Aktiviteter

LAG har prioriterat HUS (Hässleholms stadsutveckling via samverkansmodell)

Publicerades den 23 september 2020

Projektägare Hässleholms kommun

Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringen nya mönster påverkar Hässleholms kommun  precis som överlag i Sverige och detta tillsammans med pandemin Covid-19.

Hässleholms kommun har tillsammans med HessleCity, företag i centrum samt fastighetsägare haft en dialog av att vitalisera och utveckla Hässleholms centrum som mötes- och handelsplats.  Tomma lokaler och minskade arbetstillfällen är några av de konsekvenser som har märkts av e-handeln och av stora köpcentrum. Med inspiration från processer i andra kommuner har en processplan för en Hässleholms BID (Business Improvement District som används för utveckling av städer,  landsbygd mm) har arbetats fram vilket ska leda fram till förbättringsåtgärder som kommer att leda till en ökad attraktivitet för Hässleholm och också för hela Hässleholms kommun. Att vara levande och attraktiv handlar om stadens varumärke, utbudet, platsernas olika offentliga miljöer, tillgängligheten och inte minst den upplevda tryggheten och säkerheten i staden,

Spridningen av Covid-19 har gett stora negativa avtryck i samhället som helhet och särskilt då för handel, service och restauranger i stadscentrum. Flera företag har drabbats hårt. För att motverka denna negativa trenden vill projektet förstärka en partsgemensam mobilisering för att vända utvecklingen med insatser mellan offentlig, privat och ideell sektor men gemensamma mål och en tydlig ansvarsfördelning som behöver formeras och utvecklas. deltagande i svenska stadskärnors BID-process kan bidra till att stärka och vidareutveckla samverkan mellan stadens aktörer samt med ökad attraktivitet tillsammans med tillväxtförutsättningar.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2020-06-16
Projektnamn: HUS, Hässleholms kommun i samverkan
Sökande: Hässleholms Kommun
Journalnummer: 2020-2065
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Ansökans syfte som stämmer väl överens med Delaktighet och integration i lokalsamhället
Insatsområde: Delaktighet och integration med att stärka relationerna stad och land, öka attraktionskraften mm
Bedömning: Ansökan fick 380 poäng vara 37,4  % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med 753 018kr i projektstöd och med 289 832 kr från övriga offentliga resurser och den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten) utgör 81 058 kr.

Observera att detta endast är en LAG-prioritering. Jordbruksverket fattar det formella myndighetsbeslutet!

 

 

Dela: