Beviljade projekt

Virtual Reality i Besöksnäringen 2

Publicerades den 3 december 2018

Projektägare: Elkington Communication AB

Övergripande syfte är utveckling av Virtual Reality, VR, som ett instrument att stärka Lundalands besöksnärings attraktivitet i synnerhet för målgrupper såsom skolbarn, ungdomar och familjer med olika intressen, digitala vanor och krav på modern upplevelseteknik och för människor med olika funktionshinder.

Projektets mål är att skapa 15 dramatiserade VR-episoder med historiska teman från stenåldern till 1900-talets första hälft fördelade på 5 besöksmål i Lundaland. Episodernas längd ska vara i storleksordningen ca 3 minuter.

Projektet ska även förse dessa 5 besöksmål med vardera ett par VR-glasögon med visningsmobil och 10 enkla VR-glasögon för användning med besökarnas egna mobiltelefoner. Marknadsföring av VR-systemen hos de 5 besöksmålen genom mediakontakter, broschyrer och demonstration för turistbyråer, hotell, bibliotek, museer och skolor m.fl.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2017-09-06

Projektnamn: Virtual Reality i Besöksnäringen 2

Sökande: Elkington Communication AB

Journalnummer: 2017-3441

Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande

Insatsområde: 2, Växtkraft till entreprenörer Bedömning (poäng): 400p (avslagsnivå 300p)

LAGs motivering: Projektet är ett tydligt klusterinitiativ som stimulerar till tillväxt och digitalisering av flera organisationers verksamhet. Det bidrar till synliggörandet av Lundalands natur- och kulturarv och utvecklar nya produkter inom besöksnäringen. Insatserna i projektet kan kopplas till hållbar landsbygdsutveckling. Exempel är näringslivsutveckling, utveckling av natur- och kulturresurser samt metodutveckling.

Budget/finansiering: Projektets totala budget är 949 590kr, varav 636 225kr finansieras med projektstöd och 313 365kr finansieras med LAG-pott. Ideella resurser värderas till 209 000kr och ideellt arbete till 205 520kr.

Dela: