Beviljade projekt

Kreativa idéer mat och dryck

Publicerades den 27 september 2019

Projektägare: Lundaland ideell förening

Detta paraplyprojekt innebär att företagare och andra intressenter snabbt och enkelt ska kunna söka en mindre summa för utvecklingsinsatser inom lokalproducerad mat eller dryck.

Producenter, företagare, föreningar som arbetar med odling, mat, dryck men även privatpersoner som vill samverka med dessa, har möjlighet att söka en delaktivitet om max 30 000kr (under förutsättning att det finns minst två intressenter). Ansökan görs enligt framtagna mallar. En aktivitet kan vara ett event, studieresa, konsultarbete, marknadsföring men aldrig en investering.

Behovet av små snabba projekt kommer att uppstå när vi genom vårt samverkansprojekt sammanför olika företagare för att samarbeta och nätverka, ringar på vattnet uppstår.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2019-06-11
Projektnamn: Kreativa idéer mat och dryck
Sökande: Lundaland ideell förening
Journalnummer: 2019-2311
Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande, paraplyprojekt
Insatsområde: 2, växtkraft till entreprenörer
Bedömning (poäng): 400 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAGs motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan med motiveringen att projektet bidrar till de övergripande målen i Lundalands utvecklingsstrategi; att stimulera en grön inkluderande hållbar tillväxt, innovation och entreprenörskap samt att öka attraktionskraften till att leva, verka och besöka Lundaland. Lundaland kommer att genomföra ett stort transnationellt samverkansprojekt inom området lokal mat och dryck. LAG bedömer därav att behovet av små snabba projekt kommer att uppstå när producenter och andra intressenter sammanförs för att samarbeta och nätverka. Med detta projekt bidrar Lundland på ett enkelt sätt till de behov som kommer att uppstå.
Budget/finansiering: 400 oo0 kr, varav projektstöd 268 000 kr och LG-pott 132 00 kr.

Dela: