Om Leader

KL+kivikhamn+marknad+sept2010

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling för att främja utvecklingen i sitt leaderområde.

Projekten inom lokalt ledd utveckling har en stor spännvidd över olika områden, bland annat innovation, kultur, miljö, företagande och integration. Kännetecknande är hur insatsen genomförs genom leadermetoden och att även den ideella insatsen räknas. Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Under perioden 2014-2024 är Skåne är indelat i sju leaderområden. Varje område har en egen utvecklingsstrategi, ett eget verksamhetskontor och ett eget LAG (den lokala aktionsgruppen). Projektidéer måste passa in i den lokala utvecklingsstrategin, vara förutsättningsskapande och till nytta för flera för att kunna få stöd.

Leaders organisation

Varje leaderområde är en egen organisation med egen lokal utvecklingsstrategi, eget leaderkontor och egen LAG-styrelse. Organisationsformen är ideella föreningar.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden drivs i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. För att bilda ett leaderområde har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på de behov som finns och framförs av boende och verksamma i området. Inför nuvarande programperiod (2014-2024) gjorde i Sverige en urvalskommitté en bedömning av strategierna, poängsatte och rangordnade dem. Budget tilldelades utifrån en fördelningsnyckel till 48 leaderområden, med pengar från fyra europeiska struktur- och investeringsfonder.

I utvecklingsstrategierna beskrivs hur de lokala partnerskapen, LAG (lokal aktionsgrupp), ska leda arbetet i leaderområdet. Organisationsformen är ideell förening. I LAG-styrelsen sitter personer från ideell, privat och offentlig sektor med god lokal förankring. Det är LAG-styrelsen som utifrån utvecklingsstrategin bedömer projektansökningar och prioriterar bland dem.

Varje leaderområde har också ett eget verksamhetskontor. Till leaderkontoret kan du vända dig med din projektidé och få råd om hur du utformar en ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling.

Varför leadermetoden?

Leadermetoden är ett framgångsrikt sätt att bedriva utvecklingsarbete på som innebär att allt arbete utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ.

Det gemensamma ansvaret för lokalsamhället, där samarbete mellan samhällets olika sektorer står i fokus, skapar en bra grund för långsiktig och hållbar utveckling. Kreativa och innovativa arbetssätt gör leadermetoden till en arbetsform som ger området stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar. Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera och realisera det gemensamma utvecklingsarbetet. Projekten, och dess olika aktörer, stärker varandra och skapar på så sätt en positiv utveckling för området. Kort sagt: det är de boende som bäst vet vad området behöver.

Dela: