Projektkarta 2014-2024

Skånekartan fylls på under hela programperioden 2014-2024 (inklusive förlängningsår) med spännande leaderprojekt. Tryck på respektive markör för att läsa om projekten eller använd listvyn.

Projekten på kartan kan vara LAG-beslutade, men ännu ej ha erhållit det formella beslutet från Jordbruksverket. Observera att Skånes sju leaderområden delvis har olika rutiner för när information om projekt publiceras. Saknar du ett projekt på kartan? Kontakta ansvarigt leaderområde.

STÄNG

Ute är inne i Visseltofta!

Med Visseltoftas orörda natur inom tätortens räckhåll kan detta projekt, ge barnen från tätorten möjlighet till den utevistelse de behöver för att de själva och vår värld ska må bra. Utevistelser ger barnen många positiva ef...

STÄNG

Förorten för vilda friluftsliv (Fyra i ett!)

Projektet vill nå personer med utländsk bakgrund boende i Bromölla, Kristianstad och Östra Göinge kommun som saknar kunskap och naturliga kontakter till svenska landsbygden så att de kommer ut i naturen och lära känna den, k...

STÄNG

Friska sjöar i Göinge

Sänkta sjöar, såsom Tydinge- och Kallsjön, tenderar att växa och slamma igen. Detta resulterar i igenväxta vikar, sämre vatten, svårare fiske och rekreation samt ökad klimatbelastning. Genom att strukturellt bearbeta området...

STÄNG

Sliperiet Gylsboda utomhusutställning

Projektets kärna är att skapa utrymme för konstnärer att gå samman för att skapa, lära ut och visa upp sina verk där de har direkt tillgång till några av de råvaror de använder i sin konst.Skulptörskola och ateljéer ska bygg...

STÄNG

Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion

Precis som äppelmust av god kvalitet har blivit en självklar del av besöksnäringen i regionen, kommer fler småskaliga producenter av cider att bli ytterligare ett viktigt tillskott till besöksnäringen. Sammantaget är projekt...

STÄNG

FET (Fåmansföretag och enmansföretag i tillväxt)

Syftet med projektet är att hitta och underlätta för få- och enmansföretag att få kunskaper om stödsystem och möjligheter till ökad tillväxt. Genom projektet utvecklas en ny samverkansmodell. Göinge Näringsliv och Östra Göin...

STÄNG

Förstudie Snapphaneleden

Förstudien ska utreda förutsättningarna för att bygga en led mellan de tre besöksmålen Naturum/Kristianstad Vattenrike, Wanås och Hovdala slott. Visionen är att skapa "Sveriges mest Hållbara led", genom att arbeta med inno...

STÄNG

Ta i trä

Projektet är en förstudie av den lokala marknaden för förädling av lövträd i nordöstra Skåne. Förstudien kommer att göra en kartläggning över vilka förutsättningar, eventuella hinder och behov som finns för ökad förädling...

STÄNG

Torgbyggnad

I projektet uppförs en torgbyggnad i Maglehem bestående av två skärmväggar under tak samt en fast cykelpump med verktyg. Byggnaderna syftar till att öka gemenskap och stolthet i byn, att erbjuda lokala entreprenörer bättre mö...

STÄNG

Långhalmströska

Projektet avser att utveckla och bygga en ändamålsenlig långhalmströska för framställning av takhalm till kulturbyggnader. Framställning av långhalm är idag begränsad främst beroende på att tröskningen är en flaskhals. Ge...

STÄNG

Paraply Byutveckling

Paraply byutveckling är ett paraplyprojekt för att kunna erbjuda medel och verktyg för processer för framtagande av byutvecklingsplaner. Syftet är att i byar och avgränsade bygder kunna utreda behov och förutsättningar för ut...

STÄNG

Hola Lake Immeln 2

Projektägare: Osby kommun Detta är en uppföljningsstudie om brunifieringsproblematiken i Immelns avrinningsområde. Projektet är ett transnationellt samarbete med fyra finska leaderområden. Syftet med projektet är att ge...

STÄNG

Naturnära rörelse

Projektägare: Äspet Invest AB, (Landöns Camping) Projektet ska skapa möjligheter för fysisk aktivitet samt bidra med kunskap om Landöns lokalhistoria samt unika växt- och djurliv - både över och under vattenytan. Naturn...

STÄNG

Upptäck Skånes gröna hjärta

Projektägare: Stiftelsen Wanås utställningar Detta är ett platsutvecklings- och samverkansprojekt mellan  aktörer inom besöksnäringen och Östra Göinge kommun. Projektet ska synliggöra och framhålla bygdens omgivningar som ...

STÄNG

Knutpunkt Huaröd

Projektägare: Ideell förening Huan Engagerade bybor i Huaröd och samverkande föreningar ska gemensamt göra det gamla klubbhuset till en knutpunkt för nya aktiviteter. I projektet får klubbhuset i Huaröd en ny ägare och ...

STÄNG

Free to be

Projektägare: Arts & Motion, ideell organisation I projektet omvandlas en ladugård utanför Tollarp till en fysisk plattform för nycirkus som ska innehålla studios, samlingslokal, omklädningsrum och förråd. En funktione...

STÄNG

Ett attraktivt Näsum – – där naturen möter människan

Projektägare: Föreningen Näsums byutveckling, ideell organisation Näsum är en by full av aktiva människor, företag och organisationer. Det finns ett uttalat behov från byn att synliggöra det Näsum kan erbjuda i form av ser...

STÄNG

Värna Hanöbuktens grunda bottnar

Projektägare: Patrik Svensson, enskild firma Många har ingen aning om hur livet under ytan i Hanöbukten faktiskt ser ut. I det här projektet skapas folkbildande undervattensfilm, skylt- och anslagsmaterial om Hanöbuktens g...

STÄNG

Handen på hjärtat och fötterna i skogen

Projektägare: Den generösa skogen I detta projekt skapas en inspirerande vandringsföreställning med musik, teater, poesi och kreativitet som har skogen i huvudrollen och fokus på skogens förmåga att väcka våra sinnen. V...

STÄNG

Från rådgivning till anställning och/eller vidareutbildning

Projektägare: Skånes Horn av Afrika Olika aktivitetspunkter ska hjälpa ungdomar med utländsk bakgrund att komma ut i arbetslivet eller fortsätta med vidare studier för att stärka sina möjligheter till arbete. Det visar ...

STÄNG

Ungfluencer i nordöstra Skåne

Projektägare: Skåne Nordost Projektet ska skapa en plattform där unga, näringslivet och politiken möts för att diskutera och hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Det finns drivna unga medborgare i området s...

STÄNG

CIRCLE

Projektägare: LAG Skånes Ess CIRCLE är ett transnationellt projekt för utbyte av erfarenheter kring cirkulär ekonomi och miljövänliga lösningar inom företag. Inom EU och nationellt arbetas intensivt för att påskynda en ...

STÄNG

Vikens värde varar

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygderåd I detta projekt ska Arkelstorpsvikens naturvärden göras tillgängliga genom en vandringsled skapad ur bygdens behov och efterfrågan. Syftet med projektet är att arbeta fram ett under...

STÄNG

Förstudie Solängens Ekoby i Glimåkra

Projektägare: Glimåkra Utveckling AB Projektet handlar om att utreda förutsättningarna för att etablera en ekoby utanför Glimåkra och ta fram ett totalkoncept för uppförandet. Syftet är att visa om och under vilka premi...

STÄNG

SPIRA

Projektägare: Knislinge pastorat SPIRA ska verka för att bryta människors utanförskap och för dessa skapa delaktighet i samhället och meningsfull sysselsättning. Det finns många projekt som arbetar med praktik av olika...

STÄNG

Dayhack for kids – en gamingarrangör riktad till barn och unga

Projektägare: Föreningen Day hack for kids I detta projekt ska föreningen testa och utveckla genomförande av gamingevenemang för 8-14-åringar samt utveckla konceptet DayHack. Barn och ungdomars egen uppfattning är att d...

STÄNG

Bigården – kunskapscentrum och mötesplats

Projektägare: Kristianstadsbygdens biodlarförening Projektet syftar till att bygga ett kunskapscentrum för biodlare för utbildning och praktisk utövning så att fler kan våga satsa på en biodlarverksamhet. Intresset för ...

STÄNG

MOOWED

Projektägare: Fryshuset Östra Göinge Projektet MOOWED ska lyfta och synliggöra unga tjejer samt uppmuntra till engagemang i verksamheter. Allt för att de ska ta makten över sin egen framtid. Projektet riktar sig initial...

STÄNG

Barnens hembygdspark

Projektägare: Göinge Hembygdsförening Broby Hembygdspark ska utvecklas till en samlingsplats där barn och ungdomar kan upptäcka bygdens historia, ha roligt, få fina minne och lära sig nya saker. I Broby finns en kultur...

STÄNG

Den generösa skogen: ett skogsäventyr

Projektägare: Studio Ljungkulla Teaterkaraktärer, musik och sceniska effekter ska prägla en vandringsföreställning i de trolska skogarna runt Immeln. I Östra Göinge kommun är skogen och vildmarken en av de största tillg...

STÄNG

Projekt KATUSBLOMMAN – en innovativ evolutionsprocess i efterdyningarna av en nedläggning

Projektägare: Ifö Center Ifö Ceramics fabriksnedläggning innebär en sällsynt möjlighet för Ifö Center att förvärva den unika fastigheten. Gigantiska ytor öppnar upp för ny verksamhet där nya samarbetspartners kan få yta oc...

STÄNG

Fisk på land

Projektägare: Scandinavian Aquasystems AB Integrerat lant- och vattenbruk är en ganska ny näring som i dagsläget verkar i tre olika system: industri, lantbruk och vattenbruk, vilket kan medföra byråkratiska hinder. Projekt...

STÄNG

Snapphanetåget

Projektägare: Osby Hembygdsförening Projektet Snapphanetåget handlar om att stärka Osby som besöksmål och att knyta ihop kultur, industrihistoria, lek, fritid och näringsliv genom ett nytt turisttåg. Syftet är att utvec...

STÄNG

PULS-byn

Projektägare: Degeberga Byalag Projektidén är att anlägga en spontanidrottsyta och social mötesplats mitt i Degeberga by, för att skapa en plats där olika samhällsgrupper kan träffas, skapa relationer och vara fysiskt akti...

STÄNG

En vik i Sjöriket Skåne (Arkelstorpsviken)

Ett sedimentdjup på 7 meter i Arkelstorpsviken. Varför? Det ska utredas i detta leaderprojekt som sedan ska resultera i en åtgärdsplan. Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under...

STÄNG

Humleslingan – värd en dag till

Projektägare: Föreningen Humleslingan Syftet med projektet var att längs Humleslingan undersöka besöksnäringens intresse för produktutveckling och nya tjänster. Föreningen Humleslingan samlar besöksnäringen runt Ivösj...

STÄNG

Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening Projektet handlar om att planera och etablera en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorp. Med medicinsk personal i en lugn och behaglig miljö, kan Hälsoträdgården fungera som et...

STÄNG

Unga Ess

Projektet ska ta till vara på ungas drivkrafter och idéer samt ge de unga påverkansmöjligheter på sin hemort. På detta sättet stärks de ungas identitet för området. Projektet Unga Ess riktar sig till unga i åldrarna 13-25...

STÄNG

Paraplyprojekt

Våra paraplyprojekt innebär att det i ett förenklat ansökningsförfarande är möjligt att söka stöd för att driva förstudier eller ungdomsprojekt som delprojekt. Paraplyprojekten utgör ett ramverk för vad som kan göras i del...

STÄNG

Läget landet

Projektet Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill vi visa på det engagemang som boende och verksamma besitter och de synergier som...

STÄNG

Rädda Immeln

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekeshultsån. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att få fisk upp ...

STÄNG

Miljöplansprojektet

https://youtu.be/z7cEeRFQ2D4 Skånes Ess lokala miljöplan utgör en god vägledning mot en grönare ekonomi, men för att katalysera processen krävs riktade insatser. Miljöplansprojektet ska omsätta den miljöplanen till verklig...

STÄNG

Mötesplats Färevallen

Projektägare: Sibbhults IF I projektet Mötesplats Färevallen utvecklades idrottsplatsen i Sibbhult till ett fritidsområde och en mötesplats som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, grupper och intressen. Sibbhult är en ...

STÄNG

Besöka Osby

Projektägare: Stiftelsen Lekoseum Det här är ett projekt för att förprojektera ett besökscentrum som ska samla kultur, konstnärskap, hantverk och fritidsliv i Osbys anrika Briohus. Lekoseum ska bli navet i hjulet som knyte...

STÄNG

Medeltida Åhus

Projektägare: Platsorganisation Åhus Projektets idé är att lyfta fram Åhus medeltida historia för såväl besökare som boende. Det medeltida temat blir basen för nya produkter, tjänster, upplevelser, företag och jobb. h...

STÄNG

Klubb Sonya – vägen in

Projektägare: Idrottsföreningen kamraterna, Osby Syftet med Klubb Sonya är att få fler utlandsfödda flickor/kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet och genom dem även nå deras mödrar. Delaktighet i föreningslivet ska mot...

STÄNG

Mötesplats Blåherremölla

Projektägare: Blåherrremöllas vänner, ideell förening I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler...

STÄNG

Småbåtshamn i Österslöv

Projektägare: Föreningen Byhamnen Projektets syfte var att genom en säker hamn i Österslöv möjliggöra för närboende och tillresande att uppleva den vackra natur som Österslöv och Råbelövssjön erbjuder. I Råbelövssjön fa...

STÄNG

Hola Lake Immeln

Projektägare: Osby kommun (i samarbete med Lake Vesijärvi Foundation, Föreningen för vatten och miljö i västra Nyland och Pyhäjärvi-institutet) Projektet Hola Lake – Immeln har syfte att ge svar på varför giftig algblomnin...

STÄNG

Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening Förstudiens syfte var att undersöka vilka möjligheter som finns att skapa en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorps Brunn för människor med en kombination av medicinska, socia...

STÄNG

Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Projektägare: Östra Göinge kommun Syftet med projektet är att underlätta för hållbara företagsetableringar på landsbygden genom att hitta innovativa finansieringslösningar och stärka samarbeten mellan företag i Östra Göing...

STÄNG

Innovativa Ess

Projektägare: LAG Skånes Ess Syftet med projektet är att skapa ökad lokal innovationsgrad genom vassa, mer innovativa projekt och processer kopplade till Skånes Ess tematiska horisontella mål i utvecklingsstrategin. Mål...

STÄNG

MATupphandling 80/20

Projektägare: Krinova AB För den enskilde livsmedelsproducenten är det en stor investering att genomgå en upphandlingsprocess. Krav och utfall är stora osäkerhetsmoment i förhållande till potentiell vinst. Syftet med pro...

STÄNG

Espresso News – kompass

Projektägare: Competence reklambyrå AB Syftet med projektet Espresso News - kompass var att hjälpa nyanlända med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en an...

STÄNG

Naturliga Göinge

Projektägare: FK Göingarna Syftet med projektet Naturliga Göinge är att få fler att känna sig trygga i naturen, få fler att känna till allemansrätten och göra det enkelt att ta sig ut i skog och mark.  I projektet tas d...

STÄNG

Nordic Outcraft Festival och Vildmarksbyn

Projektägare: Marin Adventures Immeln AB Det här är ett projekt för att organisera och anordna en återkommande nordisk friluftsfestival i södra Sverige som har fokus på aktiviteter, utbildning och inspiration. Inför år två...

STÄNG

Tusen röster för nordöstra Skåne

Projektägare: Föreningen Tusen Tankar Tusen röster för nordöstra Skåne skulle skapa oväntade möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag, och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demograf...

STÄNG

Scanisaurus 2.021

Projektägare: Bromölla kommun I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nu...

STÄNG

Scenkraft

Projektägare: Lions stiftelse i Bromölla Genom en professionell mobil scen ska företagare, kommuner, ideella föreningar, ungdomar och andra intresserade erbjudas en plats att samlas kring för att knyta ihop, utveckla och s...

STÄNG

Sliperiet Gylsboda

Projektägare: Sliperiet Gylsboda ideell förening En gammal sliperibyggnad i Gylsboda har omvandlas till ett kulturcenter som inrymmer konstnärverkstäder, visningshall och café. Genom att skapa ett kulturcenter ville för...

STÄNG

Lill-Stinas café

Projektägare: Lill-Stina Maria Verner Projektet syftar till att starta upp en caféverksamhet i Strönhult, utanför Lönsboda, på en gård precis intill populära Skåneleden. Caféets produkter ska så långt som möjligt vara av l...

STÄNG

Agnes gårdsmejeri

Projektägare: Annelie Svensson, egen företagare Ett projekt för att starta upp ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från fjällkobesättning i Strönhult, utanför Lönsboda. Genom projektet ska nyfikenheten väcka...

STÄNG

Mötesplats Balsby

Projektägare: Balsby SK Projektidén var att rusta upp klubbstugan i Balsby för att skapa en mötesplats där olika samhällsgrupper kan träffas och utbyta erfarenheter i brytpunkten mellan stad och landsbygd. Balsby är en ...

STÄNG

Reportrar i landsbygdens tjänst

Projektägare: Skånemedia AB (Kristianstadsbladet) Projektet bestod i att ta vara på lokal kraft och kunskap i medierapporteringen för att göra journalistiken än mer nära och relevant för läsarna. Kristianstadsbladet har i ...

STÄNG

Hästkraft

Bakgrund och syfteEn förstudie med att etablera ett transnationellt samarbetsprojekt inför ett senare genomförandeprojekt, kring användandet av hästars dragkraft och som syftar till att lansera nya metoder inom jordbruk och ...

STÄNG

HUS – Avslutat projekt som nu tar flera nya steg!

Vi är många som tar ansvar i detta att bygga framtidens Hässleholm. Bakgrund och syfteProjektet "HUS - Hässleholms Utveckling via Samverkans modell" syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- oc...

STÄNG

Ställplats Gustavsborg har beviljats projektstöd!

Med glädje vill vi berätta om ett nytt Leaderprojekt i Leader Lag PH:Ställplats Gustavsborg Bakgrund och syftePerstorps Golfklubb är belägen i den södra delen av kommunen, omgiven av  vacker med flera historiska plat...

STÄNG

GåGåGå – ett avslutat projekt som nominerades på Leadergalan!

Utanförskapet motarbetades med stor framgång Bakgrund och syfteFrån att stå långt utanför arbetslivet till att vara en aktiv del av det är en resa som tar tid. År 2018 utsågs Perstorps kommun till en av Sveriges mest soci...

STÄNG

Nytt Leaderprojekt har beviljats stöd – nu blir det Full fart i Farstorp!

Vi är glada över att få berätta om ett nytt projekt som har beviljats stöd inom ramen för Leader Lag PH. Det handlar om att förvandla idrottsplatsen i Farstorp till en modern mötesplats som är tillgänglig under hela året! ...

STÄNG

Hässleholms Kulturdagar 2023

Bakgrund och syfteProjektets syfte är att skapa en mötesplats, en gemensam arena i samverkan för kulturlivet i Hässleholm som en nystart efter sviterna av pandemins nedstängning för att skapa attraktionskraft och visa på kul...

STÄNG

I vår hage

Projektstöd  har beviljats till ett nytt Leaderprojekt i Leader LAG PH: I vår hage Bakgrund och syfteSyftet med projektet är att anlägga en vandringsled som ökar kunskap och intresse för naturen för fler människor. G...

STÄNG

Ett attraktivt Perstorp

Bakgrund och syfteProjektets syfte är att mobilisera och etablera samarbete mellan de små företagen i Perstorp och att ta reda på vad näringslivet behöver för att stärkas och kunna ta nästa steg i sin utveckling. Det handlar...

STÄNG

Foto: Carina Jönsson-Lindholm Foto: Carina Jönsson-Lindholm Bakgrund och syfte Syftet med projektet är att undersöka potentialen för Snapphaneledens genomförande och vidare arbete med att göra leden tillgänglig. A...

STÄNG

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun

Röke Skytteförening förbereder för årets utomhusverksamheter. Nya bryggan i Algustorpasjön i väntan på sommarens badgäster Bakgrund och syfteSyftet med projektet är att kraftsamla och utveckla hela Tyringebygden ...

STÄNG

Hästveda Boulebana används nu flitigt!

Vi som har drivit projektet har fått många rosor när det blev klart– det värmer och räcker som lön! Bakgrund och syfteInom PRO Hästveda fanns det sedan tidigare en boulegrupp som också drev den befintliga boulebanan. Boul...

STÄNG

Hässleholm – Framtidens outdoor destination

Hässleholms kommun erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter Bakgrund och syfteGenom att skapa en tydlig profil för Hässleholms kommun som en outdoor-destination så exponeras utbudet, vilket i sin tur ökar turismen och skapa...

STÄNG

Informationsskyltar Tyringe

Ett mer attraktivt Tyringe - för så väl ortsbor som turister Bakgrund och syfteOlika aktörer i Tyringe kontaktade Tyringe Byalag med önskemål om att ta fram skyltar som visar de aktiviteter och attraktioner som erbjuds i ...

STÄNG

Förstudie – Fontänhus Hässleholm

För en mer jämlik fördelning av den psykiska hälsan Bakgrund och syfteFör personer med psykisk ohälsa har Fontänhusmodellen visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmetod världen över. Genom att ta fram en förstudie ska ...

STÄNG

Mötesplats Torsjö – för alla åldrar

En förbättrad mötesplats för alla åldrar Bakgrund och syfteTyringe och dess omnejd var i behov av mötesplatser där alla, oavsett ålder, kunde mötas för aktiviteter och nöjen. Målsättningen var att skapa en sådan mötesplat...

STÄNG

Krispet – för effektivare rengöring i stallen

En ny produkt - till så många lantbrukare som möjligt! Bakgrund och syfteSom lantbrukare sedan barnsben ville projektägaren ta fram en ny stallskrapa, bland annat för en effektivare renhållning i stallen och för renare bä...

STÄNG

Digital informationstavla i Hästveda

Ett resultat av byutvecklingsplanen mot ett mer attraktivt Hästveda Bakgrund och syfteLeader Lag PH har drivit projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun med syftet att ta fram grundläggande byutvecklingsplaner f...

STÄNG

Ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda

Bred samverkan är viktig för att nå ett bra resultat Bakgrund och syfteFör att berika motionerandet och stärka hälsofrämjandet i Hästveda med omnejd var målsättningen att ge ett mervärde till motionsslingan kring Lillasjö...

STÄNG

Radiostyrd bilsport för alla

Besöksmål och mötesplats som skapar delaktighet Bakgrund och syfteI Sösdala utanför Hässleholm finns möjlighet att ägna sig åt radiostyrd bilsport, och syftet med projektet var att göra denna möjlighet tillgänglig för all...

STÄNG

Arkitekter skissade medborgarnas framtida Vinslöv

Projektet som levererade arkitektritningar för ett mer attraktivt Vinslöv Bakgrund och syfteFöretagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv. Målsättningen var därför att ta fram arkitektrita...

STÄNG

Framgångsrika projektet Framsteget

Så pass framgångsrikt att metoden har spridits runtom i Sverige Bakgrund och syfteNär Arbetsförmedlingen lämnade Hässleholm visade det sig tydligt att arbetsgivare behövde stöd för att kunna tillgodose sina kompetensbehov...

STÄNG

Grön Social Odling – Gårdsbutiken som skapade välmående

Rehabilitering nära djur och natur Bakgrund och syfteProjektet syftade till att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet till sysselsättning för att skapa rutiner, socialt umgänge och ett positiv...

STÄNG

MER ATTRAKTIVA ORTER i Hässleholms Kommun

Nätverket har stärkt alla inblandade och har öppnat tidigare stängda dörrar! Bakgrund och syfteLeader Lag PH ville bidra till att skapa en tätare dialog mellan medborgare, det offentliga samt den privata och ideella sekto...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt – Kanada

Erfarenhetsutbyte och transnationell samverkan för en hållbar miljö Bakgrund och syfteMålsättningen var att skapa ett internationellt nätverk för att inspirera och utveckla arbetet inom hållbar utveckling. Saint-Camille o...

STÄNG

Webb- och Radioproduktion som gav alternativ fritidsaktivitet

Ett projekt som öppnade upp för kulturen Bakgrund och syfteI Tyringe finns det många fritidssysselsättningar att ägna sig åt om man är intresserad av idrott, dock finns det väldigt lite inom kulturområdet. Social exkluder...

STÄNG

Alpacka- och älggården erbjuder närhet till djur och natur

Fem nya produkter och 200 nya dagbesökare Bakgrund och syfteDen vid projektstarten nyligen inköpta gården belägen utanför Västra Torup utvecklas, bland annat för att kunna etablera en långsiktig verksamhet på landsbygden ...

STÄNG

Multilevel – äventyrsbanan som är tillgänglig för alla

En varsam, tillgänglig och uthållig äventyrspark Bakgrund och syfteProjektägaren ville säkerställa att alla, på lika villkor och oavsett funktionshinder, skulle kunna uppleva rörlighet och äventyr i en unik natur- och sko...

STÄNG

Skånska Lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service

Projektägare: Coompanion kooperativ utveckling Skåne Projektet vill stärka och bygga vidare på ett nätverk av lokala lanthandlare för att stärka dessa och hitta lösningar på gemensamma utmaningar.  Detta är ett samarbet...

STÄNG

Naturkontakt

Projektägare: Lunds Fontänhus Naturkontakt vill erbjuda hälsofrämjande naturupplevelser i Lundaland för människor med psykisk ohälsa, samt stimulera deras intresse för landsbygdens möjligheter. Naturkontakt vill erbjuda...

STÄNG

Kreativa bygder och föreningar Lundaland

Projektägare: Lundaland ideell förening I detta paraplyprojekt kan organisationer, företag och andra intressenter snabbt söka en mindre summa för att testa idéer och utveckla verksamheten. Syftet med projektet är att mi...

STÄNG

Destination Lundaland

Projektägare: Lundaland ideell förening Destination Lundaland är ett projekt som vill synliggöra leder och besöksmål i Lundaland för att lyfta området som destination. Projektet ”Destination Lundaland” är ett treårigt p...

STÄNG

LAG har prioriterat HUS (Hässleholms stadsutveckling via samverkansmodell)

Projektägare Hässleholms kommun Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringen nya mönster påverkar Hässleholms ...

STÄNG

Boketorp

Bakgrund och syfte Platsen har en viktig roll i Hovdala slotts historia samt i kulturmiljön runt om slottet. Dessutom har aktörer så väl som besökare efterfrågat ökad service i det alltmer välbesökta omkringliggande naturområ...

STÄNG

Paraplyprojektet Kultur – ”näring för själen”

   2020-05-27  beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt - Kultur är själens näring Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom ett paraplyprojekt Kultu...

STÄNG

Paraplyprojektet Unga resurser

2020-05-27  beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt - Unga resurser Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom ett paraplyprojekt för Unga är att ...

STÄNG

Local food and drink

Projektägare: Lundaland ideell förening Detta är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan 8-9 leaderområden i Europa för att stärka och utveckla lokala producenter av mat och dryck. Lundaland arbetar för att bli en ...

STÄNG

Kreativa idéer mat och dryck

Projektägare: Lundaland ideell förening Detta paraplyprojekt innebär att företagare och andra intressenter snabbt och enkelt ska kunna söka en mindre summa för utvecklingsinsatser inom lokalproducerad mat eller dryck. ...

STÄNG

SAVED Restaurang och catering av räddade råvaror

Projektägare: Centrumkyrkan i Staffanstorp SAVED är en mötesplats där räddade människor och räddade råvaror får en ny uppgift och mening. Centrumkyrkan och Medborgarskolan, i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet...

STÄNG

Mötesplats Slottsstallet

Projektägare: Slottsstallets restaurang och café AB Projektet är ett koncept för att erbjuda en mötesplats för lokala matproducenter där deras produkter och råvaror  exponeras i anslutning till en slottsrestaurang. Möte...

STÄNG

Nya jobb i Lundaland – avlöna privat

Projektägare: Adalta AB Genom en informationskampanj ska invånarna i Lundaland lära sig hur en privatperson ska göra för att avlöna en annan privatperson. Drivkraften är att underlätta för människor som kommer till Sverige...

STÄNG

1000 år längs ån

Projektägare: Kävlinge kommunProjektet avser att göra Kävlingeå-regionen attraktiv genom att kombinera fritidsaktiviteter, natur, arkitektur, historia och arkeologi samt vetenskapligt bestämma tidpunkten för ett 1000-årsjubil...

STÄNG

Hållbar Växtkraft Häst i Lundaland

Projektägare: Kävlinge kommun I projektet etableras en utvecklingsplattform för hela hästnäringen i Lundaland. Genom fokuserat arbete inom kompetensutveckling, ledarskap och nätverksarenor säkrar vi tillväxt inom hästnärin...

STÄNG

Hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa (HUT)

Projektägare: Coompanion Skåne, genomförande tillsammans med Humlamaden REHAB Terapeutiska omgivningar med djur och natur ska hjälpa personer med stressrelaterad ohälsa att släppa kraven och hitta tillbaka till lusten och mo...

STÄNG

BACKAGÅRDEN

Jordbruksverket har bifallit stöd till projekt Backagården! Projektägare: Patrik Holmén Syfte/Idé:  Projektet går ut på att renovera anrika Backagårdens Handelsträdgård i Finja så att den bevaras för framtiden. Stöd sök...

STÄNG

Förstudien ”Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada” är genomförd

Erfarenhetsutbyte för nytänkande och innovation Bakgrund och syfte Detta Leader-ägda projekt syftade till att undersöka både intresse och möjligheter för ett samarbete med en kanadensisk partner som utifrån sin utvecklingsst...

STÄNG

Fokus Torna Hällestad

Projektägare: Torna Hällestad Fastighets AB Syftet är att starta en process där de som bor och verkar i byn kan ge sin syn på den framtida utvecklingen i Torna Hällestad.  Projektet ska resultera i en gemensam vision fö...

STÄNG

Destination Torna Hällestad

Projektägare: Torna Hällestad Lanthandel AB Projektet syftar till att utveckla, marknadsföra och genomföra en rad olika aktiviteter med flera olika intressenter i och runt Torna Hällestad. Ambitionen är att skapa en li...

STÄNG

Testbädd/mötesplats Alnarp

Projektägare: Alnarp Foodtech ekonomisk förening Projektet ska koppla samman forskning, företag och ideell verksamhet för att stödja nytt företagande inom lokalproducerad mat och dryck. Detta görs genom att bygga upp e...

STÄNG

Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Projektägare: Lomma kommun Med utgångspunkt från leaderförstudien är målet att skapa en ny utomhusarena för kulturell verksamhet där bland annat dans, musik och teaterföreningar ska kunna bedriva sin verksamhet. Amfiteater...

STÄNG

(Förstudie) Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Projektägare: Lomma kommun Syftet med projektet är att undersöka och få en klarare bild av hur Amfiteatern skulle kunna utvecklas till att bli en attraktiv kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats. På Amfiteatern ...

STÄNG

Attraktiva Lomma i Lundaland

Projektägare: Lomma kommun  Syftet med förstudien är att få en klarare bild av vilket typ av utveckling som behövs inom besöksnäringen i en mindre kommun som Lomma för att bli en utvecklad destination. Är det brist på ...

STÄNG

Forntid möter framtid

Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska center  Innovativ arkeologi utgör en centra satsning på utveckling av nya utåtriktade aktiviteter. Satsningen sker huvudsakligen på plats i Uppåkra. Genomförandet förutsätt...

STÄNG

Tillsammans för Biosfärsområde Vombsjösänkan

Projektägare: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne ekonomisk förening I projektet vill vi utforska vad som är Vombsjösänkans gemensamma identitet och värden och vad som skulle kunna ge sammanhang och knyta ihop dess olik...

STÄNG

Lokalt utvecklingsarbete mellan å och hav i Kävlinge kommun

Projektägare: Kävlinge kommun Vi vill utifrån Kävlinge kommuns unika förutsättningar föra samman initiativ från dem som bor och verkar i kommunen, vara katalysator för den lokala utvecklingen. Förstudien ska genomföras ...

STÄNG

KKN på landsbygden

Projektägare: Kulturdimensionen AB Projektets syfte är att stödja kreativa småföretagare att utveckla kontaktnät för partnerskap i sitt närområde, Fågelriket inom leaderområdet Lundaland. Varje samarbetspaket har målet...

STÄNG

Virtual Reality i Besöksnäringen 2

Projektägare: Elkington Communication AB Övergripande syfte är utveckling av Virtual Reality, VR, som ett instrument att stärka Lundalands besöksnärings attraktivitet i synnerhet för målgrupper såsom skolbarn, ungdomar och...

STÄNG

Hästnäringsforum i Lundaland

Projektägare: Kävlinge kommun Syftet med förstudien är att lyfta fram hästens roll för den lokala ekonomin och attraktiviteten i att bo på landet. Förstudien har som mål att engagera fler kommuner i Lundaland att gemen...

STÄNG

Framtidens mat och dryck

Projektägare: Lundaland ideell förening Förstudien ska pröva om det i Lundaland finns förutsättningar för ett större projekt som möjliggör för lokal utveckling med inspiration av internationell kompetens och erfarenhet ino...

STÄNG

Perpetuum Mobile – en modell för att skapa jobb

Observera! Projektbeslutet för detta projekt är hävt.  Bakgrund och syfte Projektets målsättning var att visa att man med relativt enkla medel kan skapa arbete för personer som har anställning via lönebidrag. Huvudmålet var ...

STÄNG

FJORGYN – rehabilitering nära naturen

Bakgrund och syfte Projektets syfte var att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening som är skonsam för både miljö och människa. Dessutom siktade man mot att skapa ett socialt företag där delta...

STÄNG

Torupasjön

Bakgrund och syfte Platsen har en viktig roll i Hovdala slotts historia samt i kulturmiljön runt om slottet. Dessutom har aktörer så väl som besökare efterfrågat ökad service i det alltmer välbesökta omkringliggande naturområ...

STÄNG

Uppstart KIA

Projektägare: ARNA i Fågelriket  Projektet lägger grunden till Sveriges första företag att verka inom kulturdimensionen för hållbarhet. Målet är att ta fram en modell för ett ekonomiskt samarbete mellan lokala kulturarbeta...

STÄNG

Örtoftapromenaden

Projektägare: Eslövs kommun. Örtofta Byalag i samarbete med Eslövs kommun vill anlägga en tillgänglighetsanpassad stig längs Kävlingeån i Örtofta by. Syftet är att synliggöra och tillgängliggöra natur- och rekreationsvärden ...

STÄNG

Hälsokraft mitt i Lund

Projektägare: Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige Syftet är att få fler människor att delta i hälsofrämjande aktiviteter och att ge dem åtkomst till detta i en naturskön och historisk miljö som är lätt att ta sig...

STÄNG

Skånefestivalen

Projektägare: Staffanstorp kommun Staffanstorp kommun vill etablera en genuin skånsk kulturfestival i Jakriborg i Hjärup, som en besöksmagnet i regionen. Med en bredd av den skånska kulturen; mat, dryck, musik, teater,...

STÄNG

Virtual Reality i Besöksnäringen

Projektägare: Elkington Communication AB   Syftet är att utveckla Virtual Reality, VR, som ett instrument att stärka Lundalands besöksnärings attraktivitet. Projektidén är att välja ut ett antal besöksmål i Lund...

STÄNG

Kunskapsstråket – framtid och historia för barn

Projektägare: Uppåkra Arkeologiska Center Syftet är att genomföra en förstudie som syftar till att kartlägga förutsättningarna för ett nytt pedagogiskt konceptet. I Lundaland ligger två platser som är av världsintresse,...

STÄNG

Uppåkra- the search for international cooperation in digitalisation

Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center Projektidén går ut på att under förstudien hitta internationella partners för att testa och skapa ett digitalt verktyg som kan förenkla förmedlingen av en arkeologisk pl...

STÄNG

Stärka tillväxten och öka attraktionskraften i tätorterna inom Lunds kommun

Projektägare: Lunds kommun Syftet med projektet är att genomföra en avgränsad förstudie för att identifiera och uppmuntra nya idéer till utveckling. Att få boende på landbygden att söka utvecklingsmöjligheter utifrån la...

STÄNG

InfoPoints – avslutat projekt som stärkte attraktionskraften

Stärkt attraktionskraft för destination "Hässleholms kommun" Bakgrund och syfte Det fanns både efterfrågan och behov av från besöksnäringen i Hässleholms kommun av att förbättra tillgänglighet och service för kommunens bes...

STÄNG

MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av småskaliga livsmedelsproducenter

Tillgång till närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt Bakgrund och syfte Genom att utveckla och sprida en upphandlingsmodell syftade projektet till att öppna upp nya möjligheter för mindre och lokala företa...

STÄNG

Det avslutade projektet SIMS Perstorp hade mångfald och jämställdhet som ledstjärna!

Med bland annat fokus på mångfald och jämställdhet nominerades detta nu avslutade Leaderprojekt till Winnet Skåne-priset år 2017. Winnet är en ideell organisation och priset uppmärksammar den kommun som genomfört en särskilt ...

STÄNG

Base Camp Skåne – avslutad förstudie med fokus på gästande filmteam

Förstudie som levererade en samlad kompetens för att assistera gästande filmteam Bakgrund och syfte Projektet innebar att sammanställa en förstudie med målsättningen att utforma en nod i nordöstra Skåne med samlad kompetens ...

STÄNG

Sanatorieskogen – nu ett återskapat rekreationsområde!

Projektet restaurerade kulturmiljön i Sanatorieskogen och såg hur antalet besökare ökade mer än förväntat. Bakgrund och syfte Viljan att vårda så väl naturvärdesmässiga som kulturella miljöer var den röda tråden i detta geno...

STÄNG

Projektet Entreprenörsmiljö skapade en fysisk mötesplats för företagare

En ny operativ verksamhet till gagn för det lokala näringslivet Bakgrund och syfte Mindre och mellanstora kommuner har ofta problem med kvalificerad arbetskraft där företag flyttar till andra orter. För att motverka detta v...

STÄNG

Entré till Kulturen

Kulturarvet Billesholms Folketspark har under lång tid levt en tynande tillvaro och haft svårigheter att på egna ben skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna hantera underhåll och skötsel av byggnader samt parkmiljö. P...

STÄNG

Mötesplats Vadensjö

Vadensjö är en plats med många aktiviteter och aktiv befolkning. I stationssamhället några hundra meter från kyrkan finns en liten lekplats som är i behov av uppfräschning och som kan bli en fin mötesplats, framför allt för b...

STÄNG

VisitOrkelljunga.com- the unexplored

Örkelljunga är en outforskad pärla mellan skog och sjö. En plats med ett utbud av service, fritidsmöjligheter, bra boende, arbete och semester utöver det vanliga. Örkelljunga Näringsliv vill därför skapa en visuellt tydlig di...

STÄNG

Avslutat: Projekt Destination Rönne Å och Ringsjön

Projektet Destination Rönne Å och Ringsjön vill utifrån resultatet av förstudieprojektet Naturturism Rönne å och Ringsjön, inleda arbetet med att utveckla en ny destination för naturturism och upplevelser utmed Rönne å och ru...

STÄNG

Föreningarnas Hus i Ljungbyhed

Projektet Föreningarnas Hus i Ljungbyhed vill undersöka möjligheterna för att skapa en mötesplats, ett föreningarnas hus, för alla i Ljungbyhed. Mötesplatsen ska vara det som binder samman och möjliggör möten mellan individer...

STÄNG

Projektstöd för företag: Lokalutökning med nya sittplatser

Projektstödet för företag till caféet Sweet harmony glutenfritt AB ska ge möjlighet till utökning av lokalyta, där det får plats med fler sittplatser och en tillgänglighetsanpassad toalett för att kunna driva företaget vidare...

STÄNG

Kulturcenter för historiska matkulturgrödor

Med sitt projekt Kulturcenter för historiska matkulturgrödor vill Bjäre Härads Hembygdsförening skapa ett kulturcentra för matkulturgrödor från 1800-talet och framåt. Om projektet i p4 Kristianstad Dessa grödor finn...

STÄNG

Söderåsen 2.0

Med Söderåsen 2.0 vill kommunerna kring Söderåsen vidareutveckla den gemensamma destinationsutvecklingsprocess som påbörjades under Leaderprojektet Destination Söderåsen. Bland annat vill man genom projektet sprida besökarna ...

STÄNG

Avslutat projekt: Mötesplats Eket

Genom att skapa ett utegym, en hinderbana och en boulebana i parken i Eket så hoppas projektägaren att fler personer vill utnyttja det fina området. Idén är att tillsammans med föreningar i Eket med omnejd skapa en mötespl...

STÄNG

Avslutat projekt: Beredningskök för säker matlagning och kurser Björkåsa Gård

Projektidén är ett hygieniskt funktionellt beredningskök på Björkåsa Gård, där varje gäst har tillräckliga ytor att tillaga sin egen mat. Köket ska även kunna användas till att hålla kurser om mat och matlagning, där andra fö...

STÄNG

Avslutat projekt: Hälsa med Hästkrafts Radiopodd

Hälsa med Hästkraft är en daglig verksamhet i Örkelljunga kommun. Verksamheten riktar sig till personer inom LSS, psykiatri och AMI. Nu vill en grupp deltagare starta en egen podd. Tanken är att göra intervjuer och intress...

STÄNG

Tingvalla – En port till Söderåsen

I Åstorps kommun, med gångavstånd från centrum och tågstation, ligger Söderåsen. Problemet är att folk inte vet om att man kan nå Söderåsen härifrån. Tingvalla används idag främst av lokala motionärer, vandrare samt hundäg...

STÄNG

Avslutat projekt: Trygg Natt

Med det nya socialfondsprojektet Trygg Natt vill man skapa en meningsfull framtid för unga människor i utsatta områden. Genom att visa på alternativ till en kriminell livsstil, skapa nätverk kring ungdomarna och visa på vägar...

STÄNG

Naturturism Rönne å och Ringsjön – Förstudie

Med hjälp av bland annat utredningar, föreläsningar, workshops och studieresor ska förstudien Naturturism Rönne å och Ringsjöarna skapa underlag för hur en hållbar naturturism ska utvecklas längs med Rönne å och kring Ringsjö...

STÄNG

Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk

Genom projektet Kretslopp från stad till land - värdeökning för lantbruk - vill projektägaren NSVA skapa möjlighet för Helsingborg att bli först i Sverige med att producera återvunna gödningsprodukter för lantbruk. Den ny...

STÄNG

Avslutat projekt: Vejby Sport Park

Vejby IF vill locka fler människor till Vejbystrand med omnejd, genom att skapa ett utegym och två padelbanor med tillbehör. Förutom att skapa ett attraktivt område för alla, så vill man också aktivt nå nyanlända genom att sk...

STÄNG

Avslutat projekt: Ett kladdigt event

Att skapa tillsammans ger gemenskap på grönområdena utanför Landskrona  Albatrim och Alia är ungdomsledare på Cityidrotten i Landskrona. De arbetar med att ge ungdomar i orterna runt Landskrona en meningsfull fritid. Ofta ...

STÄNG

Aktivitet för de yngsta under Örkelljungadagarna, och breakdancen kommer till Båstad

Den 15 maj blev två ungdomsprojekt beviljade under Ung Kraft och Vilja. Kidz Zone är en aktivitet för de yngre barnen i samband med Örkelljungadagarna.  B Breakers vänder sig till unga mellan 15 och 25 år, och målet är att br...

STÄNG

Avslutat projekt: Toilet Beauty

En lokal entreprenör har beviljats stöd för att utveckla en miljövänlig toalettborste. Syftet med projektet är att ersätta den gamla toalettborsten i farlig plast, med en miljövänlig toalettborste. Den miljövänliga borsten...

STÄNG

Avslutat projekt: Expose It

Många unga bär på en oro som är relaterad till klimatförändringar och ohållbara miljölösningar och klimatfrågan samlar människor över alla former av gränser. Leaderprojektet Expose It vill ta denna oro på allvar lokalt, och e...

STÄNG

Ny ungdomscoach ska vägleda unga att driva projekt i nordvästra Skåne

Ung kraft och vilja är ett paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med  Öresund. Ung kraft och vilja kommer att drivas av Åsa Johnsson, nyanställd ungdomscoach.  I sin roll som ungdomscoach ska Åsa vägleda un...

STÄNG

Avslutade projekt: Bidrag till sex nya Kreativa idéer för integration och Kullaturism

6 februari godkändes hela fem nya kreativa idéer med pengar från Socialfonden, och ett projekt inom Landsbygdsfonden.   Föreningen Ta sats med ursprung i ett HVB-hem för nyanlända ungdomar verkar inom hela nordväst...

STÄNG

Första Ung kraft och Vilja och tre nya Kreativa idéer

25 oktober beviljade Jordbruksverket det första delprojektet inom Ung Kraft och Vilja,  och tre nya Kreativa idéer.   Delprojekt: Unga tankar om klimatet  Nu är det första delprojektet inom Ung Kraft och Vilja i...

STÄNG

Filmskola, aktivitet utanför staden och biologiskt nedbrytbar toalettborste

Leader Nordvästra Skåne med Öresund godkände den 25 september ytterligare tre delprojekt under Paraplyerna, som går under samlingsnamnet Kreativa idéer. Alla tre projektet beviljas bidrag ur landsbygdsfonden med 40 000 kronor...

STÄNG

Avslutat projekt: Ansökan om utökning och utveckling av biodling

Personerna som driver B&V Närproducerad honung har kunskap om hur man skapar nya bisamhällen, och de vill driva biodling på ett modernt vis och ta vara på resurserna de har på bästa sätt. B&V Närproducerad honung h...

STÄNG

Avslutat projekt: Ung Kraft och Vilja 2

Ung kraft och Vilja 2 är ett paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med  Öresund. Ung kraft och vilja kommer att drivas av en projektledare.  Syfte och mål: Syftet med projektet är att uppmuntra till initiat...

STÄNG

Avslutat projekt: Ung Kraft och Vilja 1

Ung kraft och vilja 1 är ett paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med  Öresund. Ung kraft och vilja kommer att drivas av en projektledare.  Syfte och mål: Syftet med projektet är att uppmuntra till initiat...

STÄNG

Avslutat projekt: Matmarknad, äppelfest och bygdebastu

Mitt under semesterperioden träffades en beslutsgrupp från Leader Nordvästra Skåne med Öresund, för att ta beslut om ytterligare tre projekt under samlingsnamnet Kreativa idéer. Alla ansökningar blev godkända. Smaker från Sö...

STÄNG

Första två delprojekten klara

De första två delprojekten under Leader nordvästra Skånes fyra paraplyprojekt Kreativa idéer är färdigbehandlade och genomförs inom kort. Öppet på landet Först ut med en komplett ansökan om stöd för mindre projekt var...

STÄNG

Avslutat projekt: Komsi – Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden

Komsi - Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden - kommer att jobba för att stärka och utbilda människor som står långt från arbetsmarknaden. Projektet kommer samtidigt att stärka det lokala näringslivet, turism, s...

STÄNG

Avslutat projekt: Pengar till Kreativa idéer

Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kr via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för mång...

STÄNG

Avslutat projekt: Destination Söderåsen

Med Destination Söderåsen vill Bjuvs-, Klippans-, Svalövs och Åstorps kommuner tillsammans med Söderåsens Nationalpark och Familjen Helsingborg lyfta fram bredden av aktiviteter, boenden och sevärdheter över hela Söderåsenomr...

STÄNG

Avslutat projekt: Mötesplats Söderåsen

Mötesplats Söderåsen ska bli en attraktiv och naturlig mötesplats i Bjuvs kommun, där människor kan umgås året runt. Anläggningen ska genom kvalitet och ett modernt och brett utbud av aktiviteter inspirera till ett aktivare l...

STÄNG

Avslutat projekt: Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten

Projektet är LAG-ägt och vill skapa intresse och sprida kunskap kring havet och havsmiljön i vårt närområde. Genom roliga, spännande och havsnära aktiviteter ska det erbjuda möjlighet till engagemang för och kunskap om de utm...

STÄNG

Avslutat projekt: Träffpunkt Elfdalen

Projektet vill skapa en träffpunkt för unga och gamla där man kan umgås och träffa människor, kulturer och historia ute i vår natur. Här ska man kunna vara fysiskt aktiv, pausa från vardagen och låta fantasin och kreativitet ...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt – säl och skarv

LAG beslutade vid sitt senaste sammanträde att ställa sig bakom det transnationella samarbetsprojektet kring säl och skarv. Detta transnationella samarbetsprojekt ska sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och ...

STÄNG

Avslutat projekt: Höganäs Hästcenter

Vid sitt senaste möte beslutade LAG att bevilja stöd till förstudien Höganäs Hästcenter. Projektet är en förstudie som syftar till att ta fram underlag för att kunna bygga upp ett hästcenter som står sig konkurrenskraftigt...

STÄNG

Avslutat projekt: Ett hållbart fiske i Öresund

Leader nordvästra Skåne med Öresunds driver projektet Ett hållbart fiske i Öresund. I dag upplever både yrkesfiskare och olika slags fritidsfiskare att deras kunskap och verklighetsbild varken tillvaratas eller värdesätts ...

STÄNG

Avslutat projekt: Lokal förvaltning av Hvens natur- och kulturmiljö

Vid sitt senaste sammanträde godkände styrelsen för Leader nordvästra Skåne med Öresund, projektet Lokal förvaltning av Hvens natur och kulturmiljö. Projektet är en förstudie för att undersöka förutsättningarna för hur Hve...

STÄNG

Avslutat projekt: Naturarenan vid Hjälmsjön

Projektidén är att tillgängliggöra Hjälmsjöns södra del med många olika natursporter och verksamheter. Sport och aktivitet som kan utövas på en insjö och i skogen. Året runt!  Örkelljunga och Hjälmsjön kan bli en unik kombina...

STÄNG

Avslutat projekt: Food Evolution

Projektet ska genom en förstudie förankra samt skapa delaktighet och engagemang kring projektägarnas planer och vision om Food Evolution i alla tio kommuner som ingår i området Leader Nordväst med Öresund. Projektet ska börja...

STÄNG

Avslutat projekt: Ingeborrarp ett kulturcentrum

Projektet ska skapa en kreativ mötesplats med ambitionen att berätta lokal historia på ett nyskapande sätt. Med hjälp av olika kulturyttringar ska Ingeborrarp lyfta som besöksmål samt skapa ett större intresse för vårt gemens...

STÄNG

Avslutat projekt: Åsljungasjön – livskvalitet på riktigt.

Projektnamn: Åsljungasjön -livskvalitet på riktigt Sökande: Åsljunga intresseförening Journalnummer: 2016-3664 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygds...

STÄNG

Avslutat projekt: Rekobyn, en ekoby i Röstånga

Röstånga ska bli en by med högre status och med tillgång till ett nytt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart boende. Nu tas skisser fram på ett helt nytt bostadsområde, ett projekt som får stöd av Leader nordvästra Skåne med...

STÄNG

Avslutat projekt: Säkrare upplevelser med bruksspelet

  Bruksspelet i Klippan ska bli ett kulturellt fyrtorn i nordvästra Skåne och en reseanledning för besökare som dessutom ska erbjudas upplevelsepaket med lokalproducerad mat, lokal shopping och övernattningar på minde...

STÄNG

Avslutat projekt: Torekovs konstskola

Projektnamn: Torekovs konstskola Sökande: Torekov By AB Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling. Åtgärd: Genomförande Insatsområde: Insa...

STÄNG

Avslutat projekt: Bruksspelet 2.0

Projektnamn: Bruksspelet 2.0 Sökande: Teater Amabile Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling. Åtgärd: Genomförande Insatsområde: Insa...

STÄNG

Avslutat projekt: R:ekobyn – en ekoby i Röstånga

Projektnamn: R:ekobyn - en ekoby i Röstånga Sökande: Röstånga ekoby ekonomisk förening Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling. Åtgärd: Ge...

STÄNG

Avslutat projekt: Aktiv livsstil Båstad-Bjäre

Projektägarna Båstad Turism & Näringsliv är en ekonomisk förening med cirka 300 medlemmar. Nu vill man profilera och utveckla Båstad-Bjäre utifrån konceptet ”Aktiv livsstil”. Detta ska ske genom att erbjuda möjligheter ti...

STÄNG

Avslutat projekt: Kulla-GO

Projektnamn: Kulla Go -Create your own paths in Kullabygden Sökande: Föreningen Ja till hänvisningsapp i Höganäs Journalnummer: 2016-5873 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har ...

STÄNG

Avslutat projekt: Aktiv livsstil – Båstad Bjäre

Aktiv livsstil - Båstad Bjäre Projektnamn: Aktiv livsstil - Båstad Bjäre Sökande: Föreningen Båstad Turism och näringsliv Journalnummer: 2016-5863 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom pro...

STÄNG

Avslutat projekt: En affärsresa i Örkelljunga

I Örkelljunga stöttar Leader föreningen Örkelljunga näringsliv i en treårig satsning på att lyfta näringslivet i kommunen. Det beslöt LAG-styrelsen vid sitt möte den 21 juni. Genom att skapa ett årligt program med aktivite...

STÄNG

Avslutat projekt: Restaureringen av Krapperups gamla vattenmölla

LAG-styrelsen för nordvästra Skåne med Öresund beviljade vid sammanträdet den 21 juni stöd till den gamla vattenmöllan. Möllan ligger nedanför Krapperups slott, alldeles vid strandkanter och har anor åtminstone tillbaka till ...

STÄNG

Avslutat projekt: Affärsresan Örkelljunga

Projektnamn: Affärsresan Sökande: Örkelljunga Näringsliv - ekonomisk förening Journalnummer: 2016-3734 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling...

STÄNG

Avslutat projekt: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp

Projektnamn: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp Sökande: Åstorps kommun Journalnummer: 2016-3855 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling....

STÄNG

Avslutat projekt: Restaurering av Krapperups gamla mölla

Projektnamn: Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla ursprungligen från 1600-talet Sökande: Föreningen Vattenmöllans Vänner Journalnummer: 2016-2970 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eft...

STÄNG

Ramsåsas mötesplats

Om projektet Byalaget i Ramsåsa ska i detta projekt, tillsammans med Ramsåsa kyrka skapa en mötesplats i byn. En vackert utformad plats utomhus med träd och växter tillgänglig för bybor, unga och gamla, nyinflyttade, nysv...

STÄNG

En magisk trädgård med historisk förankring

En magisk och fantasifull trädgård med kulturhistorisk förankring för alla med barnasinnet kvar. Om projektet Ulriksdals trädgård Arts & Crafts är en gammal botanisk trädgård med unika, flerhundraåriga träd, arkeol...

STÄNG

Take Part (tidigare namn: Projekt Spira)

Det saknas ett forum som lyfter dessa livsviktiga områden som berör unga i sydöstra Skåne och det vill vi ändra på! Om projektet Bakgrunden till detta projekt var att arrangörerna av Ystad Summit såg att ungas frågestä...

STÄNG

Från ödehus till drömhus och levande landsbygd

Vi vill skapa ökad medvetenhet kring ödehusens potentiella betydelse för bygden samt bidra till minskad bostadsbrist, ökad inflyttning, ökade skatteintäkter och mer köpkraft på orten. Om projektet I detta projekt har S...

STÄNG

Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion

Nittio procent av de svenska äpplena odlas i östra Skåne, så klart området ska bli ett nav för svensk ciderproduktion! Om projektet Cider är sedan några år tillbaka den starkast växande drycken i Sverige. Det saknas do...

STÄNG

Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum

Vi vill att Tomelilla centrum ska bli en miljö som stimulerar till rörelse och möten och en arena för företagande och entreprenörskap. Om projektet Tomelilla kommun ska tillsammans med Företagarna i Tomelilla ta fram o...

STÄNG

Besöksplats Österlens vattendrag

Ett besök kan väcka engagemang och öka allmänhetens kunskaper om våra vattendrag, vilket i sin tur kan leda till mer hållbara val. Om projektet Tomelilla kommun ska i samarbete med Österlens Vattenråd i detta projekt a...

STÄNG

Vår plats i biosfären

Storkriket kandiderar till att bli Sveriges åttonde biosfärområde. Om projektet Området kring Vombsjösänkan kandiderar till att bli ett Unesco-biosfärområde, under namnet Storkriket. I det här projektet, som är en fort...

STÄNG

Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar

Upplärning av människans bästa vän för att i ett tidigt skede upptäcka sjukdomar och skadedjur på äppelodlingar. Om projektet Det här projektet är initierat av Byrackaforever, ett företag som utbildar specialsökhundar...

STÄNG

Satellitskinn (avslutat)

Från slakteriavfall till hållbart mode Om projektet Skinn från jägare och mindre slakterier skickas oftast till destruktion då små aktörer inte har möjlighet att hantera skinnen och uppköpare inte handlar från dem. I d...

STÄNG

Säkra slingan i Vollsjö

Tillgängliga och trafiksäkra rid- och promenadslingor i natursköna Vollsjö Om projektet Detta projekt går ut på att uppföra en vandrings- och ridslinga i Vollsjö. Syftet är skapa bättre förutsättningar för vandring...

STÄNG

Hållbar sjömat genom vårdfiske (avslutat)

Vi vill producera världens mest hållbara fiskprodukter och samtidigt återställa våra sjöars ekosystem!gt! Om projektet Övergödning i vattenmiljöer skapar stora problem med algblomningar, förändrade fisksamhällen och minskade ...

STÄNG

Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar

Vi vill öka intresset kring gamla fruktodlingar, vårt kulturarv och den biologiska mångfalden. Om projektet Projektet går ut på att ta fram nya användningsområden för Österlens äldre fruktodlingar som inte längre är intressan...

STÄNG

Landbaserad uppfödning av sportfisk (avslutat)

I Sverige utövar cirka två miljoner personer sportfiske varje år. Självklart ska det vara möjligt att bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk. Om projektet Sportfiske är en aktivitet som årligen utöv...

STÄNG

Kulturnavet Österlen (avslutat)

Stöd till professionella kulturutövare på Österlen som en näringsverksamhet och som en viktig utvecklingsfaktor för området. Om projektet På Österlen finns en ovanligt hög andel professionella kulturaktörer. Sökande såg dessa...

STÄNG

Fiskabonnemang direkt till konsument (avslutat)

Vi tjuvkopplar livsmedelskedjan och erbjuder konsumenten det den vill ha till ett bättre pris. Om projektet Abonnemang eller prenumeration är något som vi är ganska vana vid när det gäller förbrukningsvaror, telefoner, tidnin...

STÄNG

Equine Monitoring (avslutat)

Utveckling av hästhållning i skånsk naturbetesmark som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter. Om projektet I det här projektet ville man med forskning visa på att hästar som växer upp under naturliga förhållanden på...

STÄNG

GEOKIDS (avslutat)

Genom att förstå de processer som skapat vårt landskap, den miljö vi lever i och de naturresurser vi har, kan man få en djupare insikt om varför klimatet förändras och vilka konsekvenser det får. Om projektet Projektgruppen v...

STÄNG

Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid (avslutat)

Går det att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för användning året runt? Om projektet I detta projekt genomförde Lunnarps Bollklubb i samarbete med Österlenmejeriet, Danone och Skå...

STÄNG

Mitt Simrishamn

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt. Om projektet Genom Svenska stadskärnors affärsutvecklingsmodell (BID-modellen) och kompetenshöjande åtgärder vill ma...

STÄNG

CIRCLE (avslutat)

Allt fler konsumenter önskar se en omställning hos företag och kommuner till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Om projektet Projektet CIRCLE var ett transnationellt projekt mellan fyra leaderområden i Sverige, Luxem...

STÄNG

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden (avslutat)

Med bas i landsbygdens innovativa kraft ska vi arbeta med tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar, samverkan mellan stad och land och skapa nya samverkansmöjligheter i lokalekonomin. Om projektet Leaderprojektet ...

STÄNG

Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest (avslutat)

Flera och nya insatser för natur, kultur och rörelse bidrar till en förbättrad folkhälsa. Om projektet Syftet var att utveckla verksamheten på tätortsnära Solvalla bygdegård då man ville göra platsen mer attraktiv, anpassad o...

STÄNG

Fika för livet! (avslutat)

En lättsam föreläsningsserie om mat och hälsa för seniorer – för lustfyllda måltider till ett gott liv. Om projektet Peggy Dicksdotter Hermansson, initiativtagare och projektägare, ville genom detta projekt höja kunskapen kri...

STÄNG

La Source (avslutat)

Det roligaste var att se sin idé bli till verklighet! Det var så coolt att skapa något för unga i Ystad. Det blev inte bara en utställning men ett häng för unga, vilket jag tyckte var skitcoolt! Melanie Hall, Projektledare fö...

STÄNG

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne (avslutat)

En vassare hästnäring bidrar till en hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter. Om projektet Syftet med detta projekt, som va...

STÄNG

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan (avslutat)

Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett nytt biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer. Om projektet Under 2017-2018 gjorde Sjöbo kommun en förstudie kring förutsättningarna för att sk...

STÄNG

Förstudie Samverkan invasiva arter (avslutat)

Det anses mycket positivt att kommunerna genom projektet tagit itu med frågan kring invasiva främmande arter, något som efterfrågats under en lång tid. Om projektet Syftet var att ta fram ett strategiförslag för hur de fyra k...

STÄNG

En vik i Sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken (avslutat)

Det finns ett oerhört engagemang för bygden, Arkelstorpsviken och för vårt projekt. Inte sällan dök det upp dubbelt så många deltagare än vad vi hade budgeterat för på våra aktiviteter. Om projektet Syftet var att samla in ku...

STÄNG

Från SFI till arbete (avslutat)

Eftersom det på 80- och 90-talet var stora ekonomiska problem i Syrien har många därifrån två eller flera yrkestitlar. Det finns till exempel personer som går att anställa som både ekonom och som målare. Det är ju guld värt f...

STÄNG

Österlens sköna vattendrag (avslutat)

Med ökad kännedom om åarna och vad som har betydelse för livet i och intill vattnet, kan vattenråden bidra till att bevara åarnas ekologiska värden och förbättra vattenkvalitén genom att samordna åtgärder. Om projektet Syftet...

STÄNG

Färsk fisk – från hav till bord (avslutat)

Vi har lyft in lokal fisk i sammanhang där livsmedelsnäringen träffas, där fisken och fisket inte brukar finnas representerade. Genom att jämställa fisk med annan lokal mat har vi medvetandegjort kopplingen och likheterna mel...

STÄNG

FXH – Future Experience Hub (avslutat)

Många väljer att pendla till västra Skåne för att arbeta i de digitala näringarna istället för att starta nya högteknologiska eller digitala företag i sydöstra Skåne. Vilka alternativ finns för att ändra på det? Om projektet ...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv (avslutat)

Flertalet av de fiskare som vi intervjuat har uttryckt en stor tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem. Äntligen är det någon som vill lyssna på vad de har att säga. Om projektet Baltic Sea Seal and Cor...

STÄNG

Nötodling Österlen (avslutat)

Nötodlingen i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräschen för mer hållbara odlingsmetoder och har bidragit till att exotifiera Österlen genom att visa att det går att odla nötter här. Om projektet Syftet var att anlägga en s...

STÄNG

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder (avslutat)

Vi propagerar och lobbar för fler mountainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga fler stigar. Om projektet Tidigare fanns inga speciellt framt...

STÄNG

Marinpedagogisk verksamhet (avslutat)

Elever som kanske inte alltid tycks vara så engagerade i skolan vaknar till liv när de kommer hit. Det blir oftast roligare när det är praktiskt arbete, men det visar också på platsens betydelse för lärandet. Om projektet Syf...

STÄNG

Förstudie Hantverkskompetens (avslutat)

Vi måste tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde. Om projektet Syftet var att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning  inom byggn...

STÄNG

Must-SM i Kivik (avslutat)

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen och kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM innebar ett första steg in i den världen och man började tänka mer på förpackning, marknadsföring och sådana ...

STÄNG

Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat)

Det långsiktiga målet är att medverka till att sydöstra Skåne blir en välkänd och välbesökt ”hästturismdestination”. Om projektet Syftet var att mobilisera och utveckla hästturismen i sydöstra Skåne – att inventera, sammanför...

STÄNG

Yalla Sjöbo (avslutat)

Vi har lärt oss av varandra; om olika länders matkulturella ritualer, traditioner och tillagningssätt i köket och om nya råvaror och smakkombinationer. Vi vet att nyfikenheten kring ny matkultur inte är mättad i Skåne, det dy...

STÄNG

Innovationscenter för landsbygden (avslutat)

Från känslan av att vara den lilla företagaren, på den lilla gården, utanför den lilla byn – till känslan av att vara en viktig företagare som också ingår i ett större sammanhang. Den förändringen har vi sett. Om projektet Ti...

STÄNG

Gatunamnshistoria på skyltar – Svedala kommun

Projektägare: Svedala Kommun Gatuskyltar med historisk information om gatunamn ska sättas upp runt om i kommunen. QR-koder med inläsning av samma information ska produceras och placeras i anknytning till skyltarna. En fördj...

STÄNG

Stiftelsen Botildenborg-Grön Framtid

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg Grön Framtid har som syfte att öka intresse och kunskap för småskalig odling. Sverige behöver fler odlare, fler medvetna konsumenter, ökat intresse och kunskap kring matproduktion. Läget...

STÄNG

Samverkan Hållbart matsystem Malmö Food C

Projektägare: Malmö Food Council ideell förening Malmö Food Council - samverkan för ett hållbart matsystem i Söderslätt är ett första steg att vidareutveckla nordens första Food Council "Lokalt matråd". Malmö Food Council (M...

STÄNG

Klimatsmart El-Torparlängan-Östra Torp alliansförening

Projektägare: Östra Torp alliansförening Östra Torp AF är en intresseförening för gemensam utveckling av den idrottsliga resp motionsverksamheten i Smygehamn. Verksamheterna genomförs av de separata föreningarna: Östra Torp...

STÄNG

Stenmark Pizza och Burgare AB

Projektägare: Stenmark Pizza och Burgare AB Vårt mål är att genom att bygga en restauranglokal i form av ett naturhus med professionell odling skapa världens mest klimatsmarta fristående restaurangbyggnad. Ett naturhus är k...

STÄNG

Gessiestråket förstudie

Projektägare: Vellinge Kommun Projektet är en förstudie som ska fungera som underlag till ett större framtida projekt med fokus på att utveckla området längs med Gessiebäcken. I ett idag otillgängligt jordbrukslandskap ska ...

STÄNG

Svaneholms slott – En destination för alla

Projektägare: Svaneholms slott, andelsförening u p a Svaneholms Slott med omgivningar är det största besöksmålet i Skurups kommun. Sedan flera år pågår ett intensivt arbete för att utveckla slottet med dess omgivningar till...

STÄNG

Medeltida Falsterbo 3

Projektägare: Falsterbo Museiförening Resultatet av den arkeologiska utgrävningen som skedde i början av september månad 2021 inom projektet ”Medeltida Falsterbo” visar en samstämmighet med fynden gjorda vid en utgrävning so...

STÄNG

Smakfulla platser på Söderslätt, LAG Leader Söderslätt

Projektägare: Leader Söderslätt En sammanställning av vår fantastiska Leaderperiod. En resa i bokform genom våra fem kommuner där vi tas med på en resa genom projekten landskapen och områdena som vi sedan knyter samman med ...

STÄNG

BRA på Söderslättt – Ideburen utveckling

Projektägare: Idéburen Utveckling Syfte och bakgrund: projektet vill utifrån dialog och samtalsprocesser  kartlägga, formera och förankra engagemang, initiativ och idéer inom alla sektorer på Söderslätt för att skapa en lok...

STÄNG

Hörte Hamnförening. Hörte besöksmål på sydkusten

Projektägare: Hörte Hamn Projektets namn: Hörte Hamn – ett destinationsmål på sydkusten Hörte Hamn är ett destinationsmål på Sydkusten och ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en angelägenhet för hela kommu...

STÄNG

Automatbevattning av idrottsanläggningar

Projektägare: Trelleborgs Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Projektet som är ett samverkansprojekt med föreningslivet har tre viktiga huvudsyften. 1. Besparing av vattenuttag Installation av ett automatbevattningssy...

STÄNG

Tusen Myror – Lilla Beddinge Teater

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=goXqoPlA5OE[/embed] Projektägare:  Tusen Myror Målet med projektet är att med kulturen som redskap skapa hållbara och attraktiva mötesplatser på landsbygden. Genom att göra teate...

STÄNG

Lantbrukets historia på Johannamuseet – Från Oxe till Nutid

Projektägare:  Intresseföreningen Johannamuseets vänner Johannamuseet vill synliggöra lantbrukets historia och utvecklar en ny avdelning som med modern och interaktiv teknik förhöjer upplevelsen. Utställningshallen Från ...

STÄNG

Medeltida Falsterbo

Projektägare:  Falsterbonäsets Museiförening Projektet ska genomföra ett antal utgrävningar för att skapa en fördjupad kunskap och bättre historiebeskrivning om Skånemarknadens spännande medeltida historia och dess dåtid...

STÄNG

Leaderprojekt Ståstorpsån

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=q63Gj__kmVA[/embed] Projektägare:  Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund Leaderprojekt Ståstorpsån vill åstadkomma en hållbar förvaltning av Ståstorpsåns vattenmiljöer, först...

STÄNG

Upprustning av Bongska naturmarken

Projektägare:  Sydvästra Skånes Vattenråd Projektet Upprustning av Bongska naturmarken syftar till att tillgängliggöra och informera om de ekosystemtjänster och biologiska värden som finns i Bongska naturmarken i Skurups...

STÄNG

TFF En Kraft i Samhället – Skola och Fler aktiva ungdomar

Projektägare:  Trelleborgs FF Inom Trelleborgs FF:s verksamhet ingår att ständigt arbeta med attityder och värderingar samt att lära barn och ungdomar att respektera varandra som kamrater och medtävlare. Inom ramen för T...

STÄNG

Grönby Gårdscharkuteri

Projektägare:  Food Design AB I nybyggt gårdscharkuteri med tillhörande servering tillverkas ekologiska charkuterier av bland annat frigående grisar från regionala gårdar och lamm från egna betesmarker. Ekologiska rätte...

STÄNG

Skurups Hjältar

Projektägare:  Skurups Kommun Plattformen Skurups Hjältar utvecklas genom att kommunen samarbetar med föreningar, företag och andra lokala aktörer för att inkludera människor som står utanför samhället och arbetsmarknade...

STÄNG

Förstudie Holland-Söderslätt

Projektägare:  Leader Söderslätt Målet med förstudien är att genomföra en uppföljning av Leader Achterhoek-besöket under hösten 2019. I uppföljningen ingår att diskutera möjliga samverkansprojekt och att förbereda ett mo...

STÄNG

Utbildningsgård Botildenborg

Projektägare:  Stiftelsen Botildenborg Utbildningsgård Botildenborg ska vidareutveckla det framgångsrika koncept för stadsodling som vuxit fram på Botildenborg i Malmö. Entreprenörskap och gemenskap Syftet med projekte...

STÄNG

Upplev sydvästra Skåne

Projektägare:  Vellinge Kommun Genom att skapa en digital portal ska samverkan stärkas mellan näringsliv, ideell och offentlig sektor för att åstadkomma en hållbar utveckling av besöksnäringen i sydvästra Skåne. Aktiv s...

STÄNG

Interaktiva natur- och kulturplatser vid Naturmagasinet i Falsterbo

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=fUb_tf3rrVk[/embed] Projektägare:  Vellinge Kommun Projektet ska anlägga upplevelseplatser vid Naturmagasinet i Falsterbo med anknytning till Skånes natur och kulturhistoria. Sj...

STÄNG

Vision Klagshamn 2030

Projektägare: Malmö Stad Vision Klagshamn 2030 vill ta tillvara på de resurser och förutsättningar som finns i Klagshamns närområde och stimulera initiativ för nya servicelösningar. Projektet ska även bidra till delaktig...

STÄNG

Fotevikens KulTurCenter/Historisk Mat&Event i Skåne AB

Projektägare:  Historisk Mat&Event i Skåne AB Projektet ska utveckla Fotevikens KulturCenter som en paraplyorganisation för föreningar och företag i Foteviken genom detta skapa en historisk spännande och tidsenlig at...

STÄNG

All utveckling är lokal – stöd till initiativ och byar på Söderslätt

Projektägare:  Centrum för Publikt Entreprenörskap (Idéburen utveckling) Projektet ska arbeta långsiktigt för att stärka lokala initiativ, individer och grupper på Söderslätt för att på ett hållbart sätt kunna behålla el...

STÄNG

Paraplyprojekt – en chans att testa

Paraplyprojekten avser att underlätta för förstudier och ge starthjälp. Syftar till att ge framtida projektägare på Söderslätt möjlighet att undersöka genomförande av ett Leaderprojekt. Under en förstudie kan man t.ex. få en ...

STÄNG

Move It

Projektägare: Leader Söderslätt Vi på Leader Söderslätt filmar våra projekt för att belysa det värde som skapats på Söderslätt under Leader-perioden 2014-2020. Filmerna har syfte att marknadsföra Leader Söderslätt och vå...

STÄNG

Yinyoga + Mindfullness = Sant

Projektägare: Pernilla Thell AB Yinyoga + mindfullness = sant vill utreda om kombinationen av dessa två metoder kan användas för att minska stressen i samhället och öka livskvalitén. Syftet med projektet är att öka hälsan ...

STÄNG

Uniform Collection – Förstudie

Projektägare: Uniform Collection AB Uniform collection har under 40 år samlat ihop yrkesuniformer som hyrs ut till film-, tv- och teaterproduktioner. Nu vill de göra en förstudie för att undersöka möjligheten till etableri...

STÄNG

Sydkustsol – Mäta soltiden på sydkusten

Projektägare: Sydkustsol ekonomisk förening Sydkustsol vill skaffa mätinstrument för soltid, vindstyrka, vindriktning, lufttemperatur och nederbörd som ska monteras i Abbekås hamn. Syftet med projektet är att kunna mäta so...

STÄNG

Stadsbruk Söderslätt – Stiftelsen Botildenborg

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg/Xenofilia AB Stiftelsen Botildenborg har under fyra års tid drivit innovationsprojektet ”Stadsbruk” i bland annat Malmö stad. Målet har varit att utveckla metoder för entreprenörskap o...

STÄNG

Förundersökning för reduktionsfiske i Fjällfota- & Börringesjön

Projektägare: Segeåns vattendragsförbund och vattenråd Segeåns vattendragsförbund och vattendragsråd har tagit det första och obligatoriska steget i att återställa näringsbalansen och vattenkvalitén i Fjällfota- och Börrin...

STÄNG

Pumpafröförädling

Projektägare: Sven Ingvar Olsson https://www.youtube.com/watch?v=PmIvkMVBZTk Sven Ingvar Olsson på Slättviks gård har under tre år odlat oljefröpumpor för utvinning av pumpakärnor. Syftet är att lokalt kunna utveckla en...

STÄNG

MaMa Växtkraft – närproducerat eldningsflis

Projektägare: MaMa Växtkraft AB Lokala fjärrvärmeverk står inför en vardag med stora utmaningar. Enligt Parisavtalet ska koldioxidutsläppen minskas och som ett led i detta får fjärrvärmeproducenterna uppmaningar på kommuna...

STÄNG

Mobil anläggning för slungning av honung

Projektägare: Aktiebolaget Lindhagens Bigårdar Lindhagens bigårdar har tänkt anlägga en flyttbar bod för att kunna skapa en mobil arbetsplats för slungning av honung. De vill underlätta för andra biodlare att få sin honung...

STÄNG

Djur på hjul – Kungshaga 4H

Projektägare: Kungshaga 4H Föreningen Kungshaga 4H har med projektet ”Djur på hjul” tänkt använda samspelet mellan djur och människor i läkande syfte. Målet är att starta upp en djurbil som kan köra runt till personer med ...

STÄNG

Alexander Lärnerhem

Projektägare: Candatia AB Alexander Lärnerhem vill utveckla ung företagsamhet i söderslättsregionen och ge dem en mötesplats där de vågar satsa på sina idéer. Syftet med projektet är att samla in och locka unga entreprenör...

STÄNG

Världens kök – Botildenborg

Projektägare: Xenofilia AB Gården Botildenborg är under utveckling. Man vill bygga ett professionellt kök för arbetsträning till nyanlända och utrikesfödda med fokus på kvinnor, ge arbetsmöjligheter för unga i området geno...

STÄNG

Lokalt förankrat varumärkesbyggande för Vismarslövs Brygghus

Projektägare: Vismarslöv Brygghus AB Avsikten med projektet är att marknadsföra Vismarlövs Brygghus. Genom varumärkesbyggande och riktad kommunikationsstrategi är möjligheterna större att lyckas. Strategin för projektet är...

STÄNG

Starkare upplevelser med hjälp av digital teknik i natur och kulturhistoriska miljöer

Projektägare: Vellinge Kommun Syftet med projektet är att förstärka upplevelser i natur och kulturmiljöer genom att använda digital teknik som multisensoriska förstärkare. Man vill även attrahera fler besökare samt öka til...

STÄNG

Smart Little Village

Projektägare: Gefion AB Innehållet i konferensen innehåller ett kunskapsutbyte mellan olika småkommuner med exempel från Sverige men också internationellt. Skurups kommun har anlitat företaget Gefion AB för att genomför...

STÄNG

Renovering av fd Rödakorsstugan vid den allmänna badplatsen i Beddingestrand

Projektägare: Lilla Beddinge Byalag Avsikten med projektet är att renovera fd Rödakorsstugan med tillhörande mindre byggnad och skapa samlingslokal med bastu. Efterfrågan för vinterbad finns både bland medlemmar och turist...

STÄNG

Odla utan gränser

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg Projektet har för avsikt att skapa viktiga möten mellan den skånska odlingstraditionen och de globala influenser som nya svenskar har med sig. https://www.youtube.com/watch?v=_3TB1...

STÄNG

Kungshaga 4H-klubb

Projektägare: Kungshaga 4H, ideell förening https://www.youtube.com/watch?v=M9Fg5dJNpgk Projektet avser uppstart av en 4H-klubb på Kungshaga Gård i Höllviken, Vellinge kommun. Kungshaga 4H-klubb är den första i sitt sla...

STÄNG

Glostorp Ridområde

Projektägare: Hästrådet i Sydväst Avsikten med projektet är ridstigar i ett sling- och promenadstråk på jordbruksmark i Glostorp. Detta ska förbinda Glostorps by med Käglinge Naturområde. Investeringen ska öka kvalitet...

STÄNG

Hörte Lanthandel

Projektägare: Skog, hav & Slätt AB Avsikten med projektet är att lyfta fram skånskt mathantverk och dess producenter både nationellt och internationellt. Skapa en plats där alla är välkomna och visar mångfalden i l...

STÄNG

Förstudie Regional Sportfisketurism – Trelleborg

Projektägare: Sveriges Sportfiske och  Fiskevårdsförbund Avsikten med projektet är en förstudie att samla information för att göra en utvärdering av förutsättningarna för sportfisketurism i Trelleborg. Peka på möjlighe...

STÄNG

Oxiespåret

Genom Oxiespåret vill projektgruppen belysa och lyfta fram särskilt betydelsefulla platser i Oxie och allt kul som händer i området samt ta fram en ny utsiktsplats. Oxie är en stadsdel i utkanten av Malmö, vackert belägen ...

STÄNG

Skåne är Köpenhamn: Guidade dagsutflykter från Danmark till Söderslätt

Projektägare: Travel Shop i Europa Köpenhamn är södra Skandinaviens i särklass största besöksmål. Trots att Skåne ingår i Greater Copenhagen så utgör landsgränsen en barriär. I projektet ska därför turer organiseras där gä...

STÄNG

Matte för alla

Projektägare: Pi idé AB Matte för alla går ut på att skapa en uthållig modell för läxhjälp/extrastöd i matematik i Söderslättsområdet med hjälp av innovativ teknik som samtidigt ger sysselsättning åt unga och nyanlända. ...

STÄNG

Södra Åby Byahus

Projektägare:Södra Åby Hembygdsförening Avsikten med projektet är att genom att köpa in kyrkstugan i S. Åby få en bas för Södra Åby Hembygdsförening och etablera en social mötesplats  för de som bor i byn och i angränsande...

STÄNG

Limitless Park

Projektägare: Lavendelfarmen Limitless Park handlar om att bygga upp en trampolinpark utomhus som även ska fungera som mötesplats för ungdomarna på Söderslätt. Det saknas ett samlingsställe för ungdomar med intresse f...

STÄNG

Destination Svedala

Projektägare: Svedala kommun Projektet ska utveckla och profilera Svedala kommun som ett attraktivt besöksmål året runt inom Söderslätt och därigenom stärka hela Söderslätt. I Svedala finns ett brett utbud av handel (bu...

STÄNG

Förstudie – Lokal livsmedelsstrategi Malmö

Projektägare: Malmö Stad https://www.youtube.com/watch?v=xewjlZPtD5c Med samlad matkraft kan en lokal livsmedelsstrategi förena aktörer i gemensamma mål och visioner för att lyfta Malmö som en hållbar matstad där utveck...

STÄNG

Femnet – från idé till utveckling

Projektägare: Femnet, Oxie  Projektet ska skapa en mötesplats för dialog med nya svenskar och väcka möjligheter och alternativ både för ”gamla” och nya svenskar. Projektet Från idé till utveckling - Landsbygdskraft för ...

STÄNG

MittSkåne redo för cykling

Landsbygdsfonden Projektägare: MittSkåne Utveckling Beviljat belopp: 1 544 557  Beviljades av LAG 220524, fastställt av JV 22-12-13 Syftet med projektet är att ta tillvara den storstadsnära landsbygden i MittSkåne, som lämpar...

STÄNG

Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service

Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service Projektägare Coompanion Skåne Samarbetsprojekt med Lundaland Beviljat 210707   Målet är att skapa en gemensam kooperativ organisation för skånska l...

STÄNG

Rörelser och relation för ALLA

Rörelser och relation för ALLA Projektägare Önneköp IF Landsbygdsfonden   Visionen ”Mitt andra hem” förvandlar Björkvallen från en traditionsenlig idrottsplats till modern mötesplats för rörelse och relationer. De...

STÄNG

Ung samverkan och delaktighet

Projektnamn: Ung samverkan och delaktighet Projektägare: LAG-ägt Fons: ERUF - Europeiska regionala utvecklingsfonden Beviljat 201021   Ett projekt riktat till ungdomar och ungdomsverksamhet med fokus på samverkan,...

STÄNG

Fokus MittSkåne

Projektnamn: Fokus MittSkåne Projektägare: MittSkåne Utveckling Beslut från LAG: LAG beslutade att prioritera projektet för att man vill belysa möjligheterna för att bo och verka på landsbygden. Man får en god dialog m...

STÄNG

Ombyggnad värmeanläggning/hygienutrymme Önneköp IF

Projektnamn: Ombyggnad värmeanläggning/hygienutrymme Önneköp IF Projektägare Önneköp IF Landsbygdsfonden   Ny miljövänlig värmeanläggning som säkerställer varmt vatten till duschar. Genom till/ombyggnaden får vi et...

STÄNG

Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus

Projektnamn: Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus Projektägare: Visit MittSkåne Fond: Landsbygdsfonden Beviljat stödbelopp:1 841 933 kronor Beviljat 191204   Projektidé Projektet avser att profilera oc...

STÄNG

Växa med Hästkraft

Projektnamn: Växa med Hästkraft Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek För. Beviljat stöd: 1 977 902 kr Projektidé: Inom daglig verksamhet, som beviljas personer med olika funktionshinder, fysiska e...

STÄNG

Leader like hike

Projektnamn: Leader like hike Projektägare: MittSkåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 600 000 kr Projektidé: I det här projektet får lokala entreprenörer och föreningar hjälp med att skapa kontakter med va...

STÄNG

MittSkånes Dryckesfestival

Projektnamn: MittSkånes Dryckesfestival Projektägare: MittSkåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 1 215 543 kr Projektidé: Vi vill skapa en festival som hyllar de skånska dryckerna med fokus på lärande, kuns...

STÄNG

Askerödbygdens byförening

Projektnamn: Askerödbygdens byförening Projektägare: Askerödbygdens byförening Beviljat stöd: 1 230 000 kr   Beskrivning av projektet: Renovering av en befintlig byggnad i Askeröds hjärta för att skapa en n...

STÄNG

Nya Hallaskog

Projektnamn: Nya Hallaskog Projektägare: KFUM Malmö Beviljat stöd: 1 050 218 kr   Beskrivning av projektet: I MittSkåne finns idag ingen annan lokal och regional mötesplats som är tillgänglighetsanpassad, med ...

STÄNG

Tillgång till Tillgångarna

Projektnamn: Tillgång till Tillgångarna Projektägare: Centrum för Publikt Entreprenörskap Beviljat stöd: 662 061 kr Tillgång till Tillgångarna - Ett projekt om resurser och innovativa finansieringslösningar på landsbygden....

STÄNG

Utveckling för framtiden

Projektnamn: Utveckling för framtiden Projektägare: Eslövs Skyttegille Beviljat stöd: 192 120 kr LAG beslutar att prioritera projektet då det har ett tydligt underifrån perspektiv och därigenom en sann leaderanda. Pr...

STÄNG

Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum

Projektnamn: Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum Projektägare: Ringsjöortens Biodlarförening Beviljat stöd: 198 850 kr LAG beslutade att prioritera projektet då det bidrar till en hållbar och utökad lokal ...

STÄNG

Byutveckling via skateboard

Projektnamn: Byutveckling via skateboard Projektägare: Frisksportarklubben Tor Beviljat stöd: 736 600 kr LAG beslutade att prioritera projektet eftersom det skapar ett intresse för landsbygden och mindre tätorter hos...

STÄNG

Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne

Projektnamn: Kreativa Mittskåne Projektägare: Mittskåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 400 000 kr Projektets syfte är att uppmuntra verksamhetsområdets aktörer att testa nya sätt att arbeta för att skapa...

STÄNG

Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus

Projektnamn: Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus Projektägare: Hörby kommun (Visit Mittskåne)  Beviljat stöd: 401 101 kr Projektets syfte är att genom kartläggning och tester av befintliga leder, vandring/c...

STÄNG

Marknadsplats Önneköp

Projektnamn: Marknadsplatsen Önneköp Projektägare: Önneköps Byaförening Beviljat stöd: 425 247 kr LAG beslutar att prioritera projektet då det har ett tydligt underifrånperspektiv samt främjar en levande och attrakt...

STÄNG

Fossilfritt i Mittskåne

Projektnamn: Fossilfritt i Mittskåne Projektägare: Mittskåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 1 398 775 kr  LAG beslutar att prioritera projektet Fossilfritt i MittSkåne. LAG anser att projektet passar bra i...

STÄNG

Presentkort VINN MittSkåne – Vandring, Inspiration, Njutning, Natur

Projektnamn: Presentkort VINN MittSkåne - Vandring, Inspiration, Njutning, Natur Projektägare: Belyazid Consulting & Communication AB Beviljat stöd: 309 000 kr Projektidén är att sälja in regionen MittSkåne som ...

STÄNG

Paraplyprojekt för unga

Projektnamn: Ung i MittSkåne Stad och Land Projektägare: MittSkåne Utveckling Beviljat stöd 400 000 Genom ett paraplyprojekt riktat till unga i MittSkåne (definition "unga" är samma som MUCF, ålder 13-25) avser vi a...

STÄNG

Paraplyprojekt för unga

Projektnamn: Ung i MittSkåne Projektägare: MittSkåne Utveckling Beviljat stöd 400 000 Genom ett paraplyprojekt riktat till unga i MittSkåne (definition "unga" är samma som MUCF, ålder 13-25) avser vi att öka dela...

STÄNG

Locka unga till gröna sektorn

Projektnamn: Ungas möjligheter i den gröna sektorn Projektägare: Föreningen Transfer Beviljat stöd: 1026258 Projektet ska genomföras i syfte att nå högstadieelever med kunskap och inspiration för att locka till utb...

STÄNG

På väg tillbaka till arbetslivet

Projektnamn: Utbilda för en hållbar landsbygd Projektägare Prima Prima Beviljat stöd: 1 056 310 kronor Företaget Prima Prima är ett socialt företag med verksamhetsområde i Mellanskåne. Vi arbetar med att stödja männi...

STÄNG

Matlandet MittSkåne

Syftet med förstudien Matlandet MittSkåne är att undersöka om det finns underlag för att öka försäljning av lokalproducerad mat inom handel och service i MittSkåne.  Målet är att göra en kartläggning över hur många aktörer...

STÄNG

Swedish Food Camp by MittSkåne

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan lokala aktörer utveckla kvalitetssäkrade och bokningsbara upplevelser med fokus på natur och mat i kombination. Samt att testa dessa gentemot en internationell testpatrull. ...

STÄNG

Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark

Projektnamn: Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark Projektägare: Långaröds Trädgårdar Beviljat stöd: 1 000 000 kr Idén med projektet är att skapa en öppen besöksträdgård där fokus ligger på biol...

STÄNG

Mötesplats Skarhults slott – ett fyrtorn i MittSkåne

Syftet med projektet är att utveckla Skarhult till en reseanledning för Mittskåne. Här kan närboende känna stolthet och tillhörighet. Genom att lyfta och tillgängliggöra historiska miljöer och historiska händelser blir Skarhu...

STÄNG

Ludvigsborgshallen – En allaktivitetshall för alla

Projektet Ludvigsborgshallen  - en allaktivitetshall för alla, är en förstudie för att utreda förutsättningarna  för ett lyckosamt och konstruktivt genomförandeprojekt av en Allhall. Syftet är att ta fram en konceptutveckl...

Ute är inne i Visseltofta! Landsbygdsfonden, Social inkludering
Förorten för vilda friluftsliv (Fyra i ett!) Landsbygdsfonden, Social inkludering
Friska sjöar i Göinge Land/vatten, Landsbygdsfonden
Sliperiet Gylsboda utomhusutställning Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden
Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, samarbetsprojekt
FET (Fåmansföretag och enmansföretag i tillväxt) Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden
Förstudie Snapphaneleden Land/vatten, Landsbygdsfonden, Samverkansprojekt
Ta i trä Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden
Torgbyggnad Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Långhalmströska Korskopplingar, Landsbygdsfonden
Paraply Byutveckling Korskopplingar, LAG-ägt projekt, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Hola Lake Immeln 2
Naturnära rörelse Land/vatten, Landsbygdsfonden
Upptäck Skånes gröna hjärta Korskopplingar, Landsbygdsfonden
Knutpunkt Huaröd Korskopplingar, Landsbygdsfonden
Free to be Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Ett attraktivt Näsum – – där naturen möter människan Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Värna Hanöbuktens grunda bottnar Land/vatten, Landsbygdsfonden
Handen på hjärtat och fötterna i skogen Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Från rådgivning till anställning och/eller vidareutbildning Regionalfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Ungfluencer i nordöstra Skåne Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
CIRCLE Korskopplingar, LAG-ägt projekt, Landsbygdsfonden, Transnationellt
Vikens värde varar Land/vatten, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Förstudie Solängens Ekoby i Glimåkra Förstudie, Land/vatten, Regionalfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
SPIRA Skånes Ess, Social inkludering, Socialfonden
Dayhack for kids – en gamingarrangör riktad till barn och unga Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Bigården – kunskapscentrum och mötesplats Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
MOOWED Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Barnens hembygdspark Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Den generösa skogen: ett skogsäventyr Landsbygdsfonden, Projektstöd till företag, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Projekt KATUSBLOMMAN – en innovativ evolutionsprocess i efterdyningarna av en nedläggning Skånes Ess, Social inkludering, Socialfonden
Fisk på land Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Snapphanetåget Konkurrenskraft, Regionalfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
PULS-byn Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
En vik i Sjöriket Skåne (Arkelstorpsviken) Havs- och fiskerifonden, Skånes Ess, Sydöstra Skåne
Humleslingan – värd en dag till Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Unga Ess LAG-ägt projekt, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Paraplyprojekt Konkurrenskraft, LAG-ägt projekt, Land/vatten, Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Skånes Ess, Social inkludering, Socialfonden
Läget landet LAG-ägt projekt, Regionalfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Rädda Immeln Land/vatten, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Miljöplansprojektet LAG-ägt projekt, Land/vatten, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Mötesplats Färevallen Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Besöka Osby Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Medeltida Åhus Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Klubb Sonya – vägen in Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering, Socialfonden
Mötesplats Blåherremölla Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Småbåtshamn i Österslöv Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Hola Lake Immeln Land/vatten, Landsbygdsfonden, Samverkansprojekt, Skånes Ess, Slutrapporterad, Transnationellt
Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården Förstudie, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Innovativa finansieringslösningar på landsbygden Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Innovativa Ess Korskopplingar, LAG-ägt projekt, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
MATupphandling 80/20 Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Espresso News – kompass Projektstöd till företag, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering, Socialfonden
Naturliga Göinge Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Nordic Outcraft Festival och Vildmarksbyn Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Tusen röster för nordöstra Skåne Regionalfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Scanisaurus 2.021 Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Scenkraft Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Sliperiet Gylsboda Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Lill-Stinas café Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Projektstöd till företag, Skånes Ess, Slutrapporterad
Agnes gårdsmejeri Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Projektstöd till företag, Skånes Ess, Slutrapporterad
Mötesplats Balsby Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Reportrar i landsbygdens tjänst Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Hästkraft Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
HUS – Avslutat projekt som nu tar flera nya steg! Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, Landsbygdsfonden
Ställplats Gustavsborg har beviljats projektstöd! Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden, Projektstöd till företag
GåGåGå – ett avslutat projekt som nominerades på Leadergalan! Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, Socialfonden
Nytt Leaderprojekt har beviljats stöd – nu blir det Full fart i Farstorp! Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Hässleholms Kulturdagar 2023 Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
I vår hage Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Ett attraktivt Perstorp Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Hästveda Boulebana används nu flitigt! Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Hässleholm – Framtidens outdoor destination Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Informationsskyltar Tyringe Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Förstudie – Fontänhus Hässleholm Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Mötesplats Torsjö – för alla åldrar Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Krispet – för effektivare rengöring i stallen Lag PH, Landsbygdsfonden, Näringsliv inklusive turism
Digital informationstavla i Hästveda Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Radiostyrd bilsport för alla Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, Landsbygdsfonden
Arkitekter skissade medborgarnas framtida Vinslöv Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, Landsbygdsfonden
Framgångsrika projektet Framsteget Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, Landsbygdsfonden
Grön Social Odling – Gårdsbutiken som skapade välmående Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, Landsbygdsfonden
MER ATTRAKTIVA ORTER i Hässleholms Kommun Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Transnationellt samarbetsprojekt – Kanada Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Webb- och Radioproduktion som gav alternativ fritidsaktivitet Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Alpacka- och älggården erbjuder närhet till djur och natur Lag PH, Landsbygdsfonden, Näringsliv inklusive turism
Multilevel – äventyrsbanan som är tillgänglig för alla Lag PH, Landsbygdsfonden
Skånska Lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service Insatsområde 2 Växtkraft, Landsbygdsfonden, Lundaland, Samverkansprojekt
Naturkontakt insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Kreativa bygder och föreningar Lundaland insatsområde 5 Tankekraft, LAG-ägt, Landsbygdsfonden, Lundaland, Paraplyprojekt
Destination Lundaland Genomförande, insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
LAG har prioriterat HUS (Hässleholms stadsutveckling via samverkansmodell) Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, landbygdsfonden, Samverkansprojekt
Boketorp Hässleholms & Perstorps kommuner, Lag PH, Landsbygdsfonden, Näringsliv inklusive turism
Paraplyprojektet Kultur – ”näring för själen” Hållbart och tillgängligt samhälle, Hässleholms & Perstorps kommuner, LAG-ägt, Landsbygden, Paraplyprojekt
Paraplyprojektet Unga resurser Hållbart och tillgängligt samhälle, Hässleholms & Perstorps kommun, Lag PH, LAG-ägt, Landsbygden, Paraplyprojekt
Local food and drink Insatsområde 2 Växtkraft, LAG-ägt, Landsbygdsfonden, Lundaland, transnationellt
Kreativa idéer mat och dryck Insatsområde 2 Växtkraft, LAG-ägt, Landsbygdsfonden, Lundaland, Paraplyprojekt
SAVED Restaurang och catering av räddade råvaror insatsområde 5 Tankekraft, Lundaland, Socialfonden
Mötesplats Slottsstallet Insatsområde 1 Lyftkraft, Landsbygdsfonden, Lundaland, Projektstöd till företag
Nya jobb i Lundaland – avlöna privat insatsområde 5 Tankekraft, Lundaland, Regionalfonden
1000 år längs ån insatsområde 3 Lyskraft, landsbygdfonden, Lundaland
Hållbar Växtkraft Häst i Lundaland Insatsområde 2 Växtkraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa (HUT) insatsområde 5 Tankekraft, Lundaland, Socialfonden
BACKAGÅRDEN Lag PH, Landsbygdsfonden, Näringsliv inklusive turism
Förstudien ”Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada” är genomförd Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, LAG-ägt, Landsbygden
Fokus Torna Hällestad insatsområde 5 Tankekraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Destination Torna Hällestad Insatsområde 2 Växtkraft, Lundaland, Regionalfonden
Testbädd/mötesplats Alnarp insatsområde 5 Tankekraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma insatsområde 4 Hälsokraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
(Förstudie) Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma förstudie, insatsområde 4 Hälsokraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Attraktiva Lomma i Lundaland Insatsområde 2 Växtkraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Forntid möter framtid insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Tillsammans för Biosfärsområde Vombsjösänkan insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland, Samverkansprojekt
Lokalt utvecklingsarbete mellan å och hav i Kävlinge kommun insatsområde 5 Tankekraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
KKN på landsbygden Insatsområde 2 Växtkraft, Lundaland, Regionalfonden
Virtual Reality i Besöksnäringen 2 Insatsområde 2 Växtkraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Hästnäringsforum i Lundaland förstudie, insatsområde 5 Tankekraft, landbygdsfonden, Lundaland
Framtidens mat och dryck förstudie, Insatsområde 2 Växtkraft, LAG-ägt, Landsbygdsfonden, Lundaland, transnationellt
Perpetuum Mobile – en modell för att skapa jobb Delaktighet och integration i lokalsamhället, Genomförande, Lag PH, Landsbygdsfonden
FJORGYN – rehabilitering nära naturen Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, Socialfonden
Torupasjön Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Uppstart KIA Insatsområde 1 Lyftkraft, Landsbygden, Lundaland
Örtoftapromenaden insatsområde 4 Hälsokraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Hälsokraft mitt i Lund Insatsområde 2 Växtkraft, Lundaland, Regionalfonden
Skånefestivalen insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Virtual Reality i Besöksnäringen förstudie, insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Kunskapsstråket – framtid och historia för barn förstudie, insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Uppåkra- the search for international cooperation in digitalisation förstudie, insatsområde 3 Lyskraft, landbygdsfonden, Lundaland
Stärka tillväxten och öka attraktionskraften i tätorterna inom Lunds kommun förstudie, insatsområde 5 Tankekraft, landbygdsfonden, Lundaland
InfoPoints – avslutat projekt som stärkte attraktionskraften Lag PH, Landsbygdsfonden, Näringsliv inklusive turism
MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av småskaliga livsmedelsproducenter Lag PH, Landsbygdsfonden, Näringsliv inklusive turism
Det avslutade projektet SIMS Perstorp hade mångfald och jämställdhet som ledstjärna! Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, Landsbygdsfonden
Base Camp Skåne – avslutad förstudie med fokus på gästande filmteam Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Sanatorieskogen – nu ett återskapat rekreationsområde! Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Projektet Entreprenörsmiljö skapade en fysisk mötesplats för företagare Lag PH, Näringsliv inklusive turism, Regionalfonden
Entré till Kulturen beviljade projekt, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Mötesplats Vadensjö beviljade projekt, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
VisitOrkelljunga.com- the unexplored beviljade projekt, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat: Projekt Destination Rönne Å och Ringsjön Ängelholm, Åstorps kommun, beviljade projekt, Destination, Destination Rönne Å och Ringsjön, Eslöv, Fiske, Höör, Hörby, Klippan kommun, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd, Ringsjön, Rönne å
Föreningarnas Hus i Ljungbyhed beviljade projekt, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Projektstöd för företag: Lokalutökning med nya sittplatser beviljade projekt, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd för företag
Kulturcenter för historiska matkulturgrödor beviljade projekt, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Söderåsen 2.0 beviljade projekt, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Mötesplats Eket beviljade projekt, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Beredningskök för säker matlagning och kurser Björkåsa Gård beviljade projekt, innovation, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd till företag
Avslutat projekt: Hälsa med Hästkrafts Radiopodd beviljade projekt, Hälsa med Hästkraft, nyheter, podd, socialfond
Tingvalla – En port till Söderåsen beviljade projekt, innovation, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Trygg Natt beviljade projekt, nyheter, socialfond, Trygg Natt, Trygg Rätt
Naturturism Rönne å och Ringsjön – Förstudie beviljade projekt, havs- och fiskerifonden, laxfiske, lokalt ledd utveckling, naturturism, nyheter, projektstöd, Ringsjöarna, Rönne å
Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk beviljade projekt, innovation, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Vejby Sport Park beviljade projekt, innovation, landsbygdsfonden, Lokal attraktivitet, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Ett kladdigt event beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd, Ung Kraft och Vilja
Aktivitet för de yngsta under Örkelljungadagarna, och breakdancen kommer till Båstad beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd, Ung Kraft och Vilja
Avslutat projekt: Toilet Beauty beviljade projekt, företagsstöd, innovation, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter
Avslutat projekt: Expose It beviljade projekt, Klimatoro, landsbygdsfonden, nyheter, Teater Amabile
Ny ungdomscoach ska vägleda unga att driva projekt i nordvästra Skåne beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd
Avslutade projekt: Bidrag till sex nya Kreativa idéer för integration och Kullaturism kreativa idéer, landsbygdsfonden, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd, socialfond
Första Ung kraft och Vilja och tre nya Kreativa idéer beviljade projekt, havs- och fiskerifonden, kreativa idéer, landsbygdsfonden, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Filmskola, aktivitet utanför staden och biologiskt nedbrytbar toalettborste beviljade projekt, kreativa idéer, landsbygdsfonden, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Ansökan om utökning och utveckling av biodling beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Ung Kraft och Vilja 2 beviljade projekt, kreativt lärande, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, Lokal attraktivitet, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd, smart resursförsörjning
Avslutat projekt: Ung Kraft och Vilja 1 beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd
Avslutat projekt: Matmarknad, äppelfest och bygdebastu beviljade projekt, kreativa idéer, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Första två delprojekten klara beviljade projekt, kreativa idéer, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Komsi – Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden beviljade projekt, nyheter, Röstånga, socialfond
Avslutat projekt: Pengar till Kreativa idéer beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning, kreativa idéer, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Destination Söderåsen beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Mötesplats Söderåsen beviljade projekt, Bjuv, Golf, Idrott, nyheter, Träning
Avslutat projekt: Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Träffpunkt Elfdalen beviljade projekt, nyheter
Transnationellt samarbetsprojekt – säl och skarv detaljerad projektbeskrivning, nyheter
Avslutat projekt: Höganäs Hästcenter
Avslutat projekt: Ett hållbart fiske i Öresund beviljade projekt, havs- och fiskerifonden, nyheter
Avslutat projekt: Lokal förvaltning av Hvens natur- och kulturmiljö beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Naturarenan vid Hjälmsjön beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Food Evolution beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Ingeborrarp ett kulturcentrum
Avslutat projekt: Åsljungasjön – livskvalitet på riktigt.
Avslutat projekt: Rekobyn, en ekoby i Röstånga beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Säkrare upplevelser med bruksspelet beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Torekovs konstskola detaljerad projektbeskrivning
Avslutat projekt: Bruksspelet 2.0 detaljerad projektbeskrivning
Avslutat projekt: R:ekobyn – en ekoby i Röstånga beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning
Avslutat projekt: Aktiv livsstil Båstad-Bjäre beviljade projekt
Avslutat projekt: Kulla-GO deta
Avslutat projekt: Aktiv livsstil – Båstad Bjäre beviljade projekt
Avslutat projekt: En affärsresa i Örkelljunga beviljade projekt
Avslutat projekt: Restaureringen av Krapperups gamla vattenmölla beviljade projekt
Avslutat projekt: Affärsresan Örkelljunga
Avslutat projekt: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp
Avslutat projekt: Restaurering av Krapperups gamla mölla
Ramsåsas mötesplats Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
En magisk trädgård med historisk förankring Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Take Part (tidigare namn: Projekt Spira) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Från ödehus till drömhus och levande landsbygd Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Skånes Ess
Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Besöksplats Österlens vattendrag Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Vår plats i biosfären Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Satellitskinn (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Säkra slingan i Vollsjö Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Hållbar sjömat genom vårdfiske (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Landbaserad uppfödning av sportfisk (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Kulturnavet Österlen (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Fiskabonnemang direkt till konsument (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Equine Monitoring (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
GEOKIDS (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Mitt Simrishamn Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
CIRCLE (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Skånes Ess
Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden (avslutat) LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Fika för livet! (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
La Source (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne (avslutat) Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne, Regionala utvecklingsfonden
Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Samverkan invasiva arter (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
En vik i Sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt, Skånes Ess
Från SFI till arbete (avslutat) Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne, Socialfonden
Österlens sköna vattendrag (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Färsk fisk – från hav till bord (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
FXH – Future Experience Hub (avslutat) LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Nötodling Österlen (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Marinpedagogisk verksamhet (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hantverkskompetens (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Must-SM i Kivik (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Yalla Sjöbo (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Innovationscenter för landsbygden (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Gatunamnshistoria på skyltar – Svedala kommun Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Stiftelsen Botildenborg-Grön Framtid Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Samverkan Hållbart matsystem Malmö Food C Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Klimatsmart El-Torparlängan-Östra Torp alliansförening Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Stenmark Pizza och Burgare AB Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Gessiestråket förstudie Insatsområde 2: Vattnet omkring oss, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Svaneholms slott – En destination för alla Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Medeltida Falsterbo 3 Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Smakfulla platser på Söderslätt, LAG Leader Söderslätt Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
BRA på Söderslättt – Ideburen utveckling Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Hörte Hamnförening. Hörte besöksmål på sydkusten Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Automatbevattning av idrottsanläggningar Landsbygdsfonden, Söderslätt
Tusen Myror – Lilla Beddinge Teater Landsbygdsfonden, Söderslätt
Lantbrukets historia på Johannamuseet – Från Oxe till Nutid Landsbygdsfonden, Söderslätt
Medeltida Falsterbo Landsbygdsfonden, Söderslätt
Leaderprojekt Ståstorpsån Landsbygdsfonden, Söderslätt
Upprustning av Bongska naturmarken Landsbygdsfonden, Söderslätt
TFF En Kraft i Samhället – Skola och Fler aktiva ungdomar Regionalfonden, Söderslätt
Grönby Gårdscharkuteri Landsbygdsfonden, Söderslätt
Skurups Hjältar Landsbygdsfonden, Söderslätt
Förstudie Holland-Söderslätt Landsbygdsfonden, Söderslätt
Utbildningsgård Botildenborg Regionalfonden, Söderslätt
Upplev sydvästra Skåne Landsbygdsfonden, Söderslätt
Interaktiva natur- och kulturplatser vid Naturmagasinet i Falsterbo Landsbygdsfonden, Söderslätt
Vision Klagshamn 2030 Landsbygdsfonden, Söderslätt
Fotevikens KulTurCenter/Historisk Mat&Event i Skåne AB Landsbygdsfonden, Söderslätt
All utveckling är lokal – stöd till initiativ och byar på Söderslätt Landsbygdsfonden, Söderslätt
Paraplyprojekt – en chans att testa
Move It Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Yinyoga + Mindfullness = Sant Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Uniform Collection – Förstudie Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Sydkustsol – Mäta soltiden på sydkusten Insatsområde 2: Vattnet omkring oss, Regionalfonden, Söderslätt
Stadsbruk Söderslätt – Stiftelsen Botildenborg Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Socialfonden, Söderslätt
Förundersökning för reduktionsfiske i Fjällfota- & Börringesjön Insatsområde 2: Vattnet omkring oss, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Pumpafröförädling Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
MaMa Växtkraft – närproducerat eldningsflis Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Mobil anläggning för slungning av honung Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Djur på hjul – Kungshaga 4H Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Alexander Lärnerhem Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Världens kök – Botildenborg Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Lokalt förankrat varumärkesbyggande för Vismarslövs Brygghus Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Starkare upplevelser med hjälp av digital teknik i natur och kulturhistoriska miljöer Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Smart Little Village Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Renovering av fd Rödakorsstugan vid den allmänna badplatsen i Beddingestrand Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Odla utan gränser Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Socialfonden, Söderslätt
Kungshaga 4H-klubb Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Glostorp Ridområde Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Hörte Lanthandel Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Förstudie Regional Sportfisketurism – Trelleborg Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Söderslätt
Oxiespåret Söderslätt
Skåne är Köpenhamn: Guidade dagsutflykter från Danmark till Söderslätt Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Regionalfonden, Söderslätt
Matte för alla Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Södra Åby Byahus Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden
Limitless Park Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Destination Svedala Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Förstudie – Lokal livsmedelsstrategi Malmö Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Regionalfonden, Söderslätt
Femnet – från idé till utveckling Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
MittSkåne redo för cykling Landsbygdsfonden, MittSkåne
Skånska lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service Landsbygdsfonden, MittSkåne
Rörelser och relation för ALLA Landsbygdsfonden, MittSkåne
Ung samverkan och delaktighet MittSkåne, Regionala utvecklingsfonden
Fokus MittSkåne
Ombyggnad värmeanläggning/hygienutrymme Önneköp IF Landsbygdsfonden, MittSkåne
Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus Landsbygdsfonden, Ledutveckling, MittSkåne
Växa med Hästkraft
Leader like hike
MittSkånes Dryckesfestival
Askerödbygdens byförening
Nya Hallaskog
Tillgång till Tillgångarna
Utveckling för framtiden
Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum
Byutveckling via skateboard
Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne
Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus
Marknadsplats Önneköp
Fossilfritt i Mittskåne
Presentkort VINN MittSkåne – Vandring, Inspiration, Njutning, Natur
Paraplyprojekt för unga
Paraplyprojekt för unga
Locka unga till gröna sektorn
På väg tillbaka till arbetslivet
Matlandet MittSkåne
Swedish Food Camp by MittSkåne
Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark
Mötesplats Skarhults slott – ett fyrtorn i MittSkåne
Ludvigsborgshallen – En allaktivitetshall för alla