Beviljade projekt


Bakgrund och syfte

Syftet med projektet är att undersöka potentialen för Snapphaneledens genomförande och vidare arbete med att göra leden tillgänglig. Att genom samverkan hitta samarbetsformer och dialogmöjligheter mellan det offentliga, näringslivet samt boende och besökare. Syftet är också att presentera potentialen för platsens utveckling i ledens närområde och sträckning via huvudnoderna Wanås, Hovdala och Kristianstad Vattenrike, med hänsyn tagen till den rika natur- och kulturhistoria som finns kopplat till leden med syfte att utveckla hela Skåne nordost som naturturistdestination och som attraktiv boendemiljö.

Målet med projektet är att ha genomfört Förstudie Snapphaneleden Lag PH och tagit fram en förstudierapport för Snapphaneledens genomförande och vidare arbete som ska presenteras. Rapporten ska utifrån det nationella ramverket för vandringsleder bidra till förslag om funktionerna; Ledsamordnare, ledansvarig, ledförvaltare, ledpartner och förslag till kvalitetsstandard.

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAG:s beslutsdatum:
2022-05-24
Projektnamn: Förstudie Snapphaneleden Lag PH
Sökande: Kristianstad kommun
Journalnummer: 2022-1899
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd  till samarbete med andra leaderområden eller motsvarande partnerskap – Förberedande – inom Landsbygdsfonden. Ansökans syfte, mål och genomförande stämmer väl överens med målen inom insatsområde 3 Hållbart och tillgängligt samhälle bla genom att bidra till målet Regionalt eller internationellt samarbete ”Hållbar utveckling” och målet ”Nya samverkansformer” med indikatorn Antal nya nätverk, målet ”Utvecklade natur och kulturvärden” med indikatorn ”Kulturprojekt”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: 411 poäng, varav 47,20 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd: Projektstöd Jordbruksverket 209 807 kr, övrigt offentligt stöd från LAG Leader LAG PH 209 807 kr och offentlig resurs från Hässleholms kommun  105 794 kr.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:
Ansökan får bifall eftersom den bedömts av LAG och erhållit poäng över bifallsnivån. Förstudien överensstämmer med målen inom insatsområdet Ett hållbart och tillgängligt samhälle. Insatsen bedöms som socialt hållbar, eftersom det är ett första steg till att få alla markägare och destinationsplatser att samverka för att få en mer levande landsbygd. Projektet är väl förankrat med fokus på samverkan och kommer att leda till ökat samarbete mellan ideella, företagare och offentliga. Snapphaneleden kommer att stärka hela Skåne nordosts platsvarumärke som naturturistdestination och som attraktiv boendemiljö. Ett hållbart förslag på en ny led med förbättrad infrastruktur för vandrare ska presenteras, som kopplar samman olika besöksmål ur ett natur- och kulturperspektiv.

Läs mer om projektet här

Dela: