Beviljade projekt

Destination Lundaland

Publicerades den 28 september 2020

Projektägare: Lundaland ideell förening

Destination Lundaland är ett projekt som vill synliggöra leder och besöksmål i Lundaland för att lyfta området som destination.

Projektet ”Destination Lundaland” är ett treårigt projekt som ska kartlägga och utveckla Lundaland som besöksmål för att på sikt locka fler besökare från både när och fjärran. Projektet vänder sig till Lundalands aktörer och pågående och äldre leaderprojekt som verkar inom besöksnäring och destinationsutveckling. Genom att synliggöra området kommer inte bara besökare att få en bättre bild av vad som finns i området – förhoppningen är att aktörer även får upp ögonen för varandra och ser potentiella samarbeten i området. Genom att synliggöra området hoppas projektet ge synergieffekter i form av nya paket och aktiviteter för att locka besökare till området. Projektet ska resultera i en dokumenterad inventering av Lundalands besöksmål och leder, ett eller flera nätverk, en digital mötesplats och en karta som troligtvis både är digital och i tryckt format.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 20-02-24
Projektnamn: Destination Lundaland
Sökande: Lundaland ideell förening
Journalnummer: 2019-4262
Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande
Insatsområde: 3, lyskraft till Lundalands natur-, kulturresurser och miljöer
Bedömning (poäng): 500 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAGs motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan med motiveringen att projektet bidrar till de övergripande målen i Lundalands utvecklingsstrategi; att synliggöra, möjliggöra och tillgängliggöra flera av Lundalands natur- och kulturresurser. Projektet bidrar även till att sammanlänka besöksmål, nav och leder till paket och upplevelser, och det finns potential att utveckla nya ekosystemtjänster LAG bedömer även att projektet kommer att stimulera utveckling av fler upplevelser på landsbygden och synliggöra Lundalands leder. Projektet bidrar även till Lundalands övergripande horisontella mål genom att öka attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland.
Budget/finansiering: 2 000 000 kr, varav projektstöd 1 339 999 kr och LAG-pott 660 001 kr.

Dela: