Beviljade projekt

Naturkontakt

Publicerades den 20 oktober 2020

Projektägare: Lunds Fontänhus

Naturkontakt vill erbjuda hälsofrämjande naturupplevelser i Lundaland för människor med psykisk ohälsa, samt stimulera deras intresse för landsbygdens möjligheter.

Naturkontakt vill erbjuda ett stöttande sammanhang med aktiviteter i det gröna som ger ökad kunskap och
positiva erfarenheter av landsbygdens naturmiljöer. På detta vis utökas målgruppens trygga sfär och deras
möjligheter att ta del av landsbygdens natur- och kulturhistoria.

Under projekttiden utforskar deltagarna landsbygden i Lundaland, dess naturmaterial och naturmiljöer,
samt hur dessa kan användas för grön rehabilitering.  Vid projekttidens slut ska detta utforskande bland annat mynna ut i en “certifiering” av ett antal platser och aktiviteter i Lundaland som funnits särskilt användbara för mental återhämtning. De “certifierade” platserna kommer bli nya gemensamma arenor för människor i Lundaland att söka mental återhämtning.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 20-05-27
Projektnamn: Naturkontakt
Sökande: Lunds Fontänhus
Journalnummer: 2020-1170
Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande
Insatsområde: 3, Lyskraft till Lundalands natur, kulturresurser och miljöer
Bedömning (poäng): 500 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAGs motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan med motiveringen att projektet bidrar till de övergripande målen i Lundalands utvecklingsstrategi, att öka attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland. Detta genom att projektets målgrupp kommer att få större möjlighet att besöka olika delar av Lundaland och upptäcka landsbygdens möjligheter. Projektet bidrar även till att främja sektorsövergripande arbetssätt med landskapsperspektiv genom att deltagare som främst vistas i stan kommer att arbeta med material och råvaror från landsbygden. Projektet har en tydlig aktivitetsplan med tydliga mätbara mål, sökanden anses ha stor genomförandekapacitet. LAG bedömer att projektet passar bra in i insatsområde 3 eftersom det syftar till att synliggöra och tillgängliggöra Lundaland för en grupp som annars inte har möjlighet eller kunskap att ta sig ut till landsbygden.
Budget/finansiering: 707 120 kr, varav projektstöd 473 771 kr och LAG-pott 233 349 kr.

Dela: