Beviljade projekt

InfoPoints – avslutat projekt som stärkte attraktionskraften

Publicerades den 22 december 2017

Stärkt attraktionskraft för destination ”Hässleholms kommun”

Bakgrund och syfte
Det fanns både efterfrågan och behov av från besöksnäringen i Hässleholms kommun av att förbättra tillgänglighet och service för kommunens besökare. Genom att etablera InfoPoints, en enklare bemannad turistserviceplats, ville Hässleholm Tourist Center möta detta behov för att också tillhandahålla ett bättre värde för näringslivet i kommunen.

I stället för att enbart kunna hänvisa till ett Tourist Center syftade projektet till att säkerställa att det fanns tillräckligt med kompetens, information och värdskap på de platser där besökaren befinner sig.

Aktiviteter
Efter att ha samlat bland annat styrgrupp, referensgrupp och en InfoPoint från en annan kommun genomfördes en informationsturné för att berätta om projektet och för att skriva avtal.

Tillsammans med Akademi Båstad arrangerades en utbildning kring hur man skapar ett gott värdskap och därigenom skapar merförsäljning och ökad attraktivitet. Deltagarna utbildades också inom området destinationskunskap. Dessutom arrangerade projektägaren en studieresa där man besökte flera olika besöksmål i Hässleholms kommun.

Sommaren 2018 hade Hässleholms kommun byggt upp och implementerat elva InfoPoints på geografiskt spridda platser runt om i kommunen. Accespunkter installerades på de platser som hade fiber och sedan levererades accesspunkter och routers för att kunna erbjuda Wifi till besökare på InfoPoints.

Resultat 
Vid projektets slut hade totalt 23 InfoPoints byggts och implementerats i Hässleholms kommun. Tack vare projektet har tillgänglighet, service och informationsflöde ökat till de som vistas i kommunen. Kompetensen har stärkts hos personalen inom besöksnäringen och, sist men absolut inte minst, attraktionskraften har stärkts för Hässleholms kommun som destination!


PROJEKTFAKTA
Projektperiod:
2017-12-14 – 2020-08-17
Projektnamn:
InfoPoints – förbättrat värdskap, tillgänglighet, service och ökad merförsäljning i Hässleholms kommun
Sökande:
Hässleholms kommun
Journalnummer:
2016-5160
Åtgärd och fond:
Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde:
Näringsliv inklusive turism

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 600 153 kr.
Leader Lag PH: 202 987 kr.
Hässleholms kommun: 93 362 kr.
Totalt godkända utgifter: 896 502 kr.

Ursprunglig projektbedömning
LAG ansåg projektet vara mycket positivt för landsbygdsutvecklingen då det genom den nya tjänsten ”InfoPoints” ger en bredare service till besökare i området som därmed leder till en möjlig näringslivsutveckling och en allmänt ökad attraktionskraft. Turismen kan utvecklas ytterligare och det ökade besöksantalet ger ett ekonomiskt tillskott inom många näringar. 

Dela: