Beviljade projekt

Informationsskyltar Tyringe

Publicerades den 18 oktober 2023

Ett mer attraktivt Tyringe – för så väl ortsbor som turister

Bakgrund och syfteOlika aktörer i Tyringe kontaktade Tyringe Byalag med önskemål om att ta fram skyltar som visar de aktiviteter och attraktioner som erbjuds i Tyringe.

Genom det kommunövergripande projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun som drevs av Leader Lag PH togs också en byutvecklingsplan fram, i vilken Byalaget var en av aktörerna. Denna byutvecklingsplan visade att informationstavlor var en av de åtgärder man önskade på orten.

Aktiviteter
Efter att tidigare skyltning inventerades och utvärderades togs ett bättre förslag fram för att möta aktörernas önskemål. Projektet utvärderade vad som behövde förbättras och planerade därefter för texter och layout på de nya skyltarna.

Markägare kontaktades för att få tillstånd att sätta upp informationsskyltarna. Likaså säkerställdes att man hade andra tillstånd som krävdes.

Resultat
Nu finns fyra informationstavlor monterade på fyra olika, väl utvalda platser i centralorten. De visar bland annat kartor och information som underlättar för tillresande och turister. Det innebär alltså flera nya servicelösningar som erbjuds allmänheten. Ett nätverk bildades under projektets gång mellan Byalaget, företagare och kommunen.

Dessutom, Tyringe Byalag har tagit på sig ansvaret för att informationstavlorna även i framtiden hålls aktuella och uppdaterade!

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2021-09-14 – 2023-06-28
Projektnamn: Informationsskyltar Tyringe
Sökande: Tyringe Byalag
Journalnummer: 2021-2320
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande av projektets orts- och bygdeutveckling/utveckling av orten eller bygden/övrigt.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 19 631 kr.
Leader Lag PH: 9 669 kr.
Totalt godkända belopp: 29 300 kr.

Ursprunglig projektbedömning:
Projektet har uppnått erforderliga poäng. 
LAG prioriterar projektet då det gynnar så väl ortsbor som tillresande/besökare.

Dela: