Beviljade projekt

MER ATTRAKTIVA ORTER i Hässleholms Kommun

Publicerades den 13 oktober 2023

Nätverket har stärkt alla inblandade och har öppnat tidigare stängda dörrar!

Bakgrund och syfte
Leader Lag PH ville bidra till att skapa en tätare dialog mellan medborgare, det offentliga samt den privata och ideella sektorn inom Hässleholms kommun för att på så sätt skapa mer attraktiva och levande orter. Genom att samla in underlag var målsättningen att skapa en gemensam målbild för hur attraktiva orter ska se ut i framtiden.

För att uppnå det som de olika orterna önskar är det också viktigt med ett gemensamt underlag. Därför var en annan målsättning att skapa individuella byutvecklingsplaner för de sex orter som var delaktiga i projektet.

Aktiviteter
De deltagande orterna i projektet var Ballingslöv, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. Inledningsvis söktes nyckelpersoner upp på respektive ort som sedan skulle kunna leda de lokala arbetsgrupperna.

Rundvandringar genomfördes i orterna. Uppstartsmöten ägde rum där medborgare tillsammans med kommunala tjänstemän och politiker deltog. Dessutom hölls ett antal gemensamma workshops mellan de olika lokala aktörerna.

Under projektets gång konstaterades att det fanns många gemensamma utmaningar och problem, vilket gjorde att man snabbt insåg  att man kunde tjäna på att samverka i dessa frågor. Samverkan över ortsgränserna blev den nya parollen, och nya, breda nätverk startades. Specifika Facebook-grupper skapades för respektive ort, samt ytterligare en gemensam för samtliga orter. Vidare togs sex olika byutvecklingsplaner fram.

En slutkonferens genomfördes mellan de som varit mest aktiva och drivande på de olika orterna samt projektledningen, kommunala tjänstemän och ledande politiker. Kontentan av detta var att kommunen öppnade upp för ökad samverkan.

Resultat
Utöver de sex individuella byutvecklingsplanerna har sju virtuella mötesplatser skapats samt åtta olika, bestående nätverk. Projektet har även resulterat i att tre nya Leader-projekt initierats utifrån de behov som tydliggjordes under projektets gång. Det handlar om projekten Attraktivare Vinslöv, LED-skärm i Hästveda och Informationstavlor i Tyringe. 

Projektet möjliggjorde även för tolv personer att genomgå intern utbildning av processledaren till att bli gruppledare på respektive ort, vilket innebär breddad kompetens för flera deltagare.

En av de riktigt stora vinsterna ligger just i att föra samman ett gäng orter för att tillsammans få en helhetssyn på kommunens totala utveckling. Nätverket har stärkt alla inblandande och tidigare stängda dörrar har öppnats.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2019-11-12 – 2021-08-05
Projektnamn: MER ATTRAKTIVA ORTER  i Hässleholms kommun
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer: 2018-4129
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 186 753 kr.
Leader Lag PH: 94 033 kr.
Privat finansiering: 45 000 kr.
Totalt godkända utgifter: 325 786 kr.

Ursprunglig projektbedömning
Projektet kommer att leda till att alla deltagande orter kommer att ha fått en grundläggande byutvecklingsplan att arbeta vidare ifrån i ett genomförandeprojekt. Projektet kommer inte bara att stärka de enskilda orterna utan kommer också att utveckla hela Hässleholms kommun i en gemensam anda.

Dela: