Beviljade projekt

Kreativa bygder och föreningar Lundaland

Publicerades den 19 oktober 2020

Projektägare: Lundaland ideell förening

I detta paraplyprojekt kan organisationer, företag och andra intressenter snabbt söka en mindre summa för att testa idéer och utveckla verksamheten.

Syftet med projektet är att mindre aktörer ska kunna söka medel för att testa idéer eller genomföra förstudier för insatser som förbättrar by-bygde-, företag eller föreningsutveckling. Projektet ska ge organisationer möjlighet att testa idéer, utveckla sin verksamhet, samverka och nätverka med varandra.

I detta paraplyprojekt kan organisationer (under förutsättning att det finns minst två intressenter) söka en delaktivitet om max 30 000 kr. En aktivitet kan vara till exempel ett event, studieresa, konsultarbete, marknadsföring men aldrig en investering. Kontakta leaderkontoret för mer information och hjälp med ansökan.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 20-02-24
Projektnamn: Destination Lundaland
Sökande: Lundaland ideell förening
Journalnummer: 2019-4264
Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande, paraplyprojekt
Insatsområde: 5, Tankekraft i Lundaland
Bedömning (poäng): 500 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAGs motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan med motiveringen att projektet bidrar till de övergripande målen i Lundalands utvecklingsstrategi att öka attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland, och att projektet bidrar till mer än ett insatsområde. LAG bedömer även att projektet kommer att stimulera och facilitera att fler människor och organisationer/föreningar ges möjlighet att bli delaktiga i och medverka till lokalt ledd utveckling och därigenom ökar delaktighet och inkludering i lokalsamhället. Projektet tros också bidra till fler nätverk, virtuella mötesplatser och samarbeten i Lundaland, och att innovativa lösningar på lokala angelägenheter uppkommer i projekten.
Budget/finansiering: 400 000 kr, varav projektstöd 268 000 kr och LAG-pott 132 000 kr.

Dela: