Beviljade projekt

Projektstöd  har beviljats till ett nytt Leaderprojekt i Leader LAG PH: I vår hage

Bakgrund och syfte
Syftet med projektet är att anlägga en vandringsled som ökar kunskap och intresse för naturen för fler människor. Grupper som kanske inte själva åker ut i skogen kan göra det på ett nytt sätt. Syftet är också att främja biologisk mångfald och visa exempel på grön infrastruktur.

Målet med projektet är att anlägga en led med stationer som utbildar i biologisk mångfald med pedagogiska stationer, kulturinslag och samlingsplats.

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAG:s beslutsdatum:
2022-11-29
Projektnamn: I vår hage
Projektägare: I Vår Hage ekonomisk förening
Journalnummer: 2022-1856
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Ansökans syfte, mål och genomförande stämmer väl överens med målen inom insatsområde 3 Hållbart och tillgängligt samhälle bla genom att bidra till målen ”Utvecklade natur och kulturvärden” genom att bidra till indikatorerna antal miljöprojekt och antal nya eller förbättrade besöksmål, målet ”Nya samverkansformer” genom att bidra till indikatorn Antal nya nätverk, målet ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” genom att bidra till indikatorerna antal Nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser, vilket stämmer väl med insatsområdet.
Bedömning: 399 poäng, varav 50,93 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd: Projektstöd Jordbruksverket 940 485 kr och övrigt offentligt stöd Leader LAG PH 463 224 kr.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:
Insatsen prioriteras bifall då den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet Ett hållbart och tillgängligt samhälle.

Projektet kommer att ge ett spännande tillgängligt besöksmål, som kan ge Hässleholms kommun och närområdet mer turism. Projektet kan bli en reseanledning och som kan tillföra mycket till området. Ett projekt helt rätt i tiden, att arbeta med och skapa paketering av naturen. Detta kan i sin tur leda till att naturturism företag kan utveckla ytterligare upplevelser i anslutningen till vandringsleden. Insatsen bidrar till att förstärka näringslivets förutsättningar att att verka utifrån befintliga naturbaserade förutsättningar. Projektet ger möjligheten att på lång sikt kroka arm med andra projekt i närområdet.

Att stärka besöksnäringen och samtidigt skapa ökad kunskap om natur och kultur, främjar hållbar utveckling. Projektet skapar förutsättningar för en ökad förståelse för hur miljö och kultur kan samverka samt hur naturen påverkar människors välbefinnande och hälsa. Det är spännande med odling av vildbin, bin är en förutsättning för frukt och bärodling.

Projektet är endast prioriterat av LAG.
Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2023-03-01.

Dela: