Beviljade projekt

KKN på landsbygden

Publicerades den 3 december 2018

Projektägare: Kulturdimensionen AB

Projektets syfte är att stödja kreativa småföretagare att utveckla kontaktnät för partnerskap i sitt närområde, Fågelriket inom leaderområdet Lundaland.

Varje samarbetspaket har målet att skapa ett sektorsövergripande partnerskap mellan minst två aktörer och arbeta långsiktigt, genom att initiera nya produkter, affärssamarbeten eller metoder. Genom nätverksarbeten, idéutbyte och utvecklingsfas är projektets mål att involvera ett 15-tal aktörer (målgruppen är småföretagare men arbetet kan göras i samarbete med föreningar eller privatpersoner) och arbetet leder fram till minst 6 ”samarbetspaket”. Samarbetspaketen ska arbeta långsiktigt, genom att initiera nya produkter, samarbeten eller metoder.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2018-03-13

Projektnamn: KKN på landsbygden

Sökande: Kulturdimensionen AB

Org.nr: 559134-0954

Journalnummer: 2018-79

Åtgärd och fond: Regionalfonden genomförande

Insatsområde: 2, Växtkraft till entreprenörer

Bedömning (poäng): 400p (avslagsnivå 300p)

LAGs motivering: Projektet bidrar till både övergripande och insatsspecifika mål för leaderområdet då det främjar entreprenörskap och innovativa arbetssätt. Projektet stimulerar tillväxten hos små företag i närområdet och möjliggör nätverkande mellan aktörer inom KKN i leaderområdet. I projektet möjliggörs nya kontaktytor mellan företag, föreningar och privatpersoner. Små företag kommer genom verksamhetsutvecklande aktiviteter att få bättre förutsättningar för marknadsföring och för att kunna skapa gemensamma produkter och tjänster. På så vis kan nya arbetstillfällen skapas.

Budget/finansiering: Projektets totala budget är 200 000kr, varav 134 000kr finansieras med projektstöd och 66 000kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 90 000kr.

Dela: