Beviljade projekt

1000 år längs ån

Publicerades den 25 februari 2019

Projektägare: Kävlinge kommunProjektet avser att göra Kävlingeå-regionen attraktiv genom att kombinera fritidsaktiviteter, natur, arkitektur, historia och arkeologi samt vetenskapligt bestämma tidpunkten för ett 1000-årsjubileum i Kävlinge kommun. Idé, vision och initiativ kommer från ideella aktörer i samverkan som inte på egen hand kunnat lösa finansieringen. 

Å-projektet bygger på en bred satsning med underifrånperspektiv som ska synliggöra våra unika tillgångar och göra hela regionen/kommunen mer attraktiv och tillgängligt, samtidigt som det stärker regionens och Lundalands gemensamma identitet. Syftet med projektet är att gemensamt arbeta med våra natur- och kulturmiljöer, skapa intresse, engagemang och medskapande kring den historia som utspelat sig i vår närhet och på så sätt skapa större intresse bland både boende och besökare att ta del av vår region.

Målsättningen är att skapa en sammanhållen länk genom historien med unika historiska hållplatser som ökar tillgängligheten och intresset för breda målgrupper. Boende och besökare ska kunna närma sig dessa hållplatser på alla sätt, t ex till fots, med cykel, till och med med kanot. Fördelarna med att låta bilen stå är många. Därför är parkeringar, torrtoaletter och sophantering viktiga längs lederna och vid hållplatserna. Bryggor, broar och tydliga hänvisningar och informationstavlor skall underlätta för funktionsnedsatta att komma ut i naturen och ta del av vårt historiska arv.

Projektet består av ett antal delprojekt: arkeologisk tidsbestämning, inventering och upprustning av broar, inventering av vandrings-, cykel- och kanotleder med uppmärkning av ”hållplatser” samt ekosystemtjänster och evenemang.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG-beslut): 19-02-12
Projektägare: Kävlinge kommun
Projektnamn: 1000 år längs ån
Journalnummer: 2018-4007
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: 3, Lyskraft för Lundalands natur-, kulturresurser och miljöer
Bedömning: Projektet får 500 poäng med avslagsnivån 300 poäng.
LAG:s motivering: LAG beslutar att prioritera projektet då ansökan passar väl in i insatsområdet genom att lyfta fram Kävlingeån och Lödde å i utvecklingen av regionen. Insatsområdet lyskraft ska stimulera till att öka synliggörandet, möjliggörandet och tillgängliggörandet av Lundalands unika natur-, kulturresurser och miljöer. Projektidén är grundad i en förstudie som påvisade ett stort intresse för ett gemensamt och lokalt förankrat utvecklingsarbete av och runt åarna. I projektet tas den lokala 1000-åriga historien tillvara med en samtidig blick på framtiden i en unik miljö. Leadermetoden säkerställs genom att projektet ska utföras i bred samverkan med angränsande kommuner, lokala aktörer och med kopplingar till lokala värden.
Budget/finansiering: 1 9990 002 kr där 1 333 301 kr finansieras med projektstöd och 656 701 kr med övrig offentlig finansiering från LAG.

Dela: