Beviljade projekt

Stärka tillväxten och öka attraktionskraften i tätorterna inom Lunds kommun

Publicerades den 5 april 2018

Projektägare: Lunds kommun

Syftet med projektet är att genomföra en avgränsad förstudie för att identifiera och uppmuntra nya idéer till utveckling.

Att få boende på landbygden att söka utvecklingsmöjligheter utifrån landsbygdens unika förutsättningar bland dem som bor och verkar i tätorterna med omland i Lunds kommun, samt vara katalysator för igångsättning av projektarbeten för utveckling och stimulering av tillväxt, attraktionskraften och det goda livet, samtidigt som de lugna ytorna bevaras. Behovet att främja kreativa miljöer där nya idéer kan prövas, nya processer uppstå och nya nätverk bildas som kan skapa tillväxt och nya arbetstillfällen är starkt och sedan länge uttalat i tätorterna utanför Lunds stad.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2017-01-26
Projektnamn: Stärka tillväxten och öka attraktionskraften i tätorterna inom Lunds kommun
Sökande: Lunds kommun 212000-1066
Journalnummer: 2016-8212
Åtgärd och fond: Projektstöd (förstudie) landsbygdsfonden
Insatsområde: 5, Tankekraft
Bedömning (poäng): Ansökan fick 400p (avslagsnivå 300p)
LAGs motivering: Projektet bidrar till en attraktiv och aktiv landsbygd, som bidrar till Lundalands, skånsk och svensk tillväxt.
Budget/finansiering: Projektets totala budget är 75 000kr, varav 50 250kr finansieras med projektstöd och 24 750kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 35 200kr.

Dela: