Beviljade projekt

Projektägare: Lundaland ideell förening

Detta är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan 8-9 leaderområden i Europa för att stärka och utveckla lokala producenter av mat och dryck.

Lundaland arbetar för att bli en matdestination och ser ett mervärde i att utvecklas tillsammans med andra. Den stora vinst med ett transnationellt projekt är kunskapen om hur andra arbetar, vad som händer utanför vårt lands gränser samt förståelse för andra kulturer och andra förutsättningar än de vi har hemma.

I projektet ska det genomföras ett internationellt seminarium med experter, inbjudna gäster och tolk. Material ska sammanställas och översättas för en gemensam verktygslådan. På hemmaplan ingår arbete med nätverkande, samverkan, kompetensutveckling, bygga varumärke, marknadsföring och event. Om intresse finns så kan arbetet resultera i en matkarta, digital och kanske tryckt. En digital plattform och en intresseorganisation kanske i form av ekonomisk föreningen eller Kooperativ som driver arbetet vidare efter projektslut skulle vara önskvärt.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-06-11
Projektnamn: Local Food and drinks
Sökande: Lundaland ideell förening
Journalnummer: 2019-617
Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, samarbete
Insatsområde: 2, växtkraft till entreprenörer
Bedömning (poäng): 500 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAGs motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan med motiveringen att projektet bidrar till de övergripande målen i Lundalands utvecklingsstrategi; att stimulera en grön inkluderande hållbar tillväxt, innovation och entreprenörskap. Innovation och nytänkande är av yttersta vikt för att kunna konkurrera på en internationell marknad. LAG bedömer att det erfarenhetsutbyte som kommer att uppstå i detta transnationella samarbetsprojekt kommer att ge stora vinster för de medverkande lokala mat- och dryckesintressenterna. Både i form av kunskap och förståelse för hur andra arbetar med även genom att bygga varumärke och lyfta fram det egna inom mat och dryck. Genom att stötta denna målgrupp under de två år projektet varar för projektet långsiktigt hållbart.
Budget/finansiering: 1 499 903 kr, varav projektstöd 1 004 935 kr och LAG-pott 494 968 kr.

Dela: