Beviljade projekt

Paraplyprojektet Kultur – ”näring för själen”

Publicerades den 21 september 2020

 

 2020-05-27  beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt – Kultur är själens näring

Projektägare: Leader LAG PH

Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom ett paraplyprojekt Kultur är själens näring, är att Projektet fyller mål i den lokala utvecklingsstrategin, samtidigt som den motiverar till genomförandet av ett antal kulturprojekt och delta i såväl Leader arbete som projekt inom det egna intresseområdet.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet uppfyller de poängkrav som ställs från Leader LAG PH. Det levererar dessutom måluppfyllande resultat inom den lokala strategin inom det område som handlar om att genomföra olika kulturprojekt och att ett nätverk mellan projektägare skapas.

 Kulturcheckar inom Leader LAG PH är ett nytänk i sig och en viktig satsning på ”kulturbyggare”, inte minst i tider med Covid-19 tider. Kulturprojektet bidrar till möjligheten att kunna medverka med sin kulturaktivitet och genom detta ett nätverk och en plattform också efter projekttidens slut.

Leader LAG PH vill uppmuntra till att skapa lokala kulturevenemang också till att skapa fritidsaktiviteter inom området kultur.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2020-07-01
Beviljat stöd: 398 238  kronor
Projektnamn: PARAPLY – Kultur näring för själen
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer:2020-1089
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – Hållbart och tillgängligt samhälle
Genomförande: Ansökans mål och syfte stämmer väl överens med flera insatsområden som t.ex. ”nya samverkansformer”, indikatorn ” Antal nya nätverk” och ”fler mötesplatser skapas eller förbättras med indikatorn ”Antal nya eller förbättrade virtuella mötesplatser”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 256 poäng varav 31,8 % % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

 

Dela: