Beviljade projekt

Tillsammans för Biosfärsområde Vombsjösänkan

Publicerades den 3 december 2018

Projektägare: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne ekonomisk förening

I projektet vill vi utforska vad som är Vombsjösänkans gemensamma identitet och värden och vad som skulle kunna ge sammanhang och knyta ihop dess olika bygder och områden.

Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett nytt biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer. Projektet Tillsammans för biosfärområdet Vombsjösänkan vill möjliggöra för boende, föreningsliv, byalag, företagare och andra verksamma på platsen, att ta initiativ till aktiviteter för att utveckla naturen, kulturen, frilufts- och näringslivet.

Genom att skapa en gemensam ”biosfäranda” i området stärks de lokala aktörerna och invånarna och samtidigt främjas verksamheter kopplat till kandidaturen genom att samla erfarenheter, kunskap och frågor i ett kommunöverskridande samarbete. Projektet berör både Lund, Eslöv och Sjöbo kommun. Detta innebär samarbetsprojekt mellan leaderområdena Lundaland och Sydöstra Skåne.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2018-05-29

Projektnamn: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan i Lundaland

Sökande: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne ekonomisk förening

Journalnummer: 2018-1774

Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande

Insatsområde: 3, Lyskraft till Lundalands natur- och kulturresurser och miljöer

Bedömning (poäng): 500p (avslagsnivå 300p)

LAGs motivering: Projektet bedöms ha god genomförandekapacitet och har ett tydligt underifrånperspektiv eftersom det vänder sig till gräsrötterna i området. Genom att vända sig till boende, företagare och andra intressenter i området kompletterar projektet den förstudie som gjorts av de berörda kommunerna och blir sannolikt en viktig pusselbit i arbetet inför kandidaturen till ett framtida biosfärområde.

Budget/finansiering: Projektets totala budget är 1 998 062kr, varav 1 338 702kr finansieras med projektstöd och 659 360kr finansieras med LAG-pott. Ideella resurser värderas till 0kr och ideellt arbete till 1 225 400kr.

Dela: