Beviljade projekt

Sanatorieskogen – nu ett återskapat rekreationsområde!

Publicerades den 5 oktober 2017

Projektet restaurerade kulturmiljön i Sanatorieskogen och såg hur antalet besökare ökade mer än förväntat.

Bakgrund och syfte
Viljan att vårda så väl naturvärdesmässiga som kulturella miljöer var den röda tråden i detta genomförda projekt. Rent marknadsföringsmässigt hade projektet ett mycket stort värde för en mindre ort som Tyringe. Samtidigt är Tyringe som ort känd för sina möjligheter till fritidsaktiviteter där Tyrs Hovs sportcentra och kopplingen till rekreation upplevs som väldigt naturlig.

Aktiviteter
Blåbärsdalens trevliga ställe, där midsommar förr brukade firas, återskapades för att öppna upp området och för att skapa nya möjligheter för olika arrangemang där. De många kvarvarande stigarna återställdes, vägvisningar längs stigarna sattes upp och bänkar blev utplacerade just utifrån hur det såg ut förr.

En övergripande karta för området sattes upp vid infarterna till Sanatorieskogen med information om områdets olika kultur- och naturvärden. Vid intressanta platser, som vid ruiner och grytor, finns information på minst två språk och en utförlig vikbar karta togs fram för att komplettera vägvisningsskyltarna.

Resultat
Ett restaurerat rekreationsområde! Så kort och gott kan projektresultatet sammanfattas, men det finns även mer att lyfta…
Som att området har blivit använt av skolor och föreningar som annars inte skulle ha använt området i utbildnings- och träningssyfte.
Som att projektet belyser allemansrätten och visar hur det är möjligt att skapa en god livsmiljö genom att nyttja allemansrätten på ett förståndigt sätt.
Eller som att en ny, fysisk mötesplats har skapats och att antalet besökare som nyttjar Sanatorieskogen idag är större än förväntat!

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2016-12-14 – 2019-03-15
Projektnamn: Restaurering av miljön i Sanatorieskogen
Sökande: Tyringe Byalag
Journalnummer: 2016-7576
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 246 437 kr.
Leader Lag PH: 121 629 kr.
Privat finansiering: 25 000 kr.
Totalt godkända utgifter: 393 066 kr. 

Ursprunglig projektbedömning:
Projektet ses som positivt av LAG då det restaurerar en gammal kulturmiljö som uppskattats och utnyttjats av många. Projektet kommer att leda till en ökad attraktivitet för området och får synergieffekter inom näringsliv och turism. Det sker en samverkan inom samtliga sektorer inom projektet, vilket visar på god förankring och som skapar nya nätverk.

Dela: