, renovera och rusta, har projektet Byutveckling via skateboard ökat orten Stehags attraktionskraft som besöksmål och dessutom blivit till en mötesplats som främjar barn och ungdomars rörelse och hälsa.

Leaderområde: MittSkåne Utveckling
Tidsperiod: 2018 – 2019
Finansiering: Regionala utvecklingsfonden
Stödbelopp: 742 416 kronor
Hemsida: MittSkåne Utveckling

Övriga nominerade projekt

FoodCamp by MittSkåne

Beskrivning
Projektet tog fram och genomförde två ”foodcamp” för internationella ”foodies” och influencers. Syftet var att skapa måltidsturism med respekt för råvaror, kunskap om naturen, lyfta den rena miljön. Lag mat från absoluta grunden tillsammans med guide Michelin-kock över öppen eld och övernatta i jurtor.

Motivering till nominering
Svensk natur och allemansrätt är ett unikt försäljningsargument i marknadsföringen för svensk besöksnäring. Att kombinera det unika och lockande med att lära om, av och i naturen skapar hållbar turism.

Resultat
Färdiga upplevelsepaket som sålts in på tyska marknaden. Samverkan mellan olika företag, från primärproducent till boende. Unik marknadsföring av regionen på internationella sidor.

Kategori: Hållbarhet & Miljö
Leaderområde: MittSkåne Utveckling
Tidsperiod: 2018 – 2019
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 1 332 000 kronor
Facebooksida: Pure Food Camp

Österlens sköna vattendrag

Beskrivning
Syftet med detta projekt, som initierades av två vattenråd, var att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor. Med aktörer från såväl vattenråden och naturskyddsföreningar som fiskevårdsföreningar och kommuner genomförde man aktiviteter för att främja den biologiska mångfalden och skapa ett större intresse och engagemang kring vattenmiljöerna i sydöstra Skåne.

Motivering till nominering
Österlens sköna vattendrag var ett väl planerat och exemplariskt genomfört projekt med en entusiastisk och idérik projektledning. Trots pandemin lockade projektet över 1600 deltagare i alla åldrar till dess 150 aktiviteter. Utöver vattenråden och Tomelilla kommun engagerade projektet universitet och folkhögskolor samt en rad organisationer med intresse för vatten och vattenvård.

Resultat
Utöver konkreta insatser för bättre vatten resulterade projektet i ett långsiktigt nätverk och samarbete för vattenvård, över kommungränserna. Projektet bidrog till ett ökat intresse och fler aktiviteter med fokus på vatten i olika verksamheter och en lista med åtgärder för att förbättra vattenkvalitén och öka den biologiska mångfalden. Vattenråden har idag en gemensam åtgärdssamordnare.

Kategori: Hållbarhet & Miljö
Leaderområde: LEADER Sydöstra Skåne
Tidsperiod: 2018 – 2021
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 1 246 893 kronor
Hemsida: Österlens vattenråd
Slutrapport
Facebooksida: Österlens sköna vattendrag

Från SFI till arbete

Beskrivning
Projektet tog fram och testade en metod för att få fler nyanlända i arbete och samtidigt hjälpa arbetsgivare att rekrytera ny personal. Bland annat ingick intervjuer och kartläggning av kompetenser, föreläsningar om ”svenskt” arbetsliv och arbetsrätt, coachning kring anställningsintervjuer, företagsbesök och luncher där företagare och nyanlända kunde träffas.

Motivering till nominering
Statistik visar på att många i Sverige får arbete genom relationer och kontaktnätverk, vilket de nyanlända ofta saknar. Detta projekt lyckades skapa en förtroendeingivande länk mellan nyanlända och arbetsgivare som möjliggjorde matchningar som kanske annars aldrig hade ägt rum. Projektet ingav hopp, påskyndande integrationen och bidrog till ett stort lokalt engagemang.

Resultat
Under projektet fick 69 nyanlända ett arbete, 3 fick stöd med att starta eget företag och 21 valde att börja studera. Flertalet nyanlända under 18 år fick sommarjobb. Projektets lärdomar har nu utvecklats och det finns etablerad verksamhet och avtal med Arbetsförmedlingen i Simrishamn, Malmö och Kristianstad.

Kategori: Inkludering
Leaderområde: LEADER Sydöstra Skåne
Tidsperiod: 2018 – 2020
Finansiering: Socialfonden
Stödbelopp: 2 669 101 kronor
Projektfilm: Från SFI till arbete
Hemsida: Hyllie Park Talentbyrån
Instagramkonto: Hyllie Park Talentbyrån

GåGåGå

 

Beskrivning
Perstorps kommun har kännetecknats av en hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, låg sysselsättningsgrad och stor andel invånare i utanförskap. Perstorps kommun har stått för ett av det största mottagandet av nyanlända inom Skåne. GåGåGå:s mål var att fler av arbetslösa Perstorpsbor skulle förbättrat sin arbetsmarknadssituation samtidigt som flera av företagens svårrekryterade kompetenser skulle kunna tillsättas.

Motivering till nominering
Projektet har med stor framgång aktivt motarbetat utanförskap och genom samarbete skapat resultat där människor känt sig inkluderade i det samhälle de lever i och skapat delaktighet för individer långt ifrån arbetsmarknaden.

Resultat
Ökad integration för invånare långt från arbetsmarknaden. Mötesplats hos AME för invånare. 34 kvinnor och 85 män har deltagit. Sysselsättning för 34 kvinnor 29 240 h och 85 män 66 220 h. Företagens kompetensbehov kartlagda, mötesplats skapad för företag och arbetslösa, kunskap om och kring företagens nytta av praktikplatser samt alla parters ökade delaktighet i kompetensutveckling.

Kategori: Inkludering
Leaderområde: Leader LAG PH
Tidsperiod: 2018 – 2021
Finansiering: Socialfonden
Stödbelopp: 1 808 076 kronor
Hemsida: Perstorps kommun

Odla utan gränser

Beskrivning
Odla utan gränser är ett projekt som genom odling bidrar till integration, kunskap och gemenskap. På Botildenborg, vid randen till Rosengård i Malmö, har projektet utvecklat tre olika metoder: Skolträdgård för barn i utsatta områden, svenska-undervisning genom odling och Odla kompis där familjer med olika bakgrunder träffas genom odling.

Motivering till nominering
Odla utan gränser är ett projekt som använder det skånska kulturarvet och odling för att skapa nya vägar in i framtiden. Odlingen bidrar till att nya svenskar kan rota sig i Sverige, ökar kunskap kring mat och till att gemenskap växer – viktiga delar för att skapa ett hållbart samhälle på riktigt.

Resultat
I projektet Odla utan gränser deltog 250 personer regelbundet i olika odlingsaktiviteter riktade mot elever och förskolebarn, SFI-studenter och familjer med olika bakgrund. Projektet tog fram nya metoder och arbetssätt som fortfarande lever vidare i Botildenborgs verksamhet och inspirerat till forskning i regi av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kategori: Inkludering
Leaderområde: Leader Söderslätt LLU
Tidsperiod: 2018 – 2020
Finansiering: Socialfonden
Stödbelopp: 1 561 345 kronor
Hemsida: Leader Söderslätt LLU
Hemsida: Botildenborg
Facebooksida: Botildenborg

Testbädd/mötesplats Alnarp – Grobruket

Beskrivning
Projektet kopplar samman forskning, företag och ideell verksamhet för att stödja nytt företagande inom lokalproducerad mat och dryck. En mötesplats och en testbädd har byggts upp på SLU Alnarp där olika kompetenser kan mötas för framtidens hälsosamma matkonsumtion. Testbädden mäter och samlar in data – bioanalyser och livscykelanalyser – kring olika försöksodlingar/tekniker.

Motivering till nominering
För att med ett tekniskt och lösningsorienterat driv undersöka och testa nya idéer för mer hållbara odlingar och en mer hållbar matkonsumtion i framtiden. Genom sitt arbete sår de frön av värdefull kunskap och får nya möjligheter att spira – allt för en skönare, grönare värld.

Resultat
En ny mötesplats för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte har skapats. Rent fysiskt har en möteslokal med integrerat växthus och testbädd byggts. En rad ekosystemtjänster har skapats, ängsmark och planteringar har anlagts. Modern teknik som digitalisering och automatisering av odlingar testas. Mycket sker i samarbete med SLU och deras studenter.

Kategori: Innovation
Leaderområde: Lundaland
Tidsperiod: 2018 – 2022
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 1 900 000 kronor

Hola Lake Immeln

Beskrivning
Projektet var ett samarbetsprojekt mellan tre leaderföreningar i Finland och Skånes Ess med erfarenhetsutbyte för att förbättra statusen i Immeln. Tillsammans sökte man svar på varför algblomning har börjat uppträda och varför vattnet gradvis blivit mer brunfärgat. Projektet ville dels klarlägga orsakerna dels föreslå åtgärder för hur problemen ska minskas.

Motivering till nominering
Kombinationen av ny kunskap från Finland och lokalbefolkningens beprövade kunskap och regelbundna observationer av Immelns gradvisa förändring har lett till att projektet hittat nya orsakssamband mellan små faktorer och stora konsekvenser. Insikterna och det lyckosamma samarbetet har ökat det kreativa tänkandet inom de tre Leaderområdena och förhöjt innovationen på platsen.

Resultat
Projektet har lärt oss att en liten art på en myr kan påverka ett helt ekosystem genom sin försurande påverkan och att Finland i vissa delar kommit längre än Sverige med vattenhantering och myndighetsutövning. Vi har upptäckt att det finns samband mellan vitmossearter, myrdikning, granåkrar, brunifiering, algblomning och syrefria bottnar.

Kategori: Innovation
Leaderområde: Skånes Ess
Tidsperiod: 2017 – 2020
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 1 842 637 kronor
Slutrapport
Hemsida: Skånes Ess

Askerödbygdens byförening

Beskrivning
En renovering och inredning av en förfallen byggnad vid en idrottsplats för att öka möjligheten till möten och kreativitet både ute och inne. Bygdeinvånarna har lärt känna varandra bättre och samtidigt fått möjlighet att skapa både kring mat och andra aktiviteter. Ett verktyg för att konstruktivt arbeta mot ökad hållbarhet i lokalsamhället.

Motivering till nominering
Projektet har samlat flera föreningar i en gemensam satsning, där man lagt in sina olika kompetenser och bildat starka partnerskap. Genom alla pandemirestriktioner har man med olika kreativa lösningar lyckats samla bygden till olika insatser, vilket skapat en stark förankring och inkludering.

Resultat
Ett hus som används till gårdsbutik under säsong, matförädlingskurser (konservering osv), kurser inom hantverk (till exempel vävning), nav vid byns och fotbollsklubbens möten och aktiviteter. Studiecirklar. Utöver de fysiska resultaten har projektet stärkt gemenskap och delaktighet i bygden. Starkt nätverk mellan föreningar och organisationer.

Kategori: Mötesplats/Nätverk
Leaderområde: MittSkåne Utveckling
Tidsperiod: 2019 – 2021
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 1 230 000 kronor
Facebooksida: Askerödbygdens byförening
Hemsida: Askerödbygdens byförening

Gemensamhetsplats ”Byahus”

Beskrivning
Projektet skapade en gemensamhetsplats för att utveckla föreningsverksamheten och nya samarbeten. Genom att köpa kyrkstugan i S. Åby fick Södra Åby Hembygdsförening en bas. Man etablerade en social mötesplats för de som bor i byn och i angränsande byar och vill bevara och visa upp byn och områdets kulturhistoria för besökare och turister.

Motivering till nominering
En gemensam mötesplats för alla åldrar har utvecklats där även näringslivet har användning av kontorscaféet. En trygg plats för barnen att mötas tillsammans med vuxna. Södra Åbys Hembygdsförening har lyckats skapa en långsiktig mötesplats med ett rikt innehåll som ständigt utvecklas. Dessutom med ett stort deltagande och engagemang. Föreningen förvaltar, synliggör och levandegör byns kulturhistoriska arv.

Resultat
Kontorscafé, barnverksamhet från mindre barn till tonåringar, kultur för alla åldrar. Satsningen innebar att Södra Åby Byahus – mitt i byn – räddades av föreningen vilket möjliggjort att den aktiva och levande föreningen kunnat utveckla och stärka verksamheten långsiktigt. Kulturarvet med den unika rundbyn och möllan från 1682 synliggörs lokalt men också för internationella turister.

Kategori: Mötesplats/Nätverk
Leaderområde: Leader Söderslätt LLU
Tidsperiod: 2016 – 2018
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 500 000 kronor
Hemsida: Leader Söderslätt LLU
Facebooksida: Södra Åby Hembygdsförening
Hemsida: Södra Åby Hembygdsförening

Träffpunkt Elfdalen

Beskrivning
Projektet ville skapa en träffpunkt för unga och gamla på Elfdalen i Klippan. En plats där man kan umgås och träffa människor över generations- och kulturgränserna, och som inte måste kosta något att besöka.

Motivering till nominering
Effekterna projektet har skapat en plats för Hembygdsföreningen att blomstra. Det går inte att åka förbi ens en regnig dag utan att se folk som grillar, rastar hunden, går i sagoskogen eller leker på skeppet! Dessutom bevarar projektet ett kulturarv. Scenen är välbesökt, och midsommar på Elfdalen är redan en institution i lokalsamhället.

Resultat
Träffpunkt Elfdalen har blivit en ny mötesplats för både unga och gamla, där det finns plats för olika intressen. Besök av skolor, förskolor, pensionärsföreningar, hundklubbar med flera har ökat markant. Össjö krog har blivit en naturlig samlingsplats för föreningar och efterfrågan att använda lokalen ökar stadigt. Hembygdsföreningen ser till att projektet är lika levande idag, och platsen utvecklas ständigt.

Kategori: Mötesplats/Nätverk
Leaderområde: Leader Nordvästra Skåne med Öresund
Tidsperiod: 2018 – 2019
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 4 207 021 kronor
Facebooksida: Träffpunkt Elfdalen
Hemsida: Klippans Hembygdsförening
Hemsida: Rönneådalen

Skåne EPA-meet

Beskrivning
Systrarna Izabella och Ellinor Kronholm ville höja statusen för EPAn, och anordna organiserade träffar med tillstånd. Det finns många ungdomar i Skåne som kör EPA som saknar ett gemensamt forum. Målet var att genomföra en endagarsträff med utställning och tävlingar. Skåne EPA-meet ägde rum i slutet av augusti 2019, och lockade över 400 besökare!

Motivering till nominering
Det är extremt värdefullt att visa värdet av ungdomars engagemang och fritidsintressen. EPA-rörelsen omges av fördomar på grund av hur ett fåtal individer beter sig. EPA-meet förändrar den bilden till det bättre genom att samla hundratals unga människor som brinner för sitt intresse – ett intresse som förenar över alla gränser i våra lokalsamhällen.

Resultat
Skåne EPA-meet lockade över 400 besökare! Vi ser det som en del i att lyfta EPA-rörelsen som finns på våra landsbygder. Idag är detta en ungdomsrörelse med en helt egen kulturell kontext, musik och uttryck. Dessutom har tjejerna som anordnade projektet visat att alla är välkomna!

Kategori: Ungdom
Leaderområde: Leader Nordvästra Skåne med Öresund
Tidsperiod: 2019
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 20 000 kronor
Hemsida: Skåne EPA-meet
Facebooksida: Skåne EPA-meet
Instagramkonto: Skåne EPA-meet

Sommarlovsveckan 2021

Beskrivning
Projektet gick ut på att erbjuda hälsosam aktivering under sommarlovet för ungdomar. Fem dagars utövning av fem olika sporter i pass om 2,3 h arrangerades. Tennis, fotboll, innebandy, dans och friidrott utövades av 40 deltagare och 15 ledare. Totalt deltog 6 grupper med ungefär 6-8 deltagare i vardera.

Motivering till nominering
Projektet med grundidén ”sportlägret för allas rätt till rörelse” speglar lokala ungas drivkrafter och engagemang. Ungdomarna egna idéer förverkligades och skapade ett fint resultat som bidragit till positiv utveckling genom rörelse samt stärkt identitetsskapande för sig själva och andra ungdomar. Ungdomarna har samverkat med kommunen, föreningar och näringsliv i bygden.

Resultat
Ungdomar har med egna idéer och engagemang fått erfarenhet av att driva Leaderprojekt och genomfört Sommarlovsveckan, vilket möjliggjort att unga fått ledarerfarenhet och sysselsättning. Ett lyckat resultat med liten budget och stort engagemang hos samarbetspartners. Deltagande tjejer och killar som avslutat årskurs 2-6 aktiverades vilket på sikt skapat rörelseglädje, mod, välmående och nya vänner.

Kategori: Ungdom
Tidsperiod: Sommaren 2021
Leaderområde: Leader LAG PH
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 35 000 kronor
Facebooksida: Sommarlovsveckan
Instagramkonto: Sommarlovsveckan

Dela: