Beviljade projekt

Attraktiva Lomma i Lundaland

Publicerades den 3 december 2018

Projektägare: Lomma kommun

 Syftet med förstudien är att få en klarare bild av vilket typ av utveckling som behövs inom besöksnäringen i en mindre kommun som Lomma för att bli en utvecklad destination.

Är det brist på evenemang och paketerade upplevelser etc.? Vad hindrar i så fall en utveckling utifrån den enskilde lokala aktörens perspektiv?

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2016-11-15

Projektnamn: Attraktiva Lomma i Lundaland

Sökande: Lomma kommun

Journalnummer: 2016-6686

Åtgärd och fond: Genomförande, Landsbygdsfonden

Insatsområde: 2, Växtkraft till entreprenörer

Bedömning (poäng): 450p (utslagsnivå 300p)

LAGs motivering: Projektet bidrar till att synliggöra företag, skapa nätverk och utveckla hållbara affärsmodeller. Projektet bidra även till en attraktiv och aktiv landsbygd till Lundalands och svensk tillväxt. Förstudien ska leverera en förstudierapport som presenterar utvecklingsbehov för besöksnäringen lokalt i Lomma kommun och en omvärldsbeskrivning i ämnet som ska tjäna som underlag för ett kommande utvecklingsprojekt i Lundaland.

Budget/finansiering: Projektets totala budget är 75 000kr, varav 50 250kr finansieras med projektstöd och 24 750kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete beräknas till 84 320kr.

Dela: