Beviljade projekt

SAVED Restaurang och catering av räddade råvaror

Publicerades den 27 september 2019

Projektägare: Centrumkyrkan i Staffanstorp

SAVED är en mötesplats där räddade människor och räddade råvaror får en ny uppgift och mening.

Centrumkyrkan och Medborgarskolan, i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet, vill tillgodose behovet av stöd och lotsning för unga män och utlandsfödda kvinnor som saknar sysselsättning.  Projektgruppen vill göra något aktivt för att minska matsvinnet i närområdet genom att ta hand om svinnet och omsätta det till något matnyttigt tillsammans med deltagarna i projektet.Projektet ska dessutom skapa en mötesplats för dem som inte ingår i projektet på eftermiddagar och under kvällstid där utformningen skapas utifrån de olika gruppernas behov. Då blir det en mötesplats för dem som är över 18 år vilket saknas idag i kommunen.

Syftet med projektet är att via mötesplatsen generera mening och tillsammans med olika aktörer från offentlig, privat som civilsamhället erbjuda aktiviteter som utvecklar den unga och den utlandsfödda kvinnans förmåga att delta och bidra till samhällsgemensamt ansvar, skapa sysselsättning och bryta kedjan av exkludering och fattigdom. Projektet avser även att öka jämställdheten och mångfalden genom att ta utveckla målgruppens kompetenser såsom att utveckla basala kompetenser och sociala kompetenser hos deltagarna som är viktiga för arbetsmarknaden. Målgruppens deltagare får stöd i att ratta rätt, vilket innebär att deltagarna får lära sig att organisera vardagen, hitta motivationen till förändring. Men även att skapa rutin och bygga gemenskap och samhörighet. I projektet ingår det även att identifiera deltagarnas förmågor och kompetenser genom att kartlägga färdigheter och resurser i gruppen.

Målet med SAVED  är att påverka och förändra framtiden för ungdomar och utlandsfödda kvinnor som lever i konsekvenserna av fattigdomen och social exkludering genom att skapa sysselsättning som ger reell kunskap om  yrken inom cafe/restaurang men även i återbrukets processer. Genom denna kunskap blir därmed ungdomarna och utlandsfödda kvinnor mer attraktiva på den öppna arbetsmarknaden och kan komma ut i en egen försörjning alternativt starta en egen verksamhet eller få en anställning inom SAVED . Men även att lära sig hur de “ remake” återskapar sina egna liv och får en ökad valfrihet i Sverige.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2019-06-11
Projektnamn: SAVED – Restaurang & catering av räddade råvaror
Sökande: Centrumkyrkan i Staffanstorp
Journalnummer: 2019-2707
Åtgärd och fond: Socialfonden, genomförande
Insatsområde: 5, tankekraft i Lundaland
Bedömning (poäng): 500 poäng (avslagsnivå 350 poäng)
LAGs motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan då idén ed att både rädda människan och råvaran knyts samman i ett och samma projekt. Projektet upplevs som innovativt och stimulerar insatser som är kopplade till hållbar utveckling både ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Projektet erbjuder en mötesplats och medverkar genom sina aktiviteter till kompetensutveckling och förbättrad anställningsbarhet hos målgruppen vilken är unga och utlandsfödda kvinnor.
Budget/finansiering: 1 000 002 kr, varav projektstöd är 670 001 kr och LAG-pott 330 001 kr.

Dela: