Beviljade projekt

Virtual Reality i Besöksnäringen

Publicerades den 5 april 2018

Projektägare: Elkington Communication AB

 

Syftet är att utveckla Virtual Reality, VR, som ett instrument att stärka Lundalands besöksnärings attraktivitet.

Projektidén är att välja ut ett antal besöksmål i Lundaland som genom att tillföra VR
avsevärt kan öka besökarens möjlighet till inlevelse och förståelse genom att denne
förflyttas i tid och till typiska och/eller dramatiska händelser som utspelats på besöksplatsen. Val av platser och dramatiserade filmsekvenser ska ske i samarbete med besöksmålsägarna och vid behov med historisk expertis. En ytterligare intressant fördel med VR är att det gör det möjligt att snabbt och utan
dyra ombyggnader eller andra ändringar komplettera existerande besöksmål och utställningar och därmed också locka till återkommande besök. Detta kan vara helt avgörande för ekonomin. En annan idé är att ta hänsyn till genusperspektivet i både valet av episodinnehåll och besökare (karaktären som representerar betraktaren i VR-punkten). Genom att knyta samman VR-stödda besöksmål kan en attraktiva upplevelse-turer sättas samman och locka till längre besök och flera andra aktiviteter i Lundaland. VR är en teknik som på senare tid utvecklats oerhört och tilldrar sig mycket stort intresse. Genom att film visas i 3D och 360 grader kan betraktaren få en helt annan upplevelse än vad man får genom vanlig 2D-film eller genom att bara befinna sig på ett besöksmål. Genom att använda egen smartphones och visningsutrustning från den enkla Googles cardbox tillmera avancerade kan tittaren få en otrolig närvarokänsla. Än så länge har dock VR-tekniken mest använts för relativt okomplicerade miljöer. Genom ny kamerautrustning och inspelningsmetodik kan VR-tekniken utvecklas ytterligare och nya applikationsområden hittas. Såsom dramatisering av historiska händelser vid befintliga besöksmål. Det är genom sådant nytänkande vi vill utveckla projektet ”Virtual Reality i besöksnäringen”!

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum(LAG): 2016-09-12
Projektnamn: Virtual Reality i Besöksnäringen
Sökande: Elkington Communication AB 556700-9815
Journalnummer: 2016-5241
Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande (förstudie)
Insatsområde: 3, Lyskraft till Lundalands natur- och kulturresurser och miljöer
Bedömning (poäng): Ansökan fick 400p (avslagsnivå 300p)
LAGs motivering: Projektet är ett tydligt klusterinitiativ som stimulerar till tillväxt och digitalisering av flera organisationers verksamhet. Det bidrar till synliggörande av Lundalands natur- och kulturarv och utvecklar nya produkter inom besöksnäringen.
Budget/finansiering: Projektets totala budget är 81 180kr, varav 50 250kr finansieras med projektstöd och 24 750kr finansieras med LAG-pott. Ideella resurser värderas till 5000kr och ideellt arbete till 36 820kr.

Dela: