Beviljade projekt

Det avslutade projektet SIMS Perstorp hade mångfald och jämställdhet som ledstjärna!

Publicerades den 5 oktober 2017

Med bland annat fokus på mångfald och jämställdhet nominerades detta nu avslutade Leaderprojekt till Winnet Skåne-priset år 2017. Winnet är en ideell organisation och priset uppmärksammar den kommun som genomfört en särskilt innovativ jämställdhets- och mångfaldssatsning.

I motiveringen till Perstorps nominering stod:
Perstorps kommun har engagerat hela samhället i att förbättra och tillgängliggöra sitt stöd och service för alla invånares väl. Genom satsningar som SIMS Perstorp, fokusdagar, öppna hus hos föreningslivet med mera har man sett till att göra arbetsliv, kulturverksamhet och föreningsliv tillgängligt för fler Perstorpsbor. Med mångfald och jämställdhet som ledstjärna inkluderar satsningarna invånare, ideell sektor, näringsliv och offentlig sektor och präglas av genomtänkt långsiktighet. Därav nomineras Perstorp till Winnet Skåne-priset 2017.

Bakgrund och syfte
Under det stora flyktingmottagandet år 2015 och år 2016 var Perstorps kommun en av de kommuner i Skåne som tog emot flest nyanlända. Behovet av ett kontaktcenter dit man kunde vända sig med frågor rörande bland annat Migrationsverket var påtagligt. Syftet med projektet var att minska segregationen i kommunen genom olika instanser i form av en förbättrad och mer tillgänglig service samt sektoriell samverkan inom och mellan kommun och andra samhällsaktörer.

Aktiviteter
Kontaktcentret startades upp, först och främst med nyanlända som målgrupp men under projektets gång breddades målgruppen till att omfatta alla kommuninvånare i Perstorps kommun. Projektet har genomfört studiebesök på företag, Komvux och biblioteket men har också haft öppna träffar på till exempel bowlingen, Röda Korset och Internationella Kvinnocaféet.

Framför allt genomfördes projektet av Perstorps kommun tillsammans med föreningslivet. Cirka fyra gånger per månad hölls språkcaféer där över 1 100 personer deltog. Genom samarbetet med simklubben erbjöds simskola till icke simkunniga. Olika arbetsmarknadsaktiviteter informerade deltagarna om bland annat CSN och SFI, men gav också vägledning kring att skriva sitt CV.

Resultat
Mätningen av deltagandet i föreningslivet och språkcaféet visade på en ökning med cirka 350 %, och vid projekts slut hade ungefär 11 000 ärendet mottagits. Projektet tog även fram en enkät för att ta reda på vilka uppfattningar som besökarna hade av kontaktcentret. Enkätsvaren sade bland annat att 97 % fick svar på sina ärenden och att hela 96 % gav ett toppbetyg vad gäller service och bemötande.

Verksamheten fortsatte även efter projektets avslut och projektet har bland annat resulterat i ökad kompetens, nya nätverk, fler jobb och landsbygdsutveckling.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2016-12-06 – 2020-09-22
Projektnamn: SIMS Perstorp: SamhällsInformation – Mötesplats – Språkcafé
Sökande: Perstorps kommun
Journalnummer: 2016-4735
Åtgärd och fond: Ett genomförandeprojekt från Landsbygdsfonden
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet: 2014 – 2020: 926 217 kr.
Arbetsförmedlingen: 172 637 kr.
Länsstyrelsen: 537 784 kr.
Perstorps kommun: 125 079 kr.
Perstorps kommun, administrativ sanktion: 7 982 kr.
Privat finansiering, RådRum HUT: 4 131 kr.
Totalt godkända utgifter: 1 773 831 kr.

Ursprunglig projektbedömning 
Projektet innehåller mycket information men stundom upplevs det som otydligt trots det rika ordflödet. Dock ser LAG en potential i projektet och det skapar dessutom två arbetstillfällen som avses bli permanenta. LAG reserverar sig för rimligheten i vissa kostnader inom projektet:

Lokalkostnaderna anses som orimliga då dessa redan finns i den befintliga kommunala verksamheten och då man angett att projektet delvis kommer att genomföras utan stöd ändå. LAG förmodar då att kostnaderna ändå skulle användas till de delar av verksamheten man i så fall skulle genomföra. Avdraget för dessa görs dock inte från stödet då de ändå medfinansieras som en offentlig resurs.

Ersättning för fika vid återkommande möte avslås i enlighet med riktlinjerna från Jordbruksverket.

LAG reagerar också på den stora ”bemanningen” inom projektet. Att det utöver de två heltidsanställda samhällsinformatörerna skall behövas ytterligare en administratör, en projektledare och en ekonom är i LAG:s ögon orimligt. LAG bedömer att de två samhällsinformatörerna, ekonomen och en projektledare/administratör (kombinerad) med en tjänstgöringsgrad om 40 % bör klara av att driva projektet.

Utifrån ovanstående beslutas att göra avdrag från det sökta stödet (1 969 730 kr), baserat på rimlighetsbedömningen, med 6 450 kronor för ”återkommande fika” och med 426 880 kronor på den utgift man tagit upp för en projektadministratör samt reducera stödet till projektledaren med 345 164 kronor då man anser att en 40 % tjänstgöringsgrad är rimligare i förhållande till projektets omfattning.

Då dessa avdrag gjorts i det sökta stödet återstår 1 191 216 kronor att fatta beslut om. LAG beslutar efter diskussion att godkänna 100 % av detta belopp då insatsen och målen stärker fondens inriktning.

Dela: