Beviljade projekt

Hästnäringsforum i Lundaland

Publicerades den 3 december 2018

Projektägare: Kävlinge kommun

Syftet med förstudien är att lyfta fram hästens roll för den lokala ekonomin och attraktiviteten i att bo på landet.

Förstudien har som mål att engagera fler kommuner i Lundaland att gemensamt hitta en hästnäringsstrategi som går över kommungränserna. Men även ta tillvara de lokala unika kompetenserna och integrera dessa i de kommunala aktiviteterna och insatser som görs redan idag.

Målet med projektet är att:

  1. Etablera nätverket Hästnäringsforum Lundaland när förstudien är slutförd
  2. Ta fram förankrade idéer som kan ligga till grund för en genomförandeplan
  3. Hitta modell för långsiktig finansiering av Hästnäringsforum Lundaland

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2017-01-26
Projektnamn: Hästnäringsforum i Lundaland
Sökande: Kävlinge kommun 212000-1132
Journalnummer: 2016-8004
Åtgärd och fond: Projektstöd genomförande (förstudie) landsbygdsfonden
Insatsområde: 5, Tankekraft
Bedömning (poäng): 400p (avslagsnivå 300p)
LAGs motivering: Hästnäringen är tät i Lundaland och dess utveckling bidrar till ökad jämställdhet. Nya ridstigar och initiativ inom friskvård ökar tillgängligheten och attraktionskraften av Lundaland. Projektet kan bidra till utveckling av cykelvägar, ridstigar och vandringsleder.
Budget/finansiering: Projektets totala budget är 75 000 kr, varav 50 250 kr finansieras med projektstöd och 24 750 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 35 200 kr.

Dela: