Beviljade projekt

Testbädd/mötesplats Alnarp

Publicerades den 12 december 2018

Projektägare: Alnarp Foodtech ekonomisk förening

Projektet ska koppla samman forskning, företag och ideell verksamhet för att stödja nytt företagande inom lokalproducerad mat och dryck.

Detta görs genom att bygga upp en mötesplats på SLU Alnarp där olika kompetenser kan mötas. Utöver mötesplatsen kommer även att konstrueras en testbädd. Testbädden kommer att mäta och samla in data kring olika försöksodlingar/tekniker och sedan sprida resultat.

Styrkan med att kombinera en mötesplats med en testbädd är att det finns ett tydligt fysiskt element, något att ta och känna på. Detta skapar en utgångspunkt för diskussioner på ett helt annat sätt jämfört med att t.ex. titta på bilder under en presentation – aktivt kontra passivt. Genom nätverket som involverar aktörer som Hushållningssällskapet, Lomma kommun, SLU och Alnarp Cleanwater finns goda möjligheter att nå ut till en bred målgrupp.

Projektfakta och bedömning

  • Beslutsdatum (LAG): 2018-10-17
  • Projektnamn: Testbädd/mötesplats Alnarp
  • Sökande: Alnarp Foodtech ek. förening
  • Org.nr.: 769636-9532
  • Journalnummer: 2018-2943
  • Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande
  • Insatsområde: 5, Tankekraft i Lundaland
  • Bedömning (poäng): 500p maxpoäng (avslagsnivå 300p)
  • LAGs motivering: LAG prioriterar projektet då det anses ha god genomförbarhet med gedigen kompetens genom samverkan med externa partners. Projektet har en tydlig innovativ infallsvinkel på matförsörjning och kan utgöra en bra grund för odlingsintresserade samt för företagsamhet inom de gröna näringarna i området. I projektet skapas en mötesplats där odlingsintresserade, vetenskap, föreningar och andra intressenter kan mötas och utbyta erfarenheter och kunskap. Investeringen kommer att göras på en för ändamålet bra plats – vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
  • Budget/finansiering: Projektets totala budget är 2 280 000kr, varav 1 273 000kr finansieras med projektstöd, privat finansiering 380 000kr och 627 000kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 860 000kr.
Dela: