Beviljade projekt

GåGåGå – ett avslutat projekt som nominerades på Leadergalan!

Publicerades den 23 oktober 2023

Utanförskapet motarbetades med stor framgång

Bakgrund och syfte
Från att stå långt utanför arbetslivet till att vara en aktiv del av det är en resa som tar tid. År 2018 utsågs Perstorps kommun till en av Sveriges mest socioekonomiskt utsatta kommuner. Arbetsmarknadsenheten starta samma år upp projektet vars målsättning var att minska arbetslösheten, öka delaktigheten och bidra till de lokala företagens tillväxt.

Med en arbetsmetod som tog en mer aktiv roll i det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov nådde projektet bättre resultat än väntat!

Aktiviteter
En tydlig inriktning för projektet var det uppsökande arbetet gentemot företagen och det nätverksskapande som det innebar. Genom dialoger, företagsbesök och företagsfrukostar kunde näringslivets kompetensbehov, kortsiktiga som långsiktiga, också konkretiseras och kartläggas.

De 119 projektdeltagarna erbjöds samordnade insatser tack vare att Arbetsförmedlingen var engagerad i arbetet. Deltagarna fick individuell vägledning och coachning så att de sedan kunde matchas med företagens behov och rustas med de eftersökta kompetenserna. Rekryteringsträffar, intervjuer och studiebesök ledde både till nya praktikplatser och i vissa fall, på företagens initiativ, anställning för deltagare direkt.

Resultat
Trots stora utmaningar, bland annat pandemin, överträffade resultatet förväntningarna. Ett av målen handlade om att 50 deltagare skulle vara närmare arbetsmarknaden genom praktik, studier eller anställning. Slutresultatet landade på 79 personer. Den uppsökande företagskontakten ledde till att tio företag fick ett eller flera personalbehov tillgodosedda.

Att proaktivt arbete gentemot de lokala kompetensbehoven samtidigt som invånare rustas med dessa kompetenser med hjälp av företagen själva fungerade så pass bra att projektet övergick till ordinarie verksamhet.

Inte nog med det! Med motiveringen att med stor aktivt motarbetat utanförskap och genom samarbete skapat resultat där människor känt sig inkluderade i det samhälle som de lever i och skapat delaktighet för individer långt ifrån arbetsmarknaden nominerades projektet på Leadergalan 2023.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2017-08-24 – 2021-06-30
Projektnamn: GåGåGå
Sökande: Perstorps kommun.
Projektet drevs av Arbetsmarknadsenheten i Perstorp.
Journalnummer:  2017-3668
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Socialfonden – genomförande: Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för deltagare långt ifrån arbetsmarknaden.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället.

FINANSIERING OCH STÖD
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014 – 2020: 1 223 539 kr.
Leader Lag PH: 602 941 kr.
Totalt godkända utgifter: 1 826 480 kr.

Ursprunglig projektbedömning 
Projektet prioriteras då insatserna gynnar en utsatt grupp i samhället och leder till att fler människor kommer i sysselsättning. Synergieffekten blir dessutom att näringslivet för en bredare rekryteringsbas och mer ”matchad” kompetens. 

Dela: