Beviljade projekt

Bakgrund och syfte
En förstudie med att etablera ett transnationellt samarbetsprojekt inför ett senare genomförandeprojekt, kring användandet av hästars dragkraft och som syftar till att lansera nya metoder inom jordbruk och trädgårdsskötsel som verkar till förmån för miljön.

Leader LAG PH ska tillsammans med LAG Lëtzebuerg West, Shaff mat Päerd asbl i Tuntange i Luxemburg och Sigvard Gustafsson från Helde Hästkraft (sakkunnig) ingå ett samarbete och genomföra en förstudie kring hur ett genomförandeprojekt, kring hur användandet av hästars dragkraft inom t.ex. skog, grönsaksodling och småskaligt jordbruk skulle kunna bli verklighet. Till skillnad från fossila bränslen är djurens dragkraft lokalt förnybar och minskar vår miljöpåverkan. Avsikten med förstudien är att skapa ett nätverk, besöka och analysera de ingående områdena, etablera ett transnationellt samarbete inför ett senare genomförandeprojekt och ta fram en plan för det framtida genomförandet.

Projektet gynnar den breda allmänhet, ett internationellt närverk skapas för intressenter i hästnäringen och ett småskaligt användande av hästen som arbetskraft, samt att projektet skulle kunna öppna möjligheter för ett minskat miljöuttag.

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Beslutsdatum: 2020-10-01
Projektnamn: Hästkraft
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer: 2020- 2840
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Ansökans syfte som stämmer väl överens med ”Hållbar utveckling, där indikatorn ”Antal nya nätverk” bidrar till målet Regionalt och internationellt samarbete.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 289 poäng vara  31,8 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med  125 018 kr i projektstöd och den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten) utgör  61 576 kr.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:                                                                          Dels med anledning av att ett transnationellt nätverk skapas och att LAG:s kontaktnät utökas men framför allt för att projektet syftar till alternativa hållbara lösningar som både skulle kunna utveckla den småskaliga odlingen (fler med häst skulle kunna se fler möjligheter med sitt djur än bara ridning/körning) och minska vårt framtida miljöuttag genom en minskad förbrukning av fossila bränslen.

Dela: