Beviljade projekt

Hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa (HUT)

Publicerades den 25 februari 2019

Projektägare: Coompanion Skåne, genomförande tillsammans med Humlamaden REHAB
Terapeutiska omgivningar med djur och natur ska hjälpa personer med stressrelaterad ohälsa att släppa kraven och hitta tillbaka till lusten och motivationen.

Det övergripande syftet med projektet Hästunderstödd Terapi vid Stressrelaterad Ohälsa (HUT) är att erbjuda ett komplement till den vård och rehabilitering som idag erbjuds vid sjukhus och vårdcentraler till patienter med stressrelaterad ohälsa av olika slag. Tanken är att använda hästunderstödd terapi i syfte att utöka behandlingsutbudet och på sikt minska sjukvårdskostnaderna och kostnaderna vid längre sjukskrivningsperioder.

Projektmålet är att genomföra insatser för 45 som lider av psykisk och/eller stressrelaterad ohälsa så att individerna kan återgå till ett normalt hälsosamt liv, och på sikt återgå i arbetslivet. Humlamaden Rehab vill hjälpa till att förändra för att kunna hjälpa betydligt fler sjukskrivna tillbaka till arbetslivet och ett bättre liv på alla plan efter en längre stressrelaterad sjukdomshistoria.  Processen syftar till att få målgruppen att få känna på riktig avslappning, stilla tankarna och få en chans att hitta vägar till hållbara förändringar och ett bättre välmående. På Humlamaden Rehab tar man via remiss emot personer som hamnat i en längre sjukskrivning på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Deltagarna slussas varsamt fram i ett behandlingsprogram baserat på den vackra och vilsamma naturen och för ändamålet välutbildade hästar och hundar.

Projektets målgrupp utgörs av personer i arbetsför ålder med stressrelaterad psykisk ohälsa som har ”fastnat” i sin stressrelaterade ohälsa och där ordinarie insatser i hälso- och sjukvården inte räcker till. Det långsiktiga effektmålet av HUT är att insatserna ska kunna ligga som grund för en utvidgad rehabiliteringsstruktur kring hur verksamheter, med fokus på grön rehabilitering, i ökad utsträckning kan bidra till att väsentligt sänka kostnaderna för den psykiska ohälsan.

Ambitionen med projektet är att verksamheten med denna målgrupp ska fortsätta på Humlamaden Rehab med finansiering från ordinarie resurser i offentlig verksamhet.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2018-12-05
Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne
Projektnamn: Hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa
Journalnummer: 2018-4325
Fond: Socialfonden
Insatsområde: 5, Tankekraft i Lundaland
LAG:s motivering: LAG beslutar att prioritera projektet då idén att använda hästunderstödd terapi anses vara ett innovativt sätt att behandla stressrelaterad ohälsa. Projektet bedöms ha god genomförandekapacitet eftersom det finns ett upparbetat nätverk inom sjukvården att arbeta utifrån. Vidare anser LAG att projektet kan fungera som en slags kompetensutveckling för deltagarna då de får lära sig att hantera sin stress och ohälsa. På så vis kan deltagarna bli bättre utrustade för arbetslivet. Med inriktningen grön rehabilitering tas Lundalands naturresurser tillvara på ett innovativt vis och en ekosystemtjänst skapas. Projektet bedöms även bidra till att fler ger sig ut i naturen för välbefinnande och kan på det viset skapa spontana mötesplatser eller aktiviteter. Projektet kan bli en föregångare för andra genom att kombinera grön rehabilitering och hästnäring i Lundaland.
Budget/finansiering: 1 993 292 kr, varav 1 335 506 kr finansieras med projektstöd och 657 786 kr utgör övrigt offentligt stöd från LAG.

 

Dela: