Beviljade projekt

Mötesplats Torsjö – för alla åldrar

Publicerades den 17 oktober 2023

En förbättrad mötesplats för alla åldrar

Bakgrund och syfte
Tyringe och dess omnejd var i behov av mötesplatser där alla, oavsett ålder, kunde mötas för aktiviteter och nöjen. Målsättningen var att skapa en sådan mötesplats och dessutom väcka ett större intresse för lokalerna gentemot potentiella hyresgäster, så som bröllopsarrangemang och föreningsaktiviteter.

Aktiviteter
Tyringe hemvärnsgård har renoverats och gammal inredning har rivits ut.
Nya golv har lagts, väggarna har målats, fönsterna har bytts ut och ett nytt kök har byggts. Med installering av ny belysning och en handikappramp har tillgängligheten ökat.

Städutrustning som är ändamålsenlig för lokalerna har införskaffats så att den fortsätta skötseln kan se på bästa sätt. Dessutom har en hjärtstartare installerats och utbildningen kring denna har genomförts.

Resultat
Utöver att ha färdigställt och tillgänglighetsanpassat mötesplatsen har nätverk med flera nya entreprenörer och frivilliga etablerats. Tio personer har kompetensutvecklats, både när det gäller det ideella arbetet och hjärtstartarutbildningen. En fin servicelösning, som är tillgänglig för många, har skapats.

Projektets verksamhet fortsätter efter projektets avslut genom att styrelsen ska besluta kring hur lokalerna bäst ska marknadsföra och till vilka ytterligare syften som lokalerna kan nyttjas. Genom projektet attraheras helt nya medlemmar och potentiella hyresgäster.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2021-04-13 – 2023-03-08
Projektnamn: Mötesplats Torsjö
Sökande: Tyringe Skyttegille
Journalnummer: 2020-3407
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande av bygdeutvecklilng/samlingslokaler/övriga lokaler/investeringar.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 487 146 kr.
Leader Lag PH: 239 937 kr.
Totalt godkända utgifter: 727 083 kr.

Ursprunglig projektbedömning: 
Leader Lag PH har gått igenom ansökningen och funnit att den möter fondens inriktning och den lokala strategins mål väl. Projektet syftar till att renovera samt tillgänglighetsanpassa en befintlig möteslokal. I projektansökan nämns kök, fönsterbyte och elinstallation som väsentlig. Den förbättrade mötesplatsen får därigenom en utökad potential som till exempel mässlokal, lägerövernattning, tillfälliga arbetsplatser, vid bröllop och fester. 

Tillgängligheten är en väsentlig parameter som också tillgodoses genom en handikappramp och nya, mer anpassade golvytor. En hjärtstartare kommer också att installeras för ökad trygghet. Utifrån de underlag som lagts fram för beredningen beslutar LAG att bifalla prioritering av ansökan och att stödnivån ska sättas till 100 % då främjandet av mötesplatser är av största vikt för att skapa hållbarhet på landsbygden.

Dela: