Beviljade projekt

Förstudie – Fontänhus Hässleholm

Publicerades den 18 oktober 2023

För en mer jämlik fördelning av den psykiska hälsan

Bakgrund och syfte
För personer med psykisk ohälsa har Fontänhusmodellen visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmetod världen över. Genom att ta fram en förstudie ska resultatet rikta sig till beslutsfattare och aktörer vars långsiktiga engagemang och ekonomiska stöd behövs för att starta upp ett Fontänhus i Hässleholm. Målsättningen är också  att sprida en modell och arbetsmetod för att starta upp Fontänhus över hela landet. I slutändan riktar sig Fontänhus till personer som lever med psykisk sjukdom och som på grund av detta hamnat i ett socialt och ekonomiskt utanförskap.

Aktiviteter
Den ideella föreningen Fontänhus Hässleholm startades och när förstudien var färdigställd fanns också en generell metod och modell för start av nya fontänhus, ett koncept som nu kan spridas till många kommuner och regioner i Sverige. Förstudien fungerar som ett beslutsunderlag inför eventuella genomförandeprojekt och underlättar framtida implementeringar på fler orter i Sverige. Därmed kan just detta projekt användas som ett referensprojekt.

Resultat
Tillsammans med personer som har ett djupt och omfattande ideellt engagemang  har projektet framskridit över förväntan. Den förankrade förstudien är sammanställd med en arbetsmodell och metod för att starta fontänhus, i Hässleholms kommun såväl som i Sveriges övriga kommuner. En ansökan kring finansiering av Hässleholms Fontänhus är inlämnad till Hässleholms kommun och till Socialstyrelsen.

Projektets verksamhet fortsätter nu efter projektslutet genom att föreningens styrelse bearbetar Hässleholms kommun ytterligare. Och på nationell nivå används projektresultatet för att starta fler fontänhus! Mest aktuella för detta är MittSkåne och Kristianstad.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2021-04-13 – 2022-08-15
Projektnamn: Förstudie avseende start av ett nytt Fontänhus i Hässleholm, inklusive en generell metod och modell för att starta fler av nya Fontänhus i Sverige
Sökande: Sveriges Fontänhus Riksförbund
Journalnummer: 2021-683
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – Delaktighet och integration i samhället.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 129 954 kr.
Leader Lag PH: 63 856 kr.
Hässleholms kommun: 150 kr.
Totalt godkända utgifter: 193 960 kr.

Ursprunglig projektbedömning:
Projektet handlar om att genomföra en förstudie inom vilken det skall tas fram färdiga beslutsunderlag (tillsammans med berörda parter) för att starta upp ett Fontänhus i Hässleholms kommun. Man ska dessutom arbeta fram en metod för att lättare kunna etablera Fontänhus i andra svenska kommuner. För detta ska man också skapa ett webbseminarium/en webbutbildning för angiven metod. Projektet gynnar i första skedet sökande och kommun inför en etablering av fontänhuset, men allmännyttan bedöms som bred då resultatet skapar ett beslutsunderlag som på sikt gynnarkommuninvånarna genom en ökad social hållbarhet för en utsatt målgrupp. Sökande är dessutom en ideell organisations som inte har någon ekonomisk vinning av projektet och därmed bedömer vi att projektet faller under Projektstöd.

Dela: