Beviljade projekt

MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av småskaliga livsmedelsproducenter

Publicerades den 30 oktober 2017

Tillgång till närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt

Bakgrund och syfte
Genom att utveckla och sprida en upphandlingsmodell syftade projektet till att öppna upp nya möjligheter för mindre och lokala företag att lämna anbud i kommunala livsmedelsupphandlingar.

Hässleholms kommun tog tillsammans med Kristianstads kommun fram en upphandlingsmodell som kallas för 80/20. Modellen bygger på att 80 % av de stora grossisterna och livsmedelsföretagen levererar 80 & av maten, medan 20 % av behovet levereras av lokala livsmedelsföretag och råvaruproducenter.

Det fanns dock ett tydligt behov av an anpassning av och en utvecklingsprocess för produkterna från de så kallade 20 % -företagen kopplat till kommuners och regioners önskemål. Genom att samarbeta med bland annat lokala livsmedelsföretag, regionala grossister, LRF och Hässleholms kommun ville Krinova vidareutveckla och sprida modellen för att ge förbättrade villkor för de lokala småföretagen.

Aktiviteter
Efter att ha startat upp med planering tillsammans med samarbetspartners inventerades de potentiella varugrupperna utifrån upphandlarens perspektiv, alltså Hässleholms kommun. Projektet förde dialog med LRF och medverkade på ett av deras arrangemang kring upphandlingar. På arrangemanget deltog olika råvaruproducenter som både ställde frågor och visade sitt intresse för denna typ av matupphandling.

En inventering gjordes av potentiella underleveranterar genom att intervjua lokala livsmedelsföretag och råvaruproducenter. Projektet identifierade den enskilde producentens hinder och utmaningar för att just kunna leverera i en kommunal eller regional livsmedelsupphandling. Möjligheten till påverkan visade sig dock vara liten, och upphandlingen stängdes under projektets start.

Analysen av hinder och utmaningar ledde i stället fram till att projektet riktade in sig på vissa specifika varugrupper, och projektet skapade noder av råvaruproducenter som matchade dessa valda varugrupper.

Resultat
I början av år 2018 hade modellen vidareutvecklats och resultatet kunde börja spridas. En viktig slutsats var att potentiella 20 % – procentföretagen behöver få hjälp att förstå modellen och hjälp kring att lämna anbud på artikelnivå med en bestämd volym.

Nu finns det en bra grund att stå på inför framtidens utveckling av måltidslösningar och tjänster kopplade till den offentliga maten. Tack vare projektet finns nu en enorm potential för många nya företag  att ta del av livsmedelsupphandlingar för första gången.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2017-02-14 – 2018-09-07
Projektnamn: MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av innovativ upphandling av småskaliga livsmedelsproducenter
Sökande: Krinova AB
Journalnummer: 2016-6946
Åtgärd och fond: Projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 75 375 kr.
Leader Lag PH: 24 625 kr.
Hässleholms kommun: 12 500 kr.
Total finansiering: 112 500 kr.

Ursprunglig projektbedömning:
LAG anser att projektet är positivt för landsbygdsutveckling då det stärker näringsliv och entreprenörskap genom den kommunikations- och servicelösning man skapar för småskaliga producenter som stärker dem. 

Dela: