Beviljade projekt

Hässleholm – Framtidens outdoor destination

Publicerades den 18 oktober 2023

Hässleholms kommun erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter

Bakgrund och syfte
Genom att skapa en tydlig profil för Hässleholms kommun som en outdoor-destination så exponeras utbudet, vilket i sin tur ökar turismen och skapar nya affärsmöjligheter för företag på landsbygden.

Syftet är att genom att profilera Hässleholms kommun också lyfta besöksnäringens småföretag. 

Målet med projektet är att besöksnäringen ska hitta nya affärsmöjligheter tillsammans och ska skapa profileringspaket som motsvarar besökarnas önskemål för att på så vis öka årsomsättningen med minst 5 % under projekttiden. Målsättningen är vidare att den ekonomiska föreningen ska ha värvat 40 medlemmar som exponerats och marknadsförts tillsammans, vilket redovisas i en slutrapport. 

Aktiviteter
Anställning av personal
Marknadsföring/PR


PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Beslutsdatum:
2021-09-14
Projektnamn: Hässleholm – Framtidens outdoor destination
Sökande: Outdoor Hässleholm Ekonomisk förening
Journalnummer: 2021-2844
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande av projekt Näringsverksamhet (ej jordbruk, trädgård, rennäring, skog, förädling till livsmedel)/Besöksnäring och destinationsutveckling/övrigt/ Samarbeta, organisera, arrangera.
Ansökans syfte som stämmer väl överens inom den lokala utvecklingsstrategin inom insatsområdet ett hållbart och tillgängligt samhälle genom målet ”Ökad demokrati genom tillgång till service” genom indikatorn Antal kommunikationslösningar, målet ”Utvecklade natur och kulturvärden” genom indikatorn Antal nya eller förbättrade besöksmål och målet ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” genom indikatorn Nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 409 poäng vara  45,97 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Finansiering:
Projektstöd  från Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 1 373 500 kr.
Övriga offentliga stöd från Leader LAG PH: 676 500 kr. 
Övrig privat finansiering: 941 501 kr.
Projektet kan få totalt högst 2 050 000 kronor i stöd, varav 50 % kommer från EU. 

Efter inkommen ansökan om ändring beslutade Jordbruksverket 23-02-14 om ny budget: 2 991 501 kr.
Ursprungligt beslut som därmed blivit inaktuellt :
Projektstöd 1 005 000 kr , övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH 495 000 kr. och övrig privat finansiering 1 541 501 kr.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:
Genom att ta ett helhetsgrepp om outdoor som reseanledning av och i samarbete med besöksnäringen bidrar projektet till näringslivsutveckling samt till ett hållbart och tillgängligt samhälle. Den höga stödnivån motiveras av att projektet gagnar ett stort antal aktörer i området.

Dela: