Aktiviteter

Bakgrund och syfte
Platsen har en viktig roll i Hovdala slotts historia samt i kulturmiljön runt om slottet. Dessutom har aktörer så väl som besökare efterfrågat ökad service i det alltmer välbesökta omkringliggande naturområdet. Syftet är därför att både rädda Boketorp och att tillgängliggöra huset i samverkan med andra aktörer för att kunna erbjuda en ny nod för verksamheter och service.

Syftet med projektet är att utveckla Boketorp som en mötesplats genom vacker miljö, information och kunskap lockar till lärande, via insatser i utemiljön samt uppbyggnad av en bred verksamhet på platsen i samverkan med föreningar och företag. Verksamheten ska vara tillgänglig för allmänheten. Projektet utgör del två i ett mer långsiktigt arbete via utvecklingsprojekt i syfte att återskapa, utveckla och tillgängliggöra kulturmiljön via Hovdala slott och dess närområde.

Målet med projektet är att utveckla ett besöksmål till en naturlig mötesplats för såväl besökare som företagare och föreningar.

Projektet består i: 

  • Projektledning/administration
  • Uppstartsmöten
  • Löpande planering
  • Samverkansaktiviteter
  • Kommunikation/Marknadsföring
  • Utveckling och framtagande av pedagogiskt material
  • Iordningsställande av pedagogiska platser
  • Utveckling av och genomförande av guidade turer
  • Inköp av bokningssystem och uppstart av iordningsställande och uppbyggande av utemiljö

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Beslutsdatum: 2020-08-28
Projektnamn: Boketorp
Sökande: Hässleholms Kommun
Journalnummer: 2020-2433
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Näringsliv inklusive turism
Bedömning: Ansökan fick 252 poäng vara 29,37 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med 1 021 506 kr i projektstöd och med 503 130  kr från den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten). Övrig privat finansiering utgör 71 000 kr.

PROJEKTBEDÖMNING
Projektet handlar om att utveckla ett besöksmål och att iordningställa en kulturmiljö för att få ett ökat antal besökare till platsen och öka attraktionen för området. Projektet gynnar såväl samarbetspartners, invånare som tillresande, det vill säga är allmännyttan bred och därmed bedömer vi att projektet faller under Projektstöd. 

Dela: