Beviljade projekt

Hållbar Växtkraft Häst i Lundaland

Publicerades den 25 februari 2019

Projektägare: Kävlinge kommun

I projektet etableras en utvecklingsplattform för hela hästnäringen i Lundaland. Genom fokuserat arbete inom kompetensutveckling, ledarskap och nätverksarenor säkrar vi tillväxt inom hästnäringen likaväl som tillväxt i det omgivande samhället.

Projektet syftar primärt till att synliggöra och stärka företag och föreningar inom näringen och genom detta verka för hållbar utveckling, hållbara affärsmodeller, höjd kvalitet, ökad växtkraft och lönsamhet. Potentialen i en ökad professionaliteten i näringen och stärkt samverkan lyfts fram som nycklar för hästnäringen både i ”Strategi för Skånsk Hästnäring 2018- 2020” och i ”Förstudie Hästnäringsforum Lundaland”.

Projektet ska också i dialogform synliggöra skillnader i regelverk och förutsättningar för hästföretagande och föreningsverksamhet i de olika kommunerna vill vi bidra till att skapa medvetenhet och potentiell samsyn. Detta med den långsiktiga ambitionen att utjämna skillnader mellan kommunerna i Lundaland och möjliggöra samordning för bästa framtida samverkan mellan aktörer, både föreningar och företag, som arbetar med näringslivsutveckling och hästnäring i hela Lundaland. Då näringen idag saknar gemensamma plattformar och forum behövs samlande insatser som detta projekt.

Insatser i projektet är identifierade både ur ett inifrånperspektiv och ur ett utifrånperspektiv. Insatser identifierade inifrån utgår från näringens specifika utmaningar och möjligheter (enligt ovan). Insatser identifierade utifrån utgår från generella omvärldstrender som hållbarhet, digitalisering, open source i form av gemensamma utvecklingsprocesser och gemensamma problemlösningar,
delningsekonomi och gemensamt ägarskap, m.fl. trender. Projektets genomförande omfattar nätverksträffar, kompetensutveckling, marknadsföringsinsatser och projektledare.

Projektet genomförs i samverkan mellan  kommunerna i Lundaland (Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och södra Eslöv), LRF Häst, Flyinge, Hästen i Skåne. I referensgrupp finns företagarrepresentant, föreningsrepresentant, LRF Häst nationellt, SLU Alnarp samt Region Skåne.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2019-02-12
Projektägare: Kävlinge kommun
Projektnamn: Hållbar Växtkraft Häst i Lundaland
Journalnummer: 2018-4048
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: 2, Växtkraft för entreprenörer
Bedömning: Projektet får 500 poäng med avslagsnivån 300 poäng.
LAG:s motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan med motiveringen att projektet binder samman hästnäringen i Kävlinge kommun och övriga Lundaland på ett bra vis. Projektidén är grundad i en förstudie som identifierade ett behov av ett gemensamt utvecklingsarbete inom hästnäringen. LAG bedömer att projektet kan göra stor nytta med både primära och sekundära målgrupper. Vidare kan projektet utvidga ett påbörjat nätverk, ge aktörer kompetens och luft under vingarna för att bli mer affärsmässiga och på så vis generera fler arbetstillfällen. I projektet kommer relationen mellan stad och land att stärkas och resultatet bidra till både de övergripande och de insatsområdesspecifika målen för Lundaland.
Budget/finansering: 1 950 000 kr, varav 1 306 500 kr finansieras med projektstöd och 643 500 kr utgör övrigt offentligt stöd från LAG:

Dela: